13/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Förordning om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 5 januari 1994 om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/94):

1 kap.

Sändande och framställande av begäran om rättshjälp

1 §
Begäran om delgivning

En utländsk myndighets begäran om verkställande av delgivning som avses i 1 § 2 mom. 1 punkten lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/94), nedan lagen, kan sändas till justitieministeriet eller framställas direkt till den domstol som är behörig att ha hand om delgivningen.

Om en utländsk myndighet begär att det i Finland delges en kallelse till ett vittne eller en sakkunnig att inställa sig för att höras vid en domstol eller hos någon annan myndighet i den stat som har framfört begäran och att det för den stats räkning som har framställt begäran skall betalas förskott på utgifter och arvoden till den som har kallats, skall begäran sändas till justitieministeriet.

För verkställande av delgivning i Finland sörjer justitieministeriet eller en domstol i enlighet med vad som stadgas nedan.

2 §
Begäran om bevisning

En utländsk myndighets begäran om bevisupptagning som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten kan sändas till justitieministeriet eller framställas direkt till den domstol som avses i 20 § 2 mom. i lagen. Om inhämtande av bevis i enlighet med lagens 21 § hör till en förundersökningsmyndighet, kan begäran framställas direkt till den.

3 §
Utlämnande av straffregisteruppgifter

En utländsk myndighets begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter i enlighet med 1 § 2 mom. 5 punkten och 24 § i lagen skall tillställas justitieministeriet.

4 §
Information om lagstiftning

En utländsk myndighets begäran om information om finsk lagstiftning skall framställas till justitieministeriet.

5 §
Begäran om annan rättshjälp eller samarbete

En utländsk myndighets begäran om annan rättshjälp eller samarbete som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i lagen kan sändas till justitieministeriet eller framställas till den myndighet som är behörig att lämna rättshjälp till eller bedriva samarbete med den utländska myndigheten.

6 §
Tillställande av begäran på diplomatisk eller konsulär väg

En utländsk myndighets begäran om rättshjälp kan tillställas ovan nämnda finska myndigheter också på diplomatisk väg eller direkt genom den främmande statens diplomatiska representant eller konsulära myndighet i Finland.

7 §
Meddelande om förvägrande av rättshjälp

Om tingsrätten har förkastat en begäran om rättshjälp skall detta utan dröjsmål meddelasjustitieministeriet samt till meddelandet fogas en kopia av beslutet.

8 §
Tillställande av svar och meddelanden tillen utländsk myndighet

Av en utländsk myndighets begäran om rättshjälp föranledda svar, meddelanden som ansluter sig till uppfyllandet av begäran, begäran om komplettering av begäran, tilläggsförfrågan och de handlingar som ansluter sig till dem skall sändas till den utländska myndighet som har framfört begäran på samma sätt som begäran har framförts, om det inte har begärts eller uppenbarligen förutsatts att något annat förfarande skall tillämpas eller annorlunda stadgas eller annat har överenskommits.

Om begäran har skickats av någon annan än den utländska myndighet som har framställt begäran, skall svar, meddelanden och begäran om kompletteringar i brådskande fall skickas eller framställas direkt till den myndighet som har framställt begäran och detta skall meddelas till den myndighet som har skickat begäran.

9 §
Språket i begäran och handlingar

En utländsk myndighets begäran om rättshjälp och de handlingar som ansluter sig till den eller översättningarna av dessa kan vara avfattade på norska, danska, engelska, franska eller tyska i stället för finska eller svenska.

10 §
Översättningar

Om en utländsk myndighets begäran om rättshjälp eller de handlingar som ansluter sig till den är avfattade på något annat i 9 § 2 mom. nämnt språk än finska eller svenska, skall handlingarna till den del det är behövligt översättas till finska eller svenska, om det annars enligt finsk lag inte är möjligt att verkställa den delgivning eller vidta någon annan åtgärd som har begärts eller om översättningar behövs därför att den myndighet som skall uppfylla begäran inte anser sig förstå språket i begäran tillräckligt väl.

Justitieministeriet sörjer för översättningar, om inte detta är en uppgift som hör till någon annan myndighet enligt vad som särskilt gäller om detta.

Justitieministeriet sörjer på motsvarande sätt för översättningen av sådant som behövs för finska myndigheters svar, meddelanden och förfrågningar som med anledning av en begäran om rättshjälp skall sändas till en utländsk myndighet och för översättningen av begäran om rättshjälp och av handlingar som ansluter sig till dessa, som en finsk myndighet tillställer en utländsk myndighet.

2 kap.

Verkställande av delgivning i Finland

11 §
Behöriga myndigheter

Delgivningen av en stämning eller en kallelse till en svarande, en målsägande eller ett vittne eller till en sakkunnig i ett brottmål sköts av tingsrätten enligt vad som stadgas i 11 kap. 1 § 2 mom. rättegångsbalken, om inte något annat följer av begäran.

I andra fall än de som avses i 1 mom. sörjer justitieministeriet eller tingsrätten för delgivningen.

Delgivning verkställs av den tingsrätt inom vars domkrets delgivningens mottagare är bosatt eller som annars kan sköta delgivningen på ett ändamålsenligt sätt. Om begäran har sänts till en domstol till vars uppgifter det inte hör att verkställa delgivningen, skall domstolen utan dröjsmål sända begäran och de handlingar som ansluter sig till den till en behörig domstol, om den domstol som har mottagit begäran inte anser att den själv kan ha hand om delgivningen.

12 §
Begäran om förskott till vittnen och sakkunniga

När en utländsk myndighet i enlighet med 1 § 2 mom. har begärt att förskott skall betalas till ett vittne eller en sakkunnig, beslutar justitieministeriet om förskott skall betalas och fastställer förskottsbeloppet. För återindrivning av förskottet av den främmande staten svarar justitieministeriet.

När justitieministeriet har beslutat att förskott skall betalas, skall ministeriet skicka beslutet och kallelsen till tingsrätten för delgivning. På begäran av ett vittne eller en sakkunnig som har tagit emot kallelsen förordnar tingsrätten att förskottet skall betalas med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72). Om den som har lyft förskottet inte iakttar kallelsen att inställa sig vid domstolen i den främmande stat som har framställt begäran, skall tingsrätten förordna att förskottet skall återkrävas av honom.

13 §
Förfarande vid delgivning

En delgivning kan verkställas med iakttagande av det förfarande som framställs i begäran eller

1) genom att handlingarna delges personligen på det sätt som stadgas i 11 kap. 4 § rättegångsbalken,

2) genom att de handlingar som skall delges skickas till mottagaren per post mot mottagningsbevis eller per brev på det sätt som stadgas i 11 kap. 3 § rättegångsbalken eller

3) genom att de handlingar som skall delges skickas som elektroniskt meddelande, om det på ett tillräckligt tillförlitligt sätt kan säkerställas att mottagaren får vetskap om handlingen.

En stämning eller en kallelse till en svarande, en målsägande, ett vittne eller en sakkunnig i ett brottmål skall delges personligen på det sätt som stadgas i 1 mom. 1 punkten om inte annat följer av begäran.

14 §
Om delgivning inte kan verkställas

Om en delgivning inte kan verkställas eftersom det är okänt var mottagaren vistas eller på grund av att han inte vistas i Finland eller av någon annan orsak, skall detta utan dröjsmål meddelas till den utländska myndighet som har framställt begäran. Samtidigt skall orsakerna till att delgivningen inte har kunnat verkställas anges. Myndigheten skall samtidigt tillfrågas om den önskar att delgivningen verkställs genom kungörelse på det sätt som stadgas i 11 kap. 10 § rättegångsbalken eller på något annat motsvarande sätt.

15 §
Frist för den som har stämts in som svarande

Om en begäran om delgivning avser stämning eller kallelse att svara i ett brottmål vid en utländsk domstol, kan den myndighet som skall verkställa delgivningen vägra verkställa den, om begäran och de handlingar som ansluter sig till den inte har tillställts myndigheten senast 30 dagar innan svaranden skall inställa sig vid domstol.

Innan en myndighet vägrar att verkställa delgivningen skall den som stämningen eller kallelsen skulle delges på begäran meddelas om innehållet i både stämningen och kallelsen. Delgivningen skall trots försenad begäran verkställas, om mottagaren samtycker till detta.

16 §
Intyg över verkställd av delgivning

Intyg över verkställd delgivning utfärdas av justitieministeriet eller den tingsrätt som har haft hand om delgivningen.

Intyget utfärdas på en blankett enligt formulär som justitieministeriet har fastställt.

17 §
Delgivningar som verkställs av konsulära myndigheter

Utöver vad som ovan anförts kan en delgivning i Finland verkställas också av en utländsk konsulär myndighet eller av en diplomatisk representant som sköter en sådan myndighets uppgifter. Vid verkställande av delgivning får tvångsmedel eller tvångsåtgärder inte tillgripas.

3 kap.

Inkallande av en person som vistas i en främmande stat att höras av en finsk domstol

18 §
Beslut om kallelse

En domstol kan självmant eller på begäran av allmänna åklagaren, förundersökningsmyndigheten eller en part besluta att ett vittne eller en sakkunnig som vistas i en främmande stat skall kallas för att höras i ett brottmål som är anhängigt vid den domstol som utfärdar kallelsen eller för att höras i en finsk domstol för förundersökning som verkställs i Finland.

Då domstolen beslutar om kallelsen skall den överväga om det kan antas vara viktigt för behandlingen av målet att personen i fråga hörs i en finsk domstol och beakta de kostnader som hörandet föranleder, målets art och möjligheterna att höra personen i fråga i en främmande stat.

Om inkallande av ett vittne från ett annat nordiskt land att höras i ett anhängigt brottmål i Finland stadgas i lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land (349/75).

19 §
Meddelande om rätten att vägra vittna och om immunitet

I den kallelse som delges ett vittne och en sakkunnig skall anges att den som har kallats har rätt att vägra vittna och yttra sig enligt vad som stadgas i 28 § lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden samt att han har rätt till immunitet enligt lagen om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning (11/94).

20 §
Ersättning för kostnader

Ett vittne och en sakkunnig som i enlighet med 18 § har kallats från en främmande stat för att höras har rätt till skälig ersättning av statens medel för nödvändiga kostnader för resa och uppehälle samt för ekonomisk förlust enligt lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.

I den kallelse som delges ett vittne eller en sakkunnig skall det uppskattade beloppet av ersättningen för kostnaderna anges.

21 §
Förskott

En domstol kan besluta att till ett vittne eller en sakkunnig som har kallats för att höras från en främmande stat skall betalas förskott enligt 11-14 §§ lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.

Om domstolen beslutar att till den som har kallats skall betalas förskott, skall domstolen sända kallelsen och ett meddelande om betalningen av förskott till en behörig utländsk myndighet för delgivning och sörja för att förskottet betalas och för andra praktiska arrangemang som ansluter sig till kallelsen.

Om ett vittne eller en sakkunnig som har kallats underlåter att inställa sig vid domstolen eller på något annat sätt underlåter att uppfylla det som ligger till grund för kallelsen, skall domstolen besluta att det förskott som har lyfts skall återindrivas enligt 15 § lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel. Beslutet skall meddelas till justitieministeriet, som vid behov skall vidta åtgärder för att återindriva förskottet från den främmande staten.

22 §
Inkallande av målsägande

Vad som ovan stadgas om inkallande av ett vittne eller en sakkunnig att höras i en finsk domstol skall i tillämpliga delar iakttas också då målsäganden i ett brottmål kallas att personligen höras om det kan anses synnerligen viktigt att han hörs i en finsk domstol.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1994.

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.