Ursprungliga författningar: 1993

200/1993
Förordning om arbetarskyddsnämnderna och arbetarskyddsnämndernas dispenssektioner
199/1993
Förordning om arbetarskyddsdelegationen
198/1993
Förordning om ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet
197/1993
Förordning om ändring av 47 § naturnäringsförordningen
196/1993
Förordning om finansministeriet
195/1993
Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
194/1993
Lag om ändring av 3 och 17 §§ veterinärvårdslagen
193/1993
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
192/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Europeiska gemenskapernas kommission om upprättandet i Finland av en delegation för Europeiska gemenskapernas kommission och om delegationens privilegier och immunitet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
191/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Europeiska gemenskapernas kommission om upprättandet i Finland av en delegation för Europeiska gemenskapernas kommission och om delegationens privilegier och immunitet
190/1993
Handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
189/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer
188/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
187/1993
Förordning om ändring av 2 och 16 §§ förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn
186/1993
Förordning om ändring av 44 § förordningen om fångvårdsväsendet
185/1993
Förordning om ändring av förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper
184/1993
Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland
183/1993
Lag om skyldighet att lämna uppgifter om vissa offentliga företag
182/1993
Trafikministeriets beslut om beviljande av kilometerstöd för linjetrafik med buss
181/1993
Förordning om fastighetsmäklare
180/1993
Förordning om ändring av bilagan till förordningen om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel
179/1993
Förordning om ändring av förordningen om fiske
178/1993
Statsrådets beslut om indragning och ändring av tjänstebenämningar av vissa tjänster vid finansministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
177/1993
Statsrådets beslut om understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning
176/1993
Förordning om arbetarskyddsförvaltningen
175/1993
Förordning om ändring av förordningen om arbetsministeriet
174/1993
Förordning om ändring av 4 § förordningen om fronttecken
173/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om fronttjänsttecken
172/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om frontmannatecken
171/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om handel och ekonomiskt samarbete
170/1993
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område
169/1993
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om vissa främmande ämnen i livsmedel och bilagorna till beslutet
168/1993
Miljöministeriets beslut om ändring av 5 § miljöministeriets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för hyresbostäder
167/1993
Finansministeriets beslut om ändring av de ursprungsregler som tillämpas i handeln mellan Finland och Estland
166/1993
Handels- och industriministeriets beslut om villkoren för energiunderstöd
165/1993
Statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
164/1993
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde
163/1993
Förordning om ändring av beskattningsförordningen
162/1993
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
161/1993
Statsrådets beslut om ändrande av benämningarna på samt inrättande och indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet
160/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om fastställande av utjämningskoefficienterna för den allmänna statsandelen för kommunerna för 1993-2000 och tiden därefter
159/1993
Handels- och industriministeriets beslut om mätteknikcentralens avgiftsbelagda åtgärder och grunderna för avgifter
158/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter till mätteknikcentralen
157/1993
Handels- och industriministeriets beslut om tekniska kontrollcentralens avgiftsbelagda åtgärder och grunderna för avgifter
156/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter till tekniska kontrollcentralen
155/1993
Förordning om ändring av 4 § förordningen om Finlands ILO-delegation
154/1993
Förordning om ändring av 4 § förordningen om krigsmannaed
153/1993
Lag om ändring av 29 § sjölagen
152/1993
Lag om ändring av 46 § och temporär ändring av 19 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
151/1993
Lag om ändring av 9 § luftvårdslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.