Ursprungliga författningar: 1993

1350/1993
Förordning om sådan upphandling av varor som avses i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1349/1993
Förordning om lagen om offentlig upphandling och av lagen om ändring av lagen om konkurrensrådet
1348/1993
Handels- och industriministeriets beslut om konsumentforskningscentralens avgiftsbelagda prestationer
1347/1993
Handels- och industriministeriets beslut om konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1346/1993
Handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets samt handels- och industriministeriets företagstjänsts distriktsbyråers avgiftsbelagda prestationer
1345/1993
Handels- och industriministeriets beslut om teknologiska utvecklingscentralens avgifter
1344/1993
Statsrådets beslut om ändring av 9 § 1 mom. statsrådets beslut om villkoren för understöd för främjande av den regionala teknologiverksamheten
1343/1993
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om allmänna villkor för produktutvecklingsbidrag och produktutvecklingslån
1342/1993
Förordning om när vissa lagar som sammanhänger med upprättandet av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som gäller handels- och industriministeriets förvaltningsområde träder i kraft
1341/1993
Förordning om avgifter för godkännande och övervakning av elmateriel
1340/1993
Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om avgifter för övervakning av elarbeten
1339/1993
Förordning om ändring av elförordningen
1338/1993
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av ellagen
1337/1993
Finansministeriets beslut om upphävning av finansministeriets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
1336/1993
Finansministeriets beslut om avgifter för finansministeriets prestationer
1335/1993
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1334/1993
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1333/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om uppbörd av vissa centralt utbetalda förmåner och ersättningar hos statens affärsverk
1332/1993
Statsrådets beslut om ändring av de allmänna föreskrifterna angående statsbidrag och -understöd
1331/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller
1330/1993
Förordning om ikraftträdande av vissa till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hörande lagar med omknytning till avtalet av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1329/1993
Förordning om ikraftträdande av fodermedelslagen, gödselmedelslagen och lagen om handel med utsäde
1328/1993
Förordning om ändring av 3 § förordningen angående utförsel och införsel av kött och köttprodukter
1327/1993
Förordning om upphävande av 22 § förordningen om köttbesiktning
1326/1993
Förordning om ändring av 10 § förordningen om besiktning av renkött
1325/1993
Förordning om ändring av 1 § veterinärvårdsförordningen
1324/1993
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till veterinärförvaltningens område
1323/1993
Förordning om avgifter för geodetiska institutets prestationer
1322/1993
Förordning om Växtförädlingsanstalten
1321/1993
Lag om ändring av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
1320/1993
Lag om Växtförädlingsanstalten
1319/1993
Miljöministeriets beslut om vatten- och miljöförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1318/1993
Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer
1317/1993
Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer
1316/1993
Förordning om ändring av förordningen om skärgårdsdelegationen
1315/1993
Förordning om regional utveckling
1314/1993
Förordning om delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning
1313/1993
Lag om vissa undantag 1994 från 8 § lagen om statsandelar till kommunerna
1312/1993
Handels- och industriministeriets beslut om verkställandet av vissa av Europeiska Gemenskapernas direktiv om livsmedel
1311/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift
1310/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter till social- och hälsovårdsministeriet för behandling av anmälningar enligt kemikalielagen
1309/1993
Förordning om ikraftträdande av vissa stadganden i lagen om ändring av kemikalielagen
1308/1993
Förordning om ändring av 25 § kemikalieförordningen
1307/1993
Förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1306/1993
Förordning om tillsyn över icke-joniserande strålning
1305/1993
Lag om ändring av 3 a och 3 b §§ lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab
1304/1993
Lag om ändring av strafflagen
1303/1993
Handels- och industriministeriets beslut om processhjälpmedel i livsmedel
1302/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1301/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.