Ursprungliga författningar: 1993

150/1993
Miljöministeriets beslut om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder
149/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
148/1993
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
147/1993
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av en tjänst vid inrikesministeriet
146/1993
Statsrådets beslut om omorganisation av två polisdistrikt
145/1993
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
144/1993
Lag om ändring av lagen om skydd i arbete
143/1993
Handels- och industriministeriets beslut om papper och kartong som kommer i beröring med livsmedel
142/1993
Lag om ändring av ellagen
141/1993
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
140/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om medicinaltaxa
139/1993
Förordning om ändring av 18 § förordningen om denaturerade alkohalhaltiga ämnen och om denaturering
138/1993
Förordning om ändring av 20 § förordningen om sprit och alkoholpreparat
137/1993
Förordning om ändring av 4 § förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården
136/1993
Förordning om ändring av förordningen om kvalitetskontroll av preventivmedel
135/1993
Förordning om ändring av narkotikaförordningen
134/1993
Förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av läkemedel
133/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om folkhälsoinstitutet
132/1993
Förordning om läkemedelsverket
131/1993
Lag om upphävande av lagen om emigrantförmedling
130/1993
Sysselsättningsförordning
129/1993
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Pakistan om textiler
128/1993
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Singapore om textiler
127/1993
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Sri Lanka om textiler
126/1993
Förordning om ikraftträdande av ändringar i konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
125/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid institutet för yrkesutbildningsstyrelsens förvaltningsområde och vid Heinola kurscentral
124/1993
Undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
123/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
122/1993
Trafikministeriets beslut om mätning av dubbars dubbkraft på bilars dubbdäck
121/1993
Statsrådets beslut om inrättande av en viss tjänst vid arbetsministeriet och indragning av en viss tjänst vid arbetarskyddsstyrelsen
120/1993
Statsrådets beslut om inrättande av tjänsterna som verkställande direktör och chef för enheten för fordonsförvaltning vid Bilregistercentralen
119/1993
Statsrådets beslut om betalningsgrunder för understöd som betalas till följd av ekonomiska förluster som förorsakats av jord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av laxfisket
118/1993
Förordning om ändring av penningautomatforordningen
117/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1991
116/1993
Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1993
115/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för prestationer vid vissa statliga skolor och läroanstalter på utbildningsstyrelsens verksamhetsområde
114/1993
Förordning om upphävande av 2 och 3 §§ förordningen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
113/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1993
112/1993
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning
111/1993
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar
110/1993
Statsrådets beslut om ändring av 5 och 7 §§ statsrådets beslut om genomsnittliga belopp fÖr de enbetspriser för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund fÖr statsandelen och om grunder fÖr hemkommunens betalningsandel för en elev vid en statlig läroanstalt år 1993
109/1993
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillsatsämnen för livsmedel
108/1993
Förordning om fisk och fiskprodukter
107/1993
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst
106/1993
Förordning om ändring av förordningen om statsrådets kansli
105/1993
Förordning om nämnden för tillämpningen av indexlagen
104/1993
Förordning om ändring av förordningen om rätt till avgångsbidrag och periodisk ersättning för ordinarie tjänstemän vid Statsjärnvägarna och Post- och televerket
103/1993
Lag om upphävande av 9 § lagen om Post- och televerket
102/1993
Lag om ändring av 61 § lagen om olycksfallsförsäkring
101/1993
Lag om ändring av 9 § patientskadelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.