Ursprungliga författningar: 1993

1650/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som fått koncession i Finland
1649/1993
Förordning om ändring av förordningen angående införande av lagen om brandskyddsavgift
1648/1993
Förordning om upphävande 1 a § förordningen om försäkringsbolag
1647/1993
Förordning om överlåtelse och övertagande av försäkringsbestånd
1646/1993
Förordning om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital
1645/1993
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anknytning till bestämmelser om försäkrings- och socialskyddiagstiftning i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1644/1993
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1643/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter som med stöd av kemikalielagen uppbärs till social- och hälsovårdsministeriet
1642/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen
1641/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centret för internationellt personutbyte
1640/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid Institutet för Ryssland och Östeuropa
1639/1993
Handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer
1638/1993
Undervisningsministeriets beslut om grunderna för bestämmande av enhetspriserna för utomlands verksamma privata skolor som motsvarar grundskolan
1637/1993
Förordning om ändring av förordningen angående organisering av omsättningsskattefri försäljning till resande
1636/1993
Förordning om ändring av förordningen om resebyråer
1635/1993
Förordningen om ändring av 3 § förordningen om bostadsförmedlare
1634/1993
Förordning om ändring av förordningen om fastighetsmäklare
1633/1993
Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen angående handel i Öppen butik med begagnade varor samt skrot och lump
1632/1993
Förordningen om ändring av kungörelsen, innefattande närmare föreskrifter angående utöfvande af auktionsförrättareyrke i stad
1631/1993
Förordning om lantmäteriverket
1630/1993
Lag om ändring av lagen om lantmäteriverket
1629/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionskassor
1628/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser
1627/1993
Förordning med stadgar för trafikforsäkringscentralen
1626/1993
Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen
1625/1993
Förordning om poster som skall hänföras till en försäkringsförenings verksamhetskapital
1624/1993
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
1623/1993
Förordning om ändring av förordningen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
1622/1993
Förordning om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1621/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om framskjuten verkställighet av den systematiska tandvården för vuxna
1620/1993
Lag om framskjuten verkställighet av den systematiska tandvården för vuxna
1619/1993
Lag om vissa arrangemang för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1994
1618/1993
Förordning om ändring av 38 § förordningen om förskottsuppbörd
1617/1993
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar i anslutning till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i anslutning till bestämmelser gällande sagda avtal
1616/1993
Lag om ändring av lagen om finansinspektionen
1615/1993
Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen
1614/1993
Lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
1613/1993
Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
1612/1993
Lag om ändring av lagen om Postbanken Ab
1611/1993
Lag om ändring av andelsbankslagen
1610/1993
Lag om ändring av sparbankslagen
1609/1993
Lag om ändring av affärsbankslagen
1608/1993
Lag om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
1607/1993
Kreditinstitutslag
1606/1993
Försvarsministeriets beslut om ansökande av flygfotograferingstillstånd
1605/1993
Statsrådets beslut om förfaringssätten vid anmälning av sådant statligt stöd som avses i EES-avtalet
1604/1993
Förordning om ändring av 8 och 29 §§ läkemedelsförordningen
1603/1993
Narkotikaförordning
1602/1993
Förordning om undantag vid tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen
1601/1993
Förordning om hem- och postförsäljning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.