Ursprungliga författningar: 1993

800/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Estland om ekonomiskt samarbete och stöd
799/1993
Förordning om ikraftträdande av betalningsandelsavtalet för den baltiska specialfonden för investeringar mellan de nordiska länderna och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling
798/1993
Förordning om ikraftträdande av betalningsandelsavtalet för den baltiska specialfonden för tekniskt bistånd mellan de nordiska länderna och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling
797/1993
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
796/1993
Hästhushållningslag
795/1993
Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om införsel av vissa husdjur
794/1993
Lag om husdjursavel
793/1993
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om explosiva varor
792/1993
Statsrådets beslut om ändring av 6 § statsrådets beslut om avgifter för Bilregistercentralens prestationer
791/1993
Förordning om ikraftträdande av ändringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
790/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Australien om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
789/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Australien om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse
788/1993
Skattestyrelsens beslut om användning av stämpelskattemaskin
787/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av lax och öring i vissa vattendragsområden år 1993
786/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och asylsökande
785/1993
Statsrådets beslut om riksmätplatser
784/1993
Statsrådets beslut om maximibeloppet av statsborgen för studielån för högskolestuderande som studerar utomlands
783/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
782/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av konventionen om ett gemensamt förpassningsförfarande
781/1993
Militärunderstödslag
780/1993
Arbetsministeriets beslut om överlämnande av uppgifter om kemikalier som orsakar fara
779/1993
Arbetsministeriets beslut om skyddsinformationsblad
778/1993
Förordning om ändring av förordningen om bringande i kraft av konventionen om vägtrafik
777/1993
Förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik öppnad för undertecknande i Wien den 8 november 1968
776/1993
Förordning om ikraftträdande av ändringarna i konventionen om vägtrafik
775/1993
Förordning om upphävande av 181 och 182 §§ förordningen om skifte
774/1993
Förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
773/1993
Förordning om ändring av förordningen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av straffregister
772/1993
Straffregisterförordning
771/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om villkorligt straff
770/1993
Straffregisterlag
769/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om antalet lantmäteribyråer samt deras tjänsteområden och förvaltningsorter
768/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-sekretariatet
767/1993
Skattestyrelsens beslut om uppgifterna som inkluderas i diplomatiska representationernas ansökan om återbäring av omsättningsskatt
766/1993
Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer
765/1993
Statsrådets beslut om ändring av exportkostnadsavgiften för råg
764/1993
Statsrådets beslut om indragning av en tjänst inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde
763/1993
Statsrådets beslut om grunderna för beviljande av räntestöd till dem som har bostadsskulder och betalningssvårigheter
762/1993
Förordning om räntestöd till dem som har bostadsskulder och betalningssvårigheter
761/1993
Förordning om bostadsförmedlare
760/1993
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet
759/1993
Förordning om ändring av omsättningsskatteförordningen
758/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för besiktning av renkött
757/1993
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
756/1993
Finansministeriets beslut om slutförande av beskattningen för skatteåret 1992
755/1993
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
754/1993
Lag om ändring av 5 § patientskadelagen
753/1993
Lag om ändring av 3 § lagen om pension för arbetstagare
752/1993
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
751/1993
Lag om ändring av 1 § värdepappersmarknadslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.