Ursprungliga författningar: 1993

1000/1993
Inrikesministeriets beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1994
999/1993
Förordning om ändring av 13 och 14 §§ förordningen om studiestöd
998/1993
Lag om unga arbetstagare
997/1993
Lag om ändring av 6 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
996/1993
Finansministeriets beslut om grunderna för bostadsaktiers beskattningsvärde
995/1993
Förordning om ändring av förordningen om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
994/1993
Förordning om ändring av skogsskatteförordningen
993/1993
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden enligt förordningen om radioanläggningar
992/1993
Förordning om ikraftträdande av en ändring i stadgan för internationella institutet för förenhetligande av privaträtten
991/1993
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om ömsesidigt överförande av till frihetsstraff dömda personer för avtjänande av straffet
990/1993
Lag om ändring av sjölagen
989/1993
Patent- och registerstyrelsens beslut ändringar och tillägg till klassificering av mönster vid registrering
988/1993
Statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomststöd
987/1993
Förordning om ändring av 25 § förordningen om befolkningsskydd
986/1993
Förordning om ändring av förordningen om brand- och räddningsväsendet
985/1993
Förordning om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet
984/1993
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
983/1993
Lag om ändring av 10 och 19 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare
982/1993
Lag om ändring av 9 och 17 §§ lagen om pension för företagare
981/1993
Lag om ändring av 7 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
980/1993
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
979/1993
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
978/1993
Lag om ändring av 5 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
977/1993
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
976/1993
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare
975/1993
Lag om ändring av 15 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
974/1993
Lag om ändring av 1 § räntelagen
973/1993
Lag om ändring av patientskadelagen
972/1993
Tullstyrelsens beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan EFTA-staterna och Slovakiska Republiken
971/1993
Tullstyrelsens beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan EFTA-staterna och Tjeckiska Republiken
970/1993
969/1993
Statsrådets beslut om nedsättning av justeringen av annuiteten för hyreshuslån
968/1993
Statsrådets beslut om den hektarersättning och ersättning per husdjursenhet 1994 som ingår i avträdelseersättningarna för lantbruksföretagare
967/1993
Lag om upphävande av lagen om Kartcentralen
966/1993
Lag om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Kartcentralens besittning till ett nytt statsbolag
965/1993
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gärdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1993
964/1993
Lag om verkställande av arvs- och gåvobeskattning 1994
963/1993
Lag om ändring av beskattningslagen
962/1993
Lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 1994
961/1993
Lag om beskattning av teletrafik
960/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om exceptionell dag för utbetalning av barnbidrag
959/1993
Lag om ändring av 84 § lagen om allmänna vägar
958/1993
Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
957/1993
Trafikministeriets beslut om finansiering av basservicetrafik
956/1993
Trafikministeriets beslut om bidrag till stadstrafik
955/1993
Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
954/1993
Förordning om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna
953/1993
Förordning om ändring av förordningen om tjänsteed och tjänstefÖrsäkran samt domared och domarförsäkran
952/1993
Lag om ändring av 5 § lagen om översändande av handlingar
951/1993
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.