Ursprungliga författningar: 1993

700/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om det riktgivande värdet för levande vilt
699/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om ordnande av ömsesidiga fiskerifrågor mellan Finland och Estland år 1993
698/1993
Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen
697/1993
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
696/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden
695/1993
Lag om ändring av 58 § tullagen
694/1993
Lag om ändring av 14 § lagen om gränsbevakningsväsendet
693/1993
Lag om ändring av 80 a § vägtrafiklagen
692/1993
Lag om strafforderförfarande
691/1993
Lag om ändring av riksdagsordningen
690/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om en förteckning över farliga ämnen
689/1993
Förordning om ändring av gymnasieförordningen
688/1993
Förordning om ändring av grundskoleförordningen
687/1993
Förordning om ändring av förordningen om steinerpedagogiska specialskolor
686/1993
Förordning om ändring av förordningen om Steiner-skola
685/1993
Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
684/1993
Lag om ändring av 16 § lagen om kvällsgymnasier
683/1993
Lag om ändring av gymnasielagen
682/1993
Lag om ändring av 8 och 85 §§ grundskolelagen
681/1993
Lag om bärkraftsklassificering av kommunerna 1994 och 1995
680/1993
Vatten- och miljöstyrelsens beslut om förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier
679/1993
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Pulkkila och Rantsila kommuner
678/1993
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Pattijoki och Siikajoki kommuner
677/1993
Statsrådets beslut om begränsning av användning och import av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar, 1,1,1-trikloretan och tetraklormetan
676/1993
Förordning om minutförsäljning av farliga kemikalier
675/1993
Kemikalieförordning
674/1993
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
673/1993
Förordning om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
672/1993
Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen
671/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna och den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa
670/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna samt i den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter
669/1993
Statsrådets beslut om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
668/1993
Förordning om ändring av körkortsförordningen
667/1993
Förordning om försvarsmaktens körkort
666/1993
Jaktförordning
665/1993
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
664/1993
Lag om upphävande av lagen om statens audivisuella central
663/1993
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
662/1993
Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1995 och 1996
661/1993
Justitieministeriets beslut om sammanträdesarvodet för nämndeman vid tingsrätterna
660/1993
Förordning om ändring av 1 och 4 §§ förordningen om passgranskningsställen
659/1993
Förordning om upphävande av 9 § förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten
658/1993
Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Haiti
657/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Norge om byggande av en bro över Tana älv
656/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet med Norge om lättnader vid gränsövergång
655/1993
Lag om ändring av omsättningsskattelagen
654/1993
Lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt
653/1993
Lag om ändring av vattenlagen
652/1993
Förordning om ersättningar på grund av lokala särförhållanden till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
651/1993
Lag om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.