12/1994

Given i Helsingfors den 5 januari 1994

Lag om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

För fullgörande av de förpliktelser som grundat sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 827 (1993) om inrättande av en internationell tribunal (tribunalen) som behandlar brott som har begåtts i det forna Jugoslavien och på denna tribunals stadga, som godkändes jämte resolutionen, stadgar denna lag om

1) tribunalens och de finska domstolarnas behörighet,

2) erkännande och verkställighet av tribunalens domar och beslut i Finland,

3) utlämning för brott i ett mål som hör till tribunalens behörighet, samt

4) annan internationell rättshjälp och annat internationellt samarbete mellan tribunalen och de finska domstolarna samt övriga behöriga myndigheter.

2 §
Justitieministeriets uppgifter i samarbetet och när rättshjälp lämnas

Justitieministeriet tar från tribunalen emot begäran och meddelande som gäller behandling av brottmål inom tribunalens behörighetsområde, inklusive begäran om utlämning för brott och om verkställighet av tribunalens domar och beslut. Justitieministeriet skall antingen självt eller genom behöriga domstolar eller andra behöriga myndigheter verkställa begäran.

Svar, utredningar och meddelanden till tribunalen förmedlas av justitieministeriet också då justitieministeriet inte självt har haft hand om verkställigheten, om inte något annat följer av tribunalens begäran.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. hindrar inte tribunalen från att hålla kontakt direkt med behöriga myndigheter i Finland eller på diplomatisk väg eller via den internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol).

3 §
Tribunalens och de finska domstolarnas behörighet och bindande verkan i Finland för den tribunalens beslut

Brottmål som avser på det forna Jugoslaviens område efter den 31 december 1991 begångna, i artiklarna 2-5 i tribunalens stadga avsedda grova brott mot Genèvekonventionerna från 1949 (FördrS 7 och 8/55) om skydd för krigets offer samt i nämnda artiklar avsedda kränkningar av krigets lagar och seder, folkmord och brott mot mänskligheten omfattas av tribunalens behörighet så som bestäms i artiklarna 6-10 i stadgan.

En finsk domstol får inte pröva en sak som är anhängig vid tribunalen eller i vilken tribunalen redan har meddelat dom eller beslut.

Vad som stadgas i 1 mom. hindrar dock inte en finsk domstol från att pröva ett brottmål enligt gällande finsk lag och enligt förfarande som stadgas i finsk lag, om inte tribunalen före eller efter att målet har anhängiggjorts enligt artikel 9 stycke 2 i stadgan meddelar att den förbehåller sig den exklusiva behörigheten i saken.

4 §
Utlämning för brott

En person som vistas i Finland och som misstänks ha begått ett brott som avses i 3 § 1 mom. eller som tribunalen har dömt till frihetsstraff, skall på tribunalens begäran utlämnas enligt framställningen.

Förfarandet vid utlämning följer annars i tillämpliga delar lagen om utlämning för brott (456/70).

5 §
Tagande i förvar av en person för garanterande av genomresa

En svarande eller en för brott misstänkt som tribunalen har kallat från en främmande stat för att höras kan för att säkra genomresan i Finland tas i förvar så som stadgas i 19 och 20 §§ lagen om utlämning för brott.

6 §
Delgivning, bevisning och annan rättshjälp

Finska domstolar och övriga behöriga myndigheter är skyldiga att lämna tribunalen rättshjälp i form av delgivning av kallelser, stämningar, domar och beslut och andra handlingar, hörande av vittnen och sakkunniga samt inhämtande av andra bevis och övrig rättshjälp för behandling av brottmål som hör till tribunalens behörighet.

Vid lämnande av rättshjälp skall förfarandet enligt lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/94) iakttas i tillämpliga delar, om inte något annat följer av begäran. När rättshjälp lämnas kan tvångsmedel användas enligt tvångsmedelslagen (450/87).

7 §
Inhämtande av bevis och verkställande av undersökning i Finland

Tribunalen har rätt att höra personer som är misstänkta för brott samt vittnen och offer, och att verkställa undersökningar och utredningar i Finland samt härvid få rättshjälp av domstolar och andra behöriga myndigheter i Finland enligt 6 §.

8 §
Vittnes och sakkunnigs skyldigheter

Ett vittne eller en sakkunnig, som i Finland har delgetts tribunalens kallelse att höras, är skyldig att iaktta kallelsen.

Ett vittne som enligt 1 mom. har kallats för att höras av tribunalen och som uteblir utan laga hinder, avlägsnar sig utan tillstånd eller vägrar att avlägga vittneseden eller vittnesförsäkran eller vägrar att vittna eller besvara en fråga, skall dömas till böter och vid behov vid hot om vite eller fängelse uppmanas att fullgöra sin plikt enligt 17 kap. 36 och 37 §§ rättegångsbalken.

Ett vittne eller en sakkunnig, som inför tribunalen har avgivit en osann utsaga eller utan laga skäl förtigit något som honom veterligen hade tjänat till upplysning i saken, skall för osann utsaga dömas till straff enligt 17 kap. 1 § strafflagen.

I ett mål som gäller ett vittnes eller en sakkunnigs tredska eller osanna utsaga skall talan väckas av allmänna åklagaren efter anmälan av tribunalen och efter förordnande av justitieministeriet vid domstolen på den ort där den åtalade bor, vistas eller anträffas.

9 §
Förskott

Ett vittne eller en sakkunnig, som från Finland har kallats för att höras av tribunalen, skall på begäran erhålla förskott med iakttagande i tillämpliga delar av vad lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72) stadgar om förskott.

Begäran om förskott skall tillställas den tingsrätt som har haft hand om delgivningen till vittnet eller den sakkunnige. Justitieministeriet fattar beslut om förskott på grundval av tingsrättens framställning.

Ett utbetalt förskott kan återkrävas av ett vittne eller en sakkunnig endast om han uteblir från rättegången eller annars underlåter att uppfylla den skyldighet som ligger till grund för kallelsen. Den tingsrätt som avses i 2 mom. beslutar på framställning av justitieministeriet om återkrav.

10 §
Immunitet och fri genomresa för personer som skall höras

Ett vittne, en sakkunnig, en part eller någon annan som tribunalen har kallat från en främmande stat för att höras har i Finland rätt till fri genomresa och immunitet med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning (11/94). En svarande eller en för brott misstänkt som har kallats av tribunalen kan dock tas i förvar enligt 5 §.

Rätten till fri genomresa och immunitet är i kraft så länge det behövs för att genomresan skall kunna ordnas på behörigt sätt.

11 §
Verkställighet av frihetsstraff i Finland

Ett frihetsstraff som har utdömts av tribunalen skall på begäran av tribunalen verkställas i Finland enligt lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/87). Vid verkställighet av påföljden tillämpas inte vad 3 § i nämnda lag stadgar om förutsättningar för verkställighet.

Påföljden skall verkställas genom att nödvändiga bestämmelser om verkställigheten (fortsatt verkställighet) ges enligt 7 § i den lag som nämns i 1 mom.

Tribunalen beslutar om benådning eller villkorlig frigivning av den dömde enligt artikel 28 i stadgan.

12 §
Återställande av egendom och vinning av brottet

Tribunalens beslut om förverkande och återställande av egendom och ekonomisk vinning av brott skall i Finland verkställas med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder. Vid verkställigheten av påföljden skall inte tillämpas vad 3 § i den nämnda lagen stadgar om förutsättningar för verkställighet.

Egendom och vinning av brottet skall efter förordnande av justitieministeriet återställas enligt tribunalens begäran.

13 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om tillämpning och verkställighet av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 januari 1994.

RP 278/93
LaUB 27/93

Helsingfors den 5 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.