Ursprungliga författningar: 1993

300/1993
Lag om ändring av lagen om Steiner-skola
299/1993
Miljöministeriets beslut om understöd för täckning av kostnader förorsakade av uthyrning av bostäder i andra hand avsedda för ungdomar
298/1993
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster vid miljöministeriet
297/1993
Statsrådets beslut om fastställande av i lagen om semesterpenning för småföretagare avsedda beloppet av maximiårsinkomsten och storleken av semesterpenning
296/1993
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
295/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt
294/1993
Förordning om ändring av förordningen om konsumentklagonämnden
293/1993
Förordning om ändring av 3 § förordningen angående studentexamen
292/1993
Förordning om ändring av förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat
291/1993
Förordning om ändring av förordningen om kollektivavtal för statens affärsverk
290/1993
Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal
289/1993
Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv
288/1993
Lag om ändring av 7 § lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna
287/1993
Lag om upphävande av lagen om ändring av 9 § lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommun
286/1993
Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om konsumentklagonämnden
285/1993
Lag om ändring av 13 § lagen om arbetsdomstolen
284/1993
Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal
283/1993
Lag om ändring av 6 § lagen om införande av ärvdabalken
282/1993
Lag om ändring av 5 kap. 2 § ärvdabalken
281/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer i läkemedelsverket
280/1993
Statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
279/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent
278/1993
Förordning om ändring av kärnenergiförordningen
277/1993
Finansministeriets beslut om ändring av de ursprungsregler som tillämpas i handeln mellan Finland och Estland
276/1993
Trafikministeriets beslut om experiment gällande taxitrafikens taxor
275/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige om ömsesidiga fiskerätter i Östersjön år 1993
274/1993
Statsrådets beslut om stödjande av projekt för utvecklande av landsbygden år 1993
273/1993
Förordning om ändring av förordningen om avfallshantering
272/1993
Förordning om upphävande av 10 a § marktäktsförordningen
271/1993
Förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
270/1993
Förordning om ändring av 13 och 14 §§ förordningen om meteorologiska institutet
269/1993
Förordning om ändring av förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare
268/1993
Förordning om ändring av 1 och 22 §§ växtskyddsförordningen
267/1993
Förordning om revision av statshushållningen
266/1993
Lag om skattelättnader för bolagen Scopulus Oy, Solidium Oy och Sponda Oy
265/1993
Finansministeriets beslut om kommunernas och församlingarnas andelar av samfundsskatten för 1993
264/1993
Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om polisens uniform och beväpning
263/1993
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
262/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om skogsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
261/1993
Statsrådets beslut om sysselsättningspolitiskt strukturstöd
260/1993
Statsrådets beslut om avtal om produktion av ärter och grönmjölshö 1993
259/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002
258/1993
Förordning om ändring av förordningen om studiestöd
257/1993
Förordning om upphävande av förordningen om importlicensiering av sängkläder av pakistanskt ursprung
256/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Vitryssland om handel och ekonomiskt samarbete
255/1993
Lag om överlåtelse av vissa statliga yrkesläroanstalter till samkommunen för yrkesutbildning i mellersta Österbotten
254/1993
Lag om kommunala arbetsmarknadsverket
253/1993
Statsrådets beslut om inrättande av en tjänst som direktör för statens säkerhetsfond
252/1993
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
251/1993
Lag om försäkringsmäklare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.