81/1994

Given i Helsingfors den 31 januari 1994

Förordning om ändring av jaktförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 6 § 3 mom., 16 § 2 mom. 3 punkten, 18 § 1 mom. och 45 § jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/93) som följer:

6 §
Jaktlicens för hjortdjur

Om ansökan om jaktlicens avser jakt på hjortdjur inom områden som nämns i 8 § jaktlagen och arealen av statens marker som ingår i jaktområdet överstiger 1 000 hektar skall till ansökan fogas en preliminär uppgift om dem som deltar i jakten i egenskap av skyttar och deras fasta boningsorter samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjur. Söks jaktlicens på basis av jakträtt som avses i 8 § jaktlagen, skall till ansökan fogas jaktanvisning angående statens marker. Jaktanvisningen meddelas av den myndighet i vars besittning området är.

16 §
Allmänna krav på skjutvapen

Utöver vad som sägs i 1 mom. skall,


3) om vapnet används för att skjuta vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort, sikahjort eller vildsvin, vikten av patronkulan vara minst 6 gram och dess träffenergi mätt på 100 meters avstånd från pipans mynning vara minst 2 000 joule (E 100 > 2 000 J) eller, om kulans vikt är minst 8 gram, dess träffenergi mätt på motsvarande sätt vara minst 1 700 joule (E 100 > 1 700 J),


18 §
Inskränkningar angående hagelgevär

Hagelgevär som laddats med hagelpatron får inte användas för att skjuta älg, vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort, sikahjort, brunbjörn, vildsvin, rådjur, säl eller mufflon.


45 §
Renkarls rätt att medföra jaktvapen

Renkarl som utför renskötselarbete får utan hinder av 35 § 3 mom. jaktlagen på motordrivet fordon i terräng medföra ett sådant jaktgevär, vars kulas träffenergi fyller i 16 § 2 mom. 2 punkten i denna förordning stadgade krav.Renkarl skall på anfordran förete av renbeteslagets renvärd utfärdat intyg över att han utför renskötselarbete.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994.

Helsingfors den 31 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.