103/1994

Given i Helsingfors den 31 januari 1994

Lag om ändring av 66 och 67 §§ vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 66 och 67 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) som följer:

66 §
Tillstånd att hålla bilskola

Förarutbildning ges i bilskola, om inte något annat stadgas nedan.

Länsstyrelsen beviljar tillstånd att hålla bilskola. Tillstånd att hålla bilskola beviljas om sökanden med hänsyn till yrkesskicklighet, tillförlitlighet, solvens och sina övriga egenskaper anses vara lämplig att hålla bilskola. Om sökanden är en juridisk person, skall den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan i fråga om yrkesskicklighet, tillförlitlighet och övriga egenskaper vara lämplig att hålla bilskola.

Tillstånd att hålla bilskola beviljas för viss tid och det kan ges på vissa villkor och med vissa begränsningar.

Utan tillstånd att hålla bilskola får förarutbildning ges i samband med sådan yrkesutbildning för förare som sker under utbildningsstyrelsens tillsyn samt i inrättningar som utbildar trafiklärare.

Närmare stadganden om förutsättningarna för beviljande av tillstånd att hålla bilskola, ansökan om och förnyande av tillstånd samt om organiseringen och övervakningen av verksamheten utfärdas genom förordning. Trafikministeriet kan separat meddela föreskrifter om hur yrkesskickligheten skall visas.

67 §
Återkallande av tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om

1) tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd att hålla bilskola,

2) de stadganden, bestämmelser eller tillståndsvillkor som gäller hållande av bilskola inte iakttas, eller om

3) undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

Om de förseelser som uppdagas i samband med hållande av bilskola är ringa, kan tillståndshavaren tilldelas varning i stället för att tillståndet återkallas.

Beslut om återkallande av tillstånd att hålla bilskola och om tilldelande av varning fattas av den myndighet som har beviljat tillståndet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

Trafikministeriet kan med avvikelse från 66 § under 1994 och 1995 meddela föreskrifter om maximiantalet nya tillstånd att hålla bilskola.

RP 71/93
TrUB 9/93

Helsingfors den 31 januari 1994

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.