34/1994

Utfärdat i Helsingfors den 13 januari 1994

Statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 9 § 3 mom. sjukförsäkringslagen av den 26 juni 1963 (364/63), sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1644/93), beslutat:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans eller läkemedelspreparat
Bristfällig funktion i hypofysens framlob 1) androgener för män
2) östrogener för kvinnor
3) glukokortikoider
4) tillväxthormon för barn i uppväxtåldern
5) sköldkörtelhormoner
6) progestogener
7) gonadotropiner
Hypofysär diabetes 1) kalium
2) tiaziddiuretika
3) vasopressiner
Diabetes 1) insuliner
2) metformin
3) sulfonylureider
Bristfällig sköldkörtelfunktion 1) sköldkörtelhormoner
Bristfällig binjurebarkfunktion 1) gluko- och mineralkortikoider
Bristfällig bisköldkörtelfunktion 1) vitamin D och derivat därav
2) kalcium
Perniciös anemi och annan malabsorption av B12 -vitamin 1) vitamin B12
Bristfällig muskelfunktion 1) ambenon
2) azatioprin
3) distigmin
4) efedrin
5) glukokortikoider
6) kalium
7) kortikotropiner
8) neostigmin
9) pyridostigmin
10) cyklofosfamid
Multipel skieros 1) azatioprin
2) baklofen
3) glukokortikoider
4) kortikotropiner
5) tizanidin
Parkinsonism 1) amantadin
2) trihexyfenidyl
3) bensatropin
4) biperiden
5) bromokriptin
6) levodopa ensamt eller tillsammans med dekarboxylashämmare
7) metixen
8) orfenadrin
9) pergolid
10) procyklidin
11) selegilin
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 1) acetazoiamid
2) etosuximid
3) fenobarbital
4) fenytoin
5) karbamazepin
6) klobazam
7) klonazepam
8) nitrazepam
9) oxkarbazepin
10) primidon
11) valproinsyra
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxetin
4) fluvoxamin
5) karbamazepin
6) klozapin
7) litiumsalter
8) maprolilin
9) mianserin
10) moklobemid
11) molindon
12) paroxetin
13) penfluridol
14) pimozid
15) remoxiprid
16) citalopram
17) sulpirid
18) tioxantenderivat
19) trazodon
20) tricykliska antidepressiva
21) valproinsyra
Orostillstånd vid mental retardation 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) litium
4) maprotilin
5) mianserin
6) molindon
7) sulpirid
8) tioxantenderivat
9) trazodon
10) tricykliska antidepressiva
Glaukom 1) adrenalin
2) acetazoiamid
3) betaxolol (endast i ögondroppar)
4) diklofenamid
5) dipivefrin
6) ekotiopat
7) fysostigmin
8) karbakolin
9) pilokarpin
10) timolol (endast i ögondroppar)
Bröstcancer 1) anabola steroider
2) androgener
3) östrogener
4) glukokortikoider
5) kalcitonin
6) kalciumfolinat
7) klodronat
8) pamidronat
9) progeslogener
10) cytostatika
11) tamoxifen
12) toremifen
13) starka analgetika
Prostatacancer 1) buserelin
2) estrogener
3) glukokortikoider
4) goserelin
5) kalcitonin
6) kalciumfolinal
7) klodronat
8) leuprorelin
9) pamidronat
10) progestogener
11) cyproleron
12) cylostatika
13) triptorelin
14) starka analgetika
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 1) glukokortikoider
2) interferon-alfa
3) kalcitonin
4) kalciumfolinat
5) klodronat
6) mesna
7) pamidronat
8) cytostatika
9) starka analgetika
Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi 1) karbamazepin
Agammaglobulinemi 1) gammaglobulin
Svårt nedsatt könskörtelfunktion 1) androgener för män
2) estrogener för kvinnor
3) gonadotropiner
4) progestogener
Aplastisk anemi 1) anabola steroider
2) glukokortikoider
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 1) vitamin D och derivat därav
2) fosfatpreparat
3) kalcium
Kongeniala rubbningar i ämnesomsättningen 1) penicillamin
2) zink
Kroniska koagulationsrubbningar 1) tranexamsyra
2) blod och preparat som innehåller blodets koagulationsfaktorer
Följdtillstånd av transplantation 1) azatioprin
2) glukokortikoider
3) ciklosporin
4) cyklofosfamid
Gynekologiska cancerformer 1) kalcitonin
2) kalciumfolinat
3) klodronat
4) pamidronat
5) progestogener
6) cytostatika
7) tamoxifen
8) starka analgetika
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 1) azatioprin
2) danazol
3) gammaglobulin
4) glukokortikoider
5) cyklofosfamid
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 1) glukokortikoider
2) interferon-alfa (melanom och njurcancer)
3) kalcitonin
4) kalciumfolinat
5) klodronat
6) mesna
7) pamidronat
8) progestogener
9) cytostatika
10) starka analgetika
Sarkoidos 1) glukokortikoider
Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens 1) bukspottkörtelenzymer
Generell erytrodermi 1) acitretin
2) glukokortikoider
Blåsfonnigt eksem 1) azatioprin
2) cyklofosfamid
3) glukokortikoider
Uremi som förutsätter dialysbehandling Svår anemi i samband med njurinsufficiens 1) peritoneal dialysvätskor
1) erytropoietin
2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid vaqe inköpstillfälle överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans eller läkemedelspreparat
1) ACE-hämmare
Kronisk hjärtinsufficiens 2) diuretika (med undantag av xantinderivat)
3) hydraiaziner
4) kalium
5) organiska nitrater
6) prazosin
7) hjärtglykosider
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 1) azatioprin
2) glukokortikoider
3) hydroxiklorokin
4) klorokin
5) guldsalter
6) metotrexat
7) penicillamin
8) ciklosporin
9) sulfasaiazin
10) cyklofosfamid
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 1) glukokortikoider
2) ipratropium
3) kromoglikat
4) nedokromil
5) oxitropium
6) sympatomimetiska ämnen
7) teofyllin och derivat därav samt dessa tillsammans med hydroxizin
Kronisk hypertoni 1) ACE-hämmare
2) beta-receplorblockerande medel
3) diuretika (med undantag av xantinderivat)
4) hydraiaziner
5) kalium
6) kalciumhämmare
7) karvedilol
8) klonidin
9) labetalol
10) melyldopa
11) minoxidil
12) prazosin
13) rauwolfiaalkaloider
14) celiprolol
Kronisk koronarkärlsjukdom 1) acetylsalicylsyra
2) beta-receptorblockerande medel
3) kalciumhämmare
4) organiska nitrater
5) celiprolol
Kronisk hjärtarytmi 1) amiodaron
2) beta-receptorblockerande medel
3) diltiazem
4) disopyramid
5) flekainid
6) isoprenalin
7) kinidin
8) mexiletin
9) prokainamid
10) propafenon
11) hjärtglykosider
12) tokainid
13) celiprolol
14) verapamil
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 1) azatioprin
2) glukokortikoider
3) merkaptopurin
4) mesaiazin
5) metronidazol
6) olsajazin
7) sulfasaiazin
8) cyklofosfamid
Genetiska svåra rubbningar i feltmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi) 1) gemfibrozil
2) klofibral
3) kolestipol
4) kolestyramin
5) lovaslatin
6) nikotinsyraderivat
7) pravastatin
8) simvaslatin
Gikt 1) allopurinol
2) probenecid
3 §

Folkpensionsanstalten fastställer förteckningar över sådana i läkemedelslagen (395/87) angivna läkemedel som innehåller i 1 och 2 §§ nämnda läkemedelssubstanser och läkemedelspreparat och som ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen.

4 §

På basis av ett och samma recept ersätts vid varje inköpstillfälle en sådan mängd i detta beslut avsedda läkemedel som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan vid varje inköpstillfälle läkemedel ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1994. Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 31 oktober 1985 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent (836/85) jämte ändringar.

Helsingfors den 13 januari 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtunen

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.