83/1994

Given i Helsingfors den 31 januari 1994

Förordning om ändring av förordningen om tekniska kontrollcentralen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 12 april 1991 om tekniska kontrollcentralen (679/91) 10 § 1 mom. och 11 § 1 och 3 mom. samt

fogas till förordningen en ny underrubrik före 4 a § och en ny 4 a § samt till 18 § ett nytt 2 mom., som följer:

Vissa myndighetsuppgifter
4 a §

För myndighetsuppgifter som grundar sig på de av EG:s produktdirektiv som följer den nya metoden och som nämns i bilaga II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns en särskild enhet vid tekniska kontrollcentralen. I fråga om dessa uppgifter avgör enhetens chef eller någon som han har förordnat följande ärenden som har stadgats höra till kontrollcentralen:

1) marknadsövervakning och åtgärder som anknyter till den samt

2) meddelande av föreskrifter.

10 §

Utöver vad som stadgas i 4 a § avgörs de ärenden som ankommer på kontrollcentralen av

1) direktionen,

2) överdirektören eller

3) någon annan tjänsteman som i arbetsordningen har tilldelats denna befogenhet.


11 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte enligt 6 § avgörs av direktionen eller som inte i 4 a § eller i arbetsordningen har överförts på någon annan tjänsteman.


Överdirektören kan i enskilda fall avgöra ett ärende som inte avses i 4 a § och som annars skulle avgöras av någon som lyder under honom. Samma rätt har en direktör, biträdande direktör och distriktschef i fråga om ärenden som avgörs av deras underlydande.

18 §

Överdirektören kan ytterligare i arbetsordningen bestämma att den enhet som avses i 4 a § skall sköta andra uppgifter som är förenliga med de ärenden som handläggs i enheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994.

Helsingfors den 31 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.