Ursprungliga författningar: 1993

1300/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1299/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1298/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1297/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1296/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Schweiz för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1295/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Schweiz för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1294/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Irland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på realisationsvinst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1293/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Irland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på realisationsvinst
1292/1993
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1291/1993
Trafîkministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1290/1993
Lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1289/1993
Narkotikalag
1288/1993
Lag om ändring av 11 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1287/1993
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1286/1993
Handels- och industriministeriets beslut om gasmonteringar
1285/1993
Handels- och industriministeriets beslut om när Strålsäkerhetscentralens prestationer vid övervakningen av kärnsäkerheten skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna
1284/1993
Handels- och industriministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande
1283/1993
Handels- och industriministeriets beslut om verkställigheten av vissa av Europeiska gemenskapernas direktiv om tillsatsämnen för livsmedel
1282/1993
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1994
1281/1993
Statsrådets beslut om villkoren för understöd för främjande av energiteknologisk forskning
1280/1993
Förordning om ändring av förordningen om centralen för turistfrämjande
1279/1993
Lag om upphävande av 3 § lagen om centralen för turistfrämjande
1278/1993
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab
1277/1993
Arbetsministeriets beslut om storleken 1994 av markbeloppen enligt 1 och 2 §§ statsrådets beslut om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
1276/1993
Justitiekanslerns i statsrådet beslut om avgifter för justitiekanslersämbetets prestationer
1275/1993
Statsrådets beslut om ändring av 11 § statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
1274/1993
Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1273/1993
Förordning om ändring av länsstyrelseförordningen
1272/1993
Förordning om ändring av förordningen om länsdelegationer
1271/1993
Lag om ändring av civiltjänstlagen
1270/1993
Lag om undantag vid tillämpning av 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1269/1993
Lag om ändring av lagen om konkurrensrådet
1268/1993
Lag om ändring av jaktlagen
1267/1993
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1266/1993
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet i anslutning till beskattning av teletrafik
1265/1993
Lag om ändring av lagen om skattelättnader för sjöfarten
1264/1993
Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdena
1263/1993
Lag om ändring av 97 a § lagen angående stämpelskatt
1262/1993
Lag om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
1261/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1260/1993
Lag om temporär ändring av 19 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1259/1993
Lag om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst
1258/1993
Lag om upphävande av biografskattelagen
1257/1993
Lag om försök med nödcentraler
1256/1993
Förordning om ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet
1255/1993
Förordning om fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 5 § lagen om arbetskraftsservice vid statliga ämbetsverk och inrättningar
1254/1993
Förordning om ett datasystem för arbetskraftsservicen
1253/1993
Förordning om förmåner i samband med arbetskraftsservice
1252/1993
Förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
1251/1993
Förordning om arbetskraftsservice

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.