Ursprungliga författningar: 1993

350/1993
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
349/1993
Förordning om ändring av förordning om patientskadenämnden
348/1993
Lag om ändring av 2 a § lagen om importavgifter
347/1993
Lag om ändring av 4 § tulltarifflagen
346/1993
Lag om ändring av förteckning över industriförmåner som utgör bilaga till lagen om importavgifter
345/1993
Lag om ändring av förteckningen över industritullar som utgör bilaga till tulltarifflagen
344/1993
Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om bil- och motorcykelskatt
343/1993
Utrikesministeriets beslut om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna
342/1993
Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om person- och godsbefordran på väg
341/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om rätt till cabotage med lastfordon på väg
340/1993
Förordning om temporär ändring av förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om skatt på motorfordon
339/1993
Lag om ändring av 16 § lagen om skatt på motorfordon
338/1993
Lag om ändring av 6 § lagen om bränsleaccis
337/1993
Lag om bränsleavgift
336/1993
Lag om överlåtelse av en fabriksfastighet och vissa områden i Lappo stad som apportegendom till aktiebolaget Patruunatehdas Lapua Oy
335/1993
Finansministeriets beslut om ändring av 21 § i finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
334/1993
Förordning om ändring av 17 och 31 §§ sysselsättningsförordningen
333/1993
Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
332/1993
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
331/1993
Förordning om ikraftträdande av de i form av skriftväxlingar med Europeiska ekonomiska gemenskapen ingångna avtalen om vissa överenskommelser rörande jordbruket och om provisorisk tillämpning av avtalet om vissa överenskommelser rörande jordbruket samt av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i dem
330/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet i form av en skriftväxling med den Europeiska ekonomiska gemenskapen om provisorisk tillämpning av avtalet om vissa överenskommelser rörande jordbruket
329/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det i form av en skriftväxling med Europeiska ekonomiska gemenskapen ingångna avtalet om vissa överenskommelser rörande jordbruket
328/1993
Inrikesministeriets beslut om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer
327/1993
Inrikesministeriets beslut om polisdepåns avgiftsbelagda prestationer
326/1993
Förordning om miljöministeriet
325/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter inom folkbokföringens lokalförvaltning
324/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter till befolkningsregistercentralen
323/1993
Lag om ändring av kyrkolagen
322/1993
Lag om ändring av 22 § lagen om parkeringsbot
321/1993
Statsrådets beslut om stöd till ungdomar för sommararbete
320/1993
Förordning om upphävande av 9 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. socialvårdsförordningen
319/1993
Förordning om försök med närståendevård
318/1993
Förordning om stöd för närståendevård
317/1993
Förordning om social- och hälsovårdsministeriet
316/1993
Förordning om ändring av 5 § förordningen om tillståndspliktig godstrafik på väg
315/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för tjänster inom utrikesförvaltningen
314/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsandet av transporten av levande fisk, mjölke och rom från övriga delar av Finland till Kiteenjoki-Tohmajoki vattendrag samt till vissa andra vattendrag
313/1993
Statsrådets beslut om ändring av 8 § statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg
312/1993
Statsrådets beslut om bostadstillägg till studiestödet för högskolestuderande
311/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
310/1993
Förordning om Finlands Akademi
309/1993
Förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för högskolornas personal
308/1993
Lag om ändring av tryckfrihetslagen
307/1993
Handels- och industriministeriets beslut om verkställighet av förordningen om fastighetsmäklare
306/1993
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om de formulär som avses i lagen om konsumentskydd vid fastighetsförmedling
305/1993
Förordning om ändring av förordningen om skifte
304/1993
Förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter
303/1993
Förordning om ändring av 6 § förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar
302/1993
Förordning om ändring av 3 § mentalvårdsförordningen
301/1993
Lag om ändring av lagen om steinerpedagogiska specialskolor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.