Ursprungliga författningar: 1993

1700/1993
Tullstyrelsens beslut om ändring av de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan avtalsparterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt mellan Republiken Finland och de Europeiska gemenskaperna
1699/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1994
1698/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar
1697/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin
1696/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar
1695/1993
Handels- och industriministeriets beslut om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning
1694/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet
1693/1993
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för modersmålsundervisning av romaner och elever med främmande modersmål och för sådan undervisning som syftar till att upprätthålla de språkkunskaper som finländska elever som inflyttat från utlandet har förvärvat utomlands, i grundskolan och gymnasiet
1692/1993
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för stödundervisning av invandrare i grundskolan och gymnasiet
1691/1993
Statsrådets beslut om vissa specialarrangemang i fråga om undervisning av invandrare och om beviljande av extra statsunderstöd
1690/1993
Inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer
1689/1993
Statsrådets beslut om företagsstöd
1688/1993
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om stödjande av skärgårdstransporter
1687/1993
Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka tillämpas stadgandena om skärgårdskommuner
1686/1993
Statsrådets beslut om utvecklingsområdet, dess stödområden och strukturomvandlingsområdet
1685/1993
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de allmänna villkoren för räntestödslån till trav- och ridsportsprojekt
1684/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1683/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om medicinaltaxa
1682/1993
Förordning om ändring av förordningen om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av autkomstskydd för arbetslösa
1681/1993
Förordning om arbetskraftskommissioner
1680/1993
Förordning om arbetsmarknadsstöd
1679/1993
Lag om ändring av 4 § lagen om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Kartcentralens besittning till ett nytt statsbolag
1678/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid domkapitlen
1676/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 2 och 3 §§ pensionslagen för evangelisk- lutherska kyrkan
1675/1993
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
1674/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
1673/1993
Trafikministeriets beslut om trafikministeriets avgiftsbelagda prestationer
1672/1993
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
1671/1993
Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården
1670/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1669/1993
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1994
1668/1993
Lag om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst
1667/1993
Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1994
1666/1993
Lag om temporär ändring av folkpensionslagen
1665/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
1664/1993
Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
1663/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringspremie för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt om försäkringspremie för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande under år 1994
1662/1993
Statsrådets beslut om ändring av 6 § statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och asylsökande
1661/1993
Förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
1660/1993
Förordning om ändring av förordningen om pension för företagare
1659/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om pension för vissa konstnärer- och redaktörer i arbetsförhållande
1658/1993
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1657/1993
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
1656/1993
Lag om ändring av 13 § lagen om pension för lantbruksföretagare
1655/1993
Lag om ändring av 10 § lagen om pension för företagare
1654/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift
1653/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift
1652/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillsynsavgiften för försäkringsmäklarverksamhet
1651/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.