Ursprungliga författningar: 1993

950/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagarna för utbetalning av barnbidrag är 1994
949/1993
Bostadsbidragsförordning
948/1993
Förordning om Martinselkonen naturskyddsområde
947/1993
Förordning om Levaneva naturskyddsområde
946/1993
Lag om Levaneva naturskyddsområde
945/1993
Lag om utvidgning av Lauhanvuori nationalpark
944/1993
Lag om ändring av 9 § lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål
943/1993
Lag om ändring av 25 § lagen om statens affärsverk
942/1993
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
941/1993
Undervisningsministeriets beslut om ändring av 2 § undervisningsministeriets beslut om avgifter for studentexamensnämndens prestationer
940/1993
Förordning om statens tekniska forskningscentral
939/1993
Lag om ändring av läkemedelslagen
938/1993
Lag om ändring av 6 och 26 §§ lagen om charterskatt
937/1993
Lag om ändring av 9 och 10 §§ inkomstskattelagen för gårdsbruk
936/1993
Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk
935/1993
Lag om ändring av 33 § inkomstskattelagen
934/1993
Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen
933/1993
Lag om behandling av gottgörelse för bolagsskatt i de redovisningar som skall ges skattelagarna för skatteåret 1992
932/1993
Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
931/1993
Lag om ändring av lagen om vissa regleringar av vattenägor
930/1993
Utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
929/1993
Finlands Banks beslut om beskrivningen av Finlands Banks tjugomarkssedel av 1993 års typ
928/1993
Arbetsministeriets beslut om lämnandet av uppgifter om samverkanspersonalen inom arbetarskyddet
927/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om hovrätterna
926/1993
Förordning om skatteförvaltningen
925/1993
Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen
924/1993
Lag om upphävande av lagen angående hedersdomstolar vid krigsmakten
923/1993
Lag om upphävande av lagen om utskrivning av hästar och fordon för krigsmaktens behov
922/1993
Lag om upphävande av lagen om militärskjutsningen
921/1993
Lag om upphävande av lagen om militärinkvartering
920/1993
Lag om upphävande av 6 § 2 mom. lagen om införande av lagen om värdeandelssystemet samt den lagstiftning som har samband med den
919/1993
Lag om ändring av 6 och 32 §§ lagen om värdeandelskonton
918/1993
Skattestyrelsens beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning
917/1993
Inrikesministeriets beslut om fiske och sälfångst inom vissa avtalsområden i Finska viken på Rysslands territorialvatten
916/1993
Lag om ändring av lagen om arbetet i bagerier
915/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
914/1993
Förordning om temporär tillämpning av skriftväxlingen om ändring av avtalet med Polen om ömsesidigt avvecklande av hindren for handeln
913/1993
Förordning om temporär tillämpning av avtalet mellan EFTA-staterna och Republiken Polen samt det anslutning därtill mellan Finland och Polen uppgjorda protokollet angående handel med lantbruks produkter samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa
912/1993
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna och Republiken Polen samt i det i anslutning därtill mellan Finland och Polen uppgjorda protokollet angående handel med lantbruksprodukter
911/1993
Försvarsministeriets beslut om tillämpning av förordningen om försvarsmaktens körkort
910/1993
Förordning om ändring av förordningen om trafiksäkerhetsdelegationen
909/1993
Förordning om ändring av körkortsförordningen
908/1993
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
907/1993
Postlag
906/1993
Förordning om upphävande av 21 § förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium
905/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av samarbetsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna
904/1993
Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Haiti
903/1993
Lag om temporärt undantag beträffande tillämpningen av kreditskattelagen
902/1993
Trafikministeriets beslut om de allmänna grunderna för teleavgifter
901/1993
Undervisningsministeriets beslut om lösen som betalas för ämbetsbevis och för utdrag ur kyrkoböcker och församlingens övriga handlingar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.