100/1994

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1994

Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall lämnas i utländsk näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt samt om handlingar som skall fogas till ansökan

Skattestyrelsen har med stöd av 151 § 3 mom. mervärdesskattelagen den 30 december 1993 (1501/93) förordnat:

1 §

Den sökande skall i sin ansökan anmäla:

1) sitt namn och sin adress, arten av affärsverksamhet som han driver, skattskyldighetsnumret och registreringsmyndigheten i hemlandet;

2) betalningsmottagarens namn, adress och bankförbindelse;

3) den tidsperiod, som ansökan gäller, beloppet på mervärdesskatt vars återbäring ansöks samt huruvida de varor och tjänster, för vilka återbäring ansöks, har använts enbart i den sökandes affärsverksamhet;

4) fakturans datum och nummer, varans eller tjänstens art, varans eller tjänstens pris enligt fakturan samt mervärdesskatten som innehållits.

2 §

Sökande, som under den tidsperiod som ansökan gäller, har i Finland drivit sådan verksamhet, för vilken köparen är skattskyldig enligt 9 § mervärdesskattelagen, skall i ansökan lämna uppgift om köparen, arten av den sålda varan eller tjänsten och om tidpunkten.

3 §

Den sökande eller ombudet skall lämna försäkran om, att de i ansökan anmälda uppgifterna är riktiga och att skattepliktig verksamhet har inte drivits i Finland under den tidsperiod ansökan gäller.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 24 januari 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Tf. beskattningssekreterare
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.