35/1994

Given i Helsingfors den 13 januari 1994

Statsrådets beslut om de allmänna grunderna för prövning av behovet av arbetsmarknadsstöd

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 24 § 2 mom. lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/93) beslutat:

1 §

De i 24 § lagen om arbetsmarknadsstöd avsedda inkomster som då behovet av arbetsmarknadsstöd prövas skall beaktas för den arbetslöse och hans make och som motsvarar den rådande situationen vid betalningstidpunkten, fastställs enligt detta beslut.

2 §

Inkomsterna beräknas enligt det belopp till vilket de fortlöpande kommer att uppgå under arbetslöshetstiden, eller enligt de inkomster som skall anses påverka personens inkomstnivå under ifrågavarande tid, även om den tid då de erhålls inte skulle sammanfalla med arbetslöshetstiden. Inkomstrat som återkommer årligen eller annars regelbundet fördelas såsom inkomst för hela året eller annan inkomstperiod. Tillfälliga inkomster, såsom arv, gåva tillfällig försäljningsvinst och därmed jämförbara inkomster beaktas inte vid fastställandet av grunddagpenningen.

3 §

Arbetsinkomster, pensionsinkomster och övriga förvärvsinkomster, inkomster av rörelse, yrke och gårdsbruk samt kapitalinkomster uppskattas med iakttagande i tillämpliga delar av den definition av inkomst som används i inkomstskattelagen (1535/92). Från inkomsterna avdras härvid kostnader för inkomstens förvärvande och bibehållande, men inte avdrag av skattelättnadskaraktär. Inkomster av dödsbon fördelas mellan delägarna.

Såsom inkomst av skogsbruk beaktas värdet av leveransarbete som har utförts under arbetslöshelstiden samt nettoinkomsten av skogsbruk enligt 11 § inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67).

4 §

Räntor på depositioner och obligationer, stipendier och understöd, inkomster av arbete utomlands och andra motsvarande inkomster beaktas i enlighet med 2 § även då de är skattefria. Detsamma gäller andra inkomster som är skattefria vid beskattningen av inkomst och förmögenhet. Ersättningar för särskilda kostnader, såsom dagtraktamenten, resekostnadsersättningar samt ersättningar för sjukvårdskostnader räknas inte som inkomst.

Om det vid tidpunkten för utbetalning av arbetsmarknadsstöd inte finns tillräcklig utredning om inkomsterna eller om någon däri ingående inkomstpost, men det inte finns skäl att anta att inkomsterna väsentligt avviker från de inkomster som konstaterats vid den senast verkställda beskattningen, läggs sistnämnda inkomster till grund för fastställandet av arbetsmarknadsstödet. Härvid uppskattas de vid beskattningen konstaterade inkomsterna så att de motsvarar betalningstidpunkten, med användning av det index som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/61).

Arbetsmarknadsstödet skall justeras om de inkomster som inverkar på dess belopp väsentligt har stigit. Arbetsmarknadsstöd som har sänkts på grund av inkomststegring skall börja utbetalas i samband med tidigaste möjliga betalningsrat.

6 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av delta beslut utfärdas av folkpensionsanstalten.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 20 januari 1994.

Helsingfors den 13 januari 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Äldre regeringssekreterare
Hannu Hakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.