Ursprungliga författningar: 1993

900/1993
Justitieministeriets beslut om handläggning av häktningsärenden vid tingsrätter i vissa fall
899/1993
Handels- och industriministeriets beslut om uppgörande av koncernbokslut
898/1993
Förordning om ändring av bokföringsförordningen
897/1993
Förordning om upphävande av 32 och 33 §§ förordningen om utrikesrepresentationen
896/1993
Förordning om ändring av förordningen om Åbo universitet
895/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om undervisningen och studerandena vid vissa högskolor
894/1993
Förordning om Sibelius-Akademin
893/1993
Förordning om Tammerfors universitet
892/1993
Förordning om Joensuu universitet
891/1993
Inrikesministeriets beslut om registerbyråernas ämbetsdistrikt
890/1993
Trafikministeriets beslut om ändring av 2 § i trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
889/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det löneindextal, varom stadgas 9 § förordningen om pension för arbetstagare
888/1993
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
887/1993
Förordning om ändring av förordningen om folkbokföringsförvaltningen
886/1993
Befolkningsdataförordning
885/1993
Lag om ombildande av Post- och televerket till aktiebolag
884/1993
Miljöministeriets beslut om ändring av 1 § miljöministeriets beslut om överföring av behörighet till vissa kommuner i ärenden som gäller beviljande av grundförbättringslån
883/1993
Inrikesministeriets beslut om gränszon och om gränszonens bakre gräns
882/1993
Statsrådets beslut om betalningsgrunder för understöd som betalas till följd av ekonomiska förluster som förorsakats av beslut om inskränkning av laxfisket under år 1993
881/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ämbetsverkens sigill
880/1993
Förordning om ändring av 3 och 13 §§ förordningen om skatteuppbörd
879/1993
Lag om ändring av 5 § lagen om ändring av produktansvarslagen
878/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst
877/1993
Lag om ändring av 1 och 13 §§ lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst
876/1993
Finansministeriets beslut om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer
875/1993
Finansministeriets beslut om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
874/1993
Fartygsregisterförordning
873/1993
Förordning om statens delegation för arbetshygien och arbetarskydd
872/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om stämningsmän
871/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om verkställigheten och tillämpningen av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar
870/1993
Förordning om ändring av 2 och 6 §§ gruvförordningen
869/1993
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras
868/1993
Lag om ändring av valutalagen
867/1993
Lag om ändring av lagen om andelslag
866/1993
Lag om ändring av lagen om depositionsbankernas verksamhet
865/1993
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsersättning vid beskattningen för 1993
864/1993
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning samt gottgörelse för bolagsskatt
863/1993
Skattestyrelsens beslut om begränsning av anmälningsskyldigheten
862/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Uzbekistan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
861/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Uzbekistan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
860/1993
Arbetsministeriets beslut om koncentrationer som befunnits skadliga i luften på arbetsplatsen
859/1993
Statsrådets beslut om begränsning av exporten av fullständigt halogenerade klorfluorkolväte-, bromfluorklorkolväte- och bromfluorkolväteföreningar och av tetraklormetan och 1,1,1-trikloretan
858/1993
Förordning om flygfotografering av vissa områden och objekt
857/1993
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
856/1993
Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid val av republikens president år 1994
855/1993
Förordning om de av Post- och televerkets anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen samt Posten på Ålands anstalter som är förhandsröstningsställen vid val av republikens president år 1994
854/1993
Miljöministeriets beslut om ändring av beslutet om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder
853/1993
Statsrådets beslut om upphävande av 12 § 2 momentet statsrådets beslut om stöd som enligt lantbruksinkomstlagen betalas till lantbrukare
852/1993
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
851/1993
Förordning om ändring av 1 och 3 §§ förordningen om Helsingfors exekutionsverk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.