14/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Förordning om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 juni 1975 om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning (470/75) 1-4 och 8 §§, samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Delgivning som har begärts av en myndighet i ett annat nordiskt land verkställs av den tingsrätt inom vars domkrets delgivningens mottagare är bosatt eller vistas eller en tingsrätt som annars kan sörja för delgivningen på ett ändamålsenligt sätt.

En begäran om delgivning kan också sändas till justitieministeriet som skall sörja för delgivningen, om det hör till ministeriets behörighet, eller vidarebefordra begäran och de handlingar som ansluter sig till den till en behörig domstol.

2 §

Bevisupptagning som har begärts av en myndighet i ett annat nordiskt land verkställs av den tingsrätt inom vars domkrets den som skall höras är bosatt eller vistas eller där bevisupptagning annars kan ske på ett ändamålsenligt sätt.

En begäran om bevisupptagning kan också sändas till justitieministeriet som skall vidarebefordra begäran till en behörig domstol.

3 §

Om en begäran om delgivning eller bevisupptagning har inkommit till någon annan än i 1 eller 2 § nämnd myndighet, skall begäran vidarebefordras till en behörig domstol. En begäran om delgivning skall dock inte vidarebefordras till en behörig domstol, om den domstol som har mottagit begäran anser sig kunna ha hand om delgivningen själv.

4 §

En finsk myndighets begäran om verkställande av delgivning i ett annat nordiskt land sänds direkt till den myndighet i det andra landet som har förordnats att lämna rättshjälp vid verkställande av delgivning.

Om den myndighet som skall sända delgivningen saknar adressen till delgivningens mottagare eller om det annars är oklart till vilken myndighet begäran skall sändas, kan den sändas också till justitieministeriet eller justitiedepartementet i det andra nordiska landet.

5 §

Om det är oklart till vilken domstol eller myndighet begäran skall sändas, kan den sändas också till justitieministeriet i det andra nordiska landet.

8 §

Då rättshjälp lämnas eller begärs svarar justitieministeriet för översättningen av debehövliga handlingarna, om detta inte ankommer på den myndighet som har tagit emot eller framställt begäran eller någon annan myndighet.

I de fall som avses i artikel 4 i den överenskommelse som nämns i 6 § återkrävs kostnaderna av ett annat nordiskt land på försorg av justitieministeriet eller den domstol som har vidtagit åtgärden.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1994.

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.