131/1994

Given i Helsingfors den 18 februari 1994

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 47 § 2 mom. och 52 § 3 mom. samt

fogas till 48 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag av den 11 augusti 1978 (612/78) som följer:

47 §

Har ett influtet debiterat förskott enligt beskattningslagen använts till betalning av skatt eller folkpensionspremie som påförts den skattskyldige eller dennes make eller har det förordnats att förskottet skall återbäras till honom, ändras det inte längre på grund av yrkande som avses i 46 §.


48 §

Uppbörden av förskott för skatteåret upphör två månader innan beskattningen slutförs.

52 §

Har förskott enligt beskattningslagen använts till betalning av skatt eller folkpensionspremie som påförts den skattskyldige eller dennes make eller har det förordnats att det skall återbäras till honom, ändras förskottet inte längre på grund av att ändring sökts enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

Lagen tillämpas första gången på förskott som debiterats för skatteåret 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 279/93
StaUB 79/93

Helsingfors den 18 februari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.