Ursprungliga författningar: 1993

850/1993
Förordning om ändring av förordningen om utsökningsväsendet
849/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen om transport av lik
848/1993
Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Angola
847/1993
Statsrådets beslut om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen
846/1993
Statsrådets beslut om begränsning av introduktion på marknaden och användning av pentaklorfenol samt monometyltetraklordifenylmetan, monometyldiklordifenylmetan och monometyldibromdifenylmetan
845/1993
Handels- och industriministeriets beslut om geologiska forskningscentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna
844/1993
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon
843/1993
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
842/1993
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om villkoren för understöd för främjande av den regionala teknologiverksamheten
841/1993
Statsrådets beslut om ändring av 2 § 1 mom. 1 punkten och 3 § statsrådets beslut om allmänna villkor för produktutvecklingsbidrag och produktutvecklingslån
840/1993
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för geologiska forskningscentralens prestationer
839/1993
Förordning om ändring av 5 § förordningen om användning av fordon på väg
838/1993
Arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser
837/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
836/1993
Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscentrer för vuxna
835/1993
Statsrådets beslut om timfördelningen i gymnasiet
834/1993
Statsrådets beslut om timfördelningen i grundskolan
833/1993
Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de enhetspriser för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1994
832/1993
Förordning om diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa
831/1993
Arbetsordning för finansinspektionen
830/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav, som skall ställas på pälsdjursuppfödning
829/1993
Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån
828/1993
Statsrådets beslut om tulldistrikten och vissa tullanstalter
827/1993
Statsrådets beslut om färgerna i Finlands flagga
826/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om Statens ekonomiska forskningscentral
825/1993
Förordning om temporär tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på kretsmönster från vissa länder
824/1993
Förordning om fortgående tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på kretsmönster från vissa länder
823/1993
Förordning om minröjningsmedalj
822/1993
Förordning om ändring av 10 och 29 §§ förordningen om försvarsministeriet
821/1993
Justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
820/1993
Förordning om ikraftträdande av internationella överenskommelsen om användning av INMARSAT- jordstationer ombord på fartyg inom territorialvatten och hamnar
819/1993
Förordning om ändring av 62 § övningsskoleförordningen
818/1993
Förordning om ändring av 17 a § förordningen om yrkesutbildningscentrer för vuxna
817/1993
Förordning om ändring av 40 a § förordningen om barnträdgårdslärarinstitut
816/1993
Förordning om ändring av 28 § förordningen om Steiner-skola
815/1993
Förordning om ändring av 33 a § förordningen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade
814/1993
Förordning om ändring av 20 § förordningen om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola
813/1993
Förordning om ändring av 19 § förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola
812/1993
Förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
811/1993
Trafikministeriets beslut om telefoncentralernas prioriteringsfacilitet
810/1993
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan EFTA-staterna och Rumänien samt det i anslutning därtill mellan Finland och Rumänien uppgjorda protokollet angående handel med lantbruksprodukter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa
809/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna och Rumänien samt i det i anslutning därtill mellan Finland och Rumänien uppgjorda protokollet angående handel med lantbruksprodukter
808/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift
807/1993
Förordning om temporär ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Haiti
806/1993
Förordning om ändring av landsbygdsnäringsförordningen
805/1993
Lag om ändring av landsbygdsnäringslagen
804/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av laxfisket i Bottniska viken och egentliga Östersjön under år 1993
803/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kazakstan om handel och ekonomiskt samarbete
802/1993
Lag om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen
801/1993
Undervisningsministeriets beslut om flyktingars studiestöd enligt prövning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.