132/1994

Given i Helsingfors den 18 februari 1994

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) 4 § 2 mom.,

ändras 3 §, 6 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 9 §, 12 d § 5 mom. samt 23 § 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 1 november 1991 (1301/91), 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1980 (526/80), 12 d § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1547/92) och 23 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 4 juli 1980, samt

fogas till lagen en ny 4 c § som följer:

3 §

Statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt samt folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie uppbärs gemensamt som en enda skatt för skatteåret.

4 c §

De medel som uppburits eller indrivits hos den betalningsskyldige används till betalning av skattefordran i följande ordning:

1) betalningsanståndsränta,

2) restavgift,

3) dröjsmålsränta,

4) skattetillägg,

5) ränta som motsvarar dröjsmålsränta,

6) skatteförhöjning,

7) skatt samt

8) höjning enligt lagen om höjning som motsvarar ränta i beskattningen (1251/90).

Om skatten uppbärs i flera rater än en, används den betalningsskyldiges betalning i första hand till den första förfallna rat som är obetald, om det inte är uppenbart att den betalningsskyldige har avsett att betalningen skall gälla en annan rat.

Om det i någon annan lag som tillämpas på indrivning av skatteskulder stadgas att en betalning skall användas på ett sätt som avviker från 1 mom., iakttas vid behandlingen av det sålunda indrivna beloppet stadgandena i denna andra lag. Andra än ovan i detta moment avsedda betalningar som gäller samma skatteskuld kan användas enligt 1 mom.

En ospecificerad prestation som är avsedd som betalning av skatteskuld används till betalning av skatter i samma ordning som en skatteåterbäring som skall kvittas enligt 8 §. På samma sätt förfars om hos den skattskyldige indrivs en sammanlagd skatteskuld eller flera skatter eller skatterater på samma gång.

6 §

Vid skattekvittning avses med

1) skatt i 1 § nämnda skatter, avgifter eller andra prestationer, debiterad källskatt samt sådan utländsk skatt som kan drivas in i Finland med stöd av avtal med en främmande stat om handräckning i skatteärenden (handräckningsavtal),


Vad som i detta kapitel stadgas om skatt gäller på motsvarande sätt även dröjsmålspåföljder och betalningsanståndsräntor som uppbärs för skatt.

9 §

Har beskattning eller av länsskatteverk utförd debitering återförvisats för verkställande av ny beskattning eller debitering eller hänskjutits till en annan skattemyndighet eller har beskattningskommunen ändrats, används den influtna skatten till kvittning mot den nya skatten. Av de dröjsmålspåföljder som uppkommit på skatten används till betalning av den nya skatten dock endast den del som inte hade uppburits hos den betalningsskyldige om den upphävda skatten hade varit lika stor som den nya skatten.

I denna paragraf avsedda kvittningar verkställs före skattekvittning som avses i 5 §.

12 d §

Vid fastställandet av den andel till kommuner och församlingar som skall tillämpas från och med 1994 används som beräkningsgrund uppgifterna från de beskattningar som verkställts för 1991 och 1992. Dessutom likställs då med samfundens i 3 mom. avsedda skatteören de kalkylerade belopp av nettointäkten av skogsbruk för 1991 och 1992 som använts som grund när ersättningar betalts till kommunerna för den minskning av skatteintäkter som berott på inrättandet av naturskyddsområden på statens mark.

23 §

Andra än kommunernas, församlingarnas, folkpensionsanstaltens, skogsvårdsföreningarnas och skogsnämndernas i 14 § avsedda andelar betalas under den månad som följer efter den då de influtit. Såsom månad då de influtit betraktas den kalendermånad under vilken de influtna medlen registrerats på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto. Såsom månad då genom restindrivning influtna belopp influtit betraktas dock den kalendermånad under vilken en handling som individualiserar den influtna prestationen eller motsvarande uppgift som förmedlats med automatisk databehandling har inkommit till skatteuppbördsmyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 279/93
StaUB 79/93

Helsingfors den 18 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.