Ursprungliga författningar: 1993

450/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de arbetstidsersättningar som uppbärs för lantmäteriförrättningar och uppdrag samt de arealersättningar som uppbärs för styckning och klyvning
449/1993
Inrikesministeriets beslut om ändring av rättelsenatur i statsrådets beslut av den 31 oktober 1991 om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Vörå kommun till Ylihärmä kommun
448/1993
Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Oravais och Vörå kommuner
447/1993
Förordning om ändring av 9 § teleförordningen
446/1993
Förordning om teleförvaltningen
445/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Malaysia om förlängning av överenskommelsen om handel med textilprodukter
444/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Thailand om förlängning av överenskommelsen om handel med textilprodukter
443/1993
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ikrafthållande av överenskommelsen rörande internationell textilhandel
442/1993
Statsrådets beslut om begränsning av import av produkter som innehåller vissa fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar samt bromfluorklorkolväte- och bromfluorkolväteföreningar
441/1993
Förordning om ändring av 1 § radioansvarighetsförordningen
440/1993
Lag om rabatter på elpriset i norra Finland
439/1993
Förordning om ändring av förordningen om gränszon
438/1993
Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om gränszon
437/1993
Lag om ändring av lagen om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster
436/1993
Lag om ändring av 3 och 6 §§ lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
435/1993
Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för räntestödslån som beviljas företagen för skyddsupplagring
434/1993
Handels- och industriministeriets beslut om upphävande av beslutet om centralantennanläggningar
433/1993
Förordning om Päijänne nationalpark
432/1993
Lag om Päijänne nationalpark
431/1993
Förordning om Puurijärvi och Isosuo nationalpark
430/1993
Lag om Puurijärvi och Isosuo nationalpark
429/1993
Lag om teknologiska utvecklingscentralen
428/1993
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
427/1993
Finansministeriets beslut om statens beskattningsenheter
426/1993
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas
425/1993
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen och ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Forssa stad och Urjala kommun
424/1993
Förordning om ändring av 18 § förordningen om konsumentklagonämnden
423/1993
Förordning om ändring av förordningen om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
422/1993
Förordning om ändring av äktenskapsförordningen
421/1993
Förordning om vigselrättsregistret
420/1993
Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
419/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av upphovsrättslagen
418/1993
Lag om ändring av upphovsrättslagen
417/1993
Lag om ändring av 14 § äktenskapslagen
416/1993
Lag om ändring av 3 och 6 §§ lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
415/1993
Lag om upphävande av lagen om vissa åtgärder mot Sydafrika
414/1993
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Kauhava och Lappo städer
413/1993
Statsrådets beslut om vuxenstudiestöd
412/1993
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
411/1993
Förordning om upphävande av förordningen om fiske och jakt inom staten tillhöriga Aspö-Virolahti skärgårdsområde
410/1993
Förordning om ändring av förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat
409/1993
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om bidrag för transport av mjölk
408/1993
Statsrådets beslut om ändring av 5 § statsrådets beslut om produktionsstöd för mjölk
407/1993
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om produktionspremie för sockerbetor
406/1993
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om produktionspremie för industripotatis
405/1993
Statsrådets beslut om ändring av 5 § statsrådets beslut om produktionsstöd för kött
404/1993
Statsrådets beslut om stöd som enligt lantbruksinkomstlagen betalas till lantbrukare
403/1993
Förordning om ändring av förordningen om passgranskningsställen
402/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om studiestöd
401/1993
Förordning om statens bostadsfond

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.