Ursprungliga författningar: 1993

650/1993
Förordning om ändring av förordningen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
649/1993
Förordning om sameområdets utbildningscentral
648/1993
Handels- och industriministeriets beslut om grunderna för de avgifter som uppbärs för statens konsolideringsgarantier
647/1993
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av rätt att förrätta vigsel åt religionssamfundet Krishnarörelsen ISKCON i Finland
646/1993
Inrikesministeriets beslut om förnyat fastställande av Nystad stads bärkraftsklass för år 1993
645/1993
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter från Vichtis kommun till Esbo stad
644/1993
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Alajärvi stad samt Lappajärvi och Vimpeli kommuner
643/1993
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster inom miljöministeriets förvaltningsområde
642/1993
Inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer
641/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter till länsstyrelsen
640/1993
Lag om ändring av utlänningslagen
639/1993
Lag om ändring av utlänningslagen
638/1993
Undervisningsministeriets beslut om ändring av 2 § i undervisningsministeriets beslut om avgifter för högskolors prestationer
637/1993
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
636/1993
Förordning om bekämpning av oljeskador
635/1993
Förordning om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
634/1993
Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
633/1993
Lag om ändring av lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål
632/1993
Lag om ändring av 2 a § lagen om skifte inom planläggningsområde
631/1993
Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om lantmäteriverket
630/1993
Lag om ändring av lagen om studiestöd för högskolestuderande
629/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om studiestöd
628/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för prestationer som kontrollcentralen för växtproduktion tillhandahåller, om grunderna för avgifterna och om fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer
627/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
626/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller
625/1993
Finansministeriets beslut om beviljande av understöd för anskaffning av nya lastbilar och släpvagnar till lastbilar
624/1993
Förordning om ändring av förordningen om psykologiska examina
623/1993
Förordning om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer
622/1993
Lag om temporär ändring av lagen angående stämpelskatt
621/1993
Lag om räntestöd till dem som har bostadsskulder och betalningssvårigheter
620/1993
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
619/1993
Lag om ändring av 13 och 14 §§ lagen om naturskydd
618/1993
Lag om ändring av lagen om friluftsliv
617/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om enskilda skogar
616/1993
Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
615/1993
Jaktlag
614/1993
Lag om ändring av 4 § renskötsellagen
613/1993
Förordning om ikraftträdande av konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och därtill hörande protokoll samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa och om tillämpning av konventionen
612/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och därtill hörande protokoll
611/1993
Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenären skall få betalning
610/1993
Lag om ändring av 39 kap. 2 § strafflagen
609/1993
Lag om ändring av lagen om företagssanering
608/1993
Lag om ändring av 12 och 12 a §§ lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan
607/1993
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott
606/1993
Lag om ändring av 29 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
605/1993
Lag om ändring av 49 § tryckfrihetslagen
604/1993
Lag om ändring av checklagen
603/1993
Lag om ändring av växellagen
602/1993
Lag om ändring av 251 § sjölagen
601/1993
Lag om ändring av 17 § lagen om skiljeförfarande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.