Ursprungliga författningar: 1993

250/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt
249/1993
Förordning om ändring av läkemedelsförordningen
248/1993
Lag om ändring av läkemedelslagen
247/1993
Lag om ändring av 55 § lagen om depositionsbankernas verksamhet
246/1993
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
245/1993
Miljöministeriets beslut om understöd för hyreshus med ekonomiska svårigheter
244/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fastställande av exportkostnadsavgift och trädesläggning av åkrar 1993
243/1993
Statsrådets beslut om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
242/1993
Statsrådets beslut om avtal om naturenlig lantbruksproduktion 1993
241/1993
Tippningsförordning
240/1993
Finansministeriets beslut om ändring av 2 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
239/1993
Försvarsministeriets beslut om dagspenning till värnpliktiga
238/1993
Lag om ändring av lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning
237/1993
Lag om ändring av 44 och 48 §§ personalfondslagen
236/1993
Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag
235/1993
Lag om ändring av 7 och 40 §§ lagen om arbetsavtal
234/1993
Fodermedelslag
233/1993
Lag om handel med utsäde
232/1993
Gödselmedelslag
231/1993
Lag om ändring av 85 § omsättningsskattelagen
230/1993
Lag om ändring av 44 § beskattningslagen
229/1993
Lag om ändring av handelsregisterlagen
228/1993
Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring
227/1993
Finansministeriets beslut om betalning av förskottsinnehållningar, som verkställs av staten och dess inrättningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatt
226/1993
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
225/1993
Förordning om handels- och industriministeriet
224/1993
Förordning om ändring av förordningen om skatteuppbörd
223/1993
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
222/1993
Lag om vissa arrangemang i anslutning till bildande av Finlands Kommunförbund
221/1993
Lag om ändring av 26 § sysselsättningslagen
220/1993
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1993
219/1993
Statsrådets beslut om Justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
218/1993
Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
217/1993
Statsrådets beslut om överföring av en lägenhet och vissa lägenhetsdelar från Pertunmaa kommun till Mäntyharju kommun
216/1993
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar, andra registerenheter och områden från Halsua, Ullava och Vetils kommuner till Kaustby kommun
215/1993
Förordning om ändring av förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat
214/1993
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1993
213/1993
Handels- och industriministeriets beslut om ändringar av handels- och industriministeriets beslut om tekniska kontrollcentralens besiktningsdistrikt och distriktsbyråernas förläggningsorter
212/1993
Statsrådets beslut om arbetarskyddsdistrikten
211/1993
Förordning om upphävande av 1 § 1 mom. 11 punkten förordningen om statliga ämbetsverk och inrättningar som ingår samarbetsavtal
210/1993
Förordning om ändring av 28 § statstjänstemannaförordningen
209/1993
Förordning om ändring av 9 § förordningen om tillsynen över arbetarskyddet beträffande personer, vilka icke står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande
208/1993
Förordning om upphävande av förordningen om vissa myndigheters uppgifter vid bedömning av den eventuella kancerrisk som ämnen och produkter föranleder
207/1993
Förordning om ändring av förordningen om kosthållningen för besättning ombord på fartyg
206/1993
Förordning om ändring av 4 och 37 §§ förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg
205/1993
Förordning om ändring av förordningen om skogs- och flottningsarbetares sambostäder
204/1993
Förordning om ändring av förordningen om laddare
203/1993
Förordning om ändring av 3 § förordningen om delegationen för sjömansärenden
202/1993
Förordning om ändring av 8 och 10 §§ förordningen om lönegaranti
201/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om lönestatistiknämnden för skogsbranschen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.