43/1994

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Utrikesministeriets beslut om ändring av utrikesministeriets beslut om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna

Utrikesministeriet har

ändrat 2 och 3 §§ och 11 § 1 mom. i sitt beslut av den 7 april 1993 om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna (343/93) samt

fogat till beslutet nya 3 a och 3 b §§ som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna uppbär de avgifter som fastställs i 3-7 §§ i detta beslut för följande, i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer:

1) resehandlingar,

2) visum,

3) uppehållstillstånd och arbetstillstånd,

4) förmedlande av medel till personer som utomlands råkat i nödställt läge,

5) tjänster som notarius publicus eller offentligt köpvittne,

6) delgivning och anskaffande av handling samt utredande av adress, samt

7) skötsel av kvarlåtenskapsärende.

3 §
Resehandlingar

För pass, diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa uppbärs avgift enligt följande:

Giltighetstid högst mk
ett år 220
fem år 200
tio år 200

För nationell identitetshandling för sjömän uppbärs 200 mark.

För negativt beslut uppbärs 130 mark.

För nytt ibruktagande av pass under giltighetstiden för diplomatpass eller pass för tjänsteresa, som beviljats för resa eller uppdrag, uppbärs 50 mark.

Avgift uppbärs inte

1) för diplomatpass som beviljas republikens president eller dennes familjemedlemmar,

2) för diplomatpass som beviljas medlemmarna av statsrådet, eller

3) för diplomatpass eller tjänstepass som beviljas en anställd inom utrikesförvaltningen eller dennes familjemedlemmar.

3 a §
Visum

För visum uppbärs en handläggningsavgift om 50 mark. För visum som beviljas gemensamt för flera personer är avgiften 50 mark per person.

Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

Avgift uppbärs inte

1) av personer som inbjudits av riksdagen eller Finlands regering, eller

2) av innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland.

3 b §
Uppehållstillstånd och arbetstillstånd

För uppehållstillstånd och arbetstillstånd uppbärs separat för vardera en handläggningsavgift om 200 mark. För uppehållstillstånd och arbetstillstånd som beviljas gemensamt för flera personer är avgiften 200 mark per person.

Avgift uppbärs även för ett negativt beslut.

11 §
Avgifter som uppbärs av honorär konsul

En honorär konsul har enligt 7 § lagen om utrikesförvaltningen rätt att behålla de avgifter som han uppburit för tjänster som utrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. sagda lag har bemyndigat honom att utföra. De ovan i 3-3 b §§ avsedda avgifterna redovisas dock till staten.Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1994. Avgifter enligt detta beslut uppbärs för prestationer som beställts under beslutets giltighetstid.

Utan hinder av 11 § 1 mom. får en honorär konsul behålla avgiften för pass, visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd beträffande vilka han mottagit ansökan innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Byråchef
Vesa Jatkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.