1709/1993

Rättelser till förordningen.

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § 1 och 2 mom. narkotikalagen av den 17 december 1993 (1289/93) beslutat:

1 §
Ämnen och beredningar som betraktas som narkotika
Förteckning I i 1961 års allmänna narkotika konvention

Acetorfin (7-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6-metoxi-17-metyl-4,5-epoxi-6,14-etenomorfinanyl-(3)-acetat)

Acetylalfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl] -acetanilid)

Acetylmetadol (3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Alfacetylmetadol (α-3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Alfameprodin (α-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfametadol (α-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Alfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl] -propionanilid)

Alfametyltiofentanyl (N-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl) etyl]-4-piperidyl] propionanilid)

Alfaprodin (α-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfentanil (N-[1- [2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)

etyl]-4-(metoximetyl)-4-piperidinyl]-N-fenylpropanamidmonohydroklorid)

Allylprodin (3-allyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Anileridin (1-p-aminofenetyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyreetylester)

Bensetidin (1-(2-bensyloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-elylester)

Bensylmorfin (3-bensylmorfin)

Betacetylmetadol (β-3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan) Beta-hydroxifentanyl (N-[1-(beta-hydroxifenetyl)-4-piperidyl] propionanilid)

Beta-hydroxi-3-metylfentanyl (N-[1-(beta-hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl] propionanilid)

Betameprodin (β-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betametadol (β-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Betaprodin (β-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betcitramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-bensimidazolinyl)-piperidin)

Cannabis (indisk hampa), cannabisharts samt extrakter och tinkturer av cannabis

Desomorfin (dihydrodesoximorfin)

Dextromoramid ((+)-4- [2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4- (1-pyrrolidinyl)- butyl]-morfolin)

Diampromid (N-[2-(metylfenetylamino)-propyl]-propionanilid)

Dietyltiambuten (3-dietylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Difenoxin (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra)

Difenoxylat (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyreetylester)

Dihydromorfin

Dimefeptanol, Bimetadol (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Dimenoxadol (2-dimetylaminoetyl-1-etoxi-1,1-difenylacetat)

Dimetyltiambuten (3-dimetylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Dioxafetylbutyrat (etyl-4-morfolino-2,2-difenylbutyrat)

Dipipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon)

Drotebanol (3,4-dimetoxi-17-metylmorfinan-6β,14-diol)

Ekgonin, dess estrar och derivat, som kan överföras till ekgonin och kokain

Etonitazen (1-dietylaminoetyl-2-p-etoxibensyl-5-nitrobensimidazol)

Etorfin (7-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6-metoxi-17-metyl-4,5-epoxi-6,14-etenomorfinanol-(3))

Etoxeridin (1-[2-(2-hydroxietoxi)-etyl]-4- fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Etylmetyltiambuten (3-etylmetylamino-1,1-di-(2'-tienyl)-1-buten)

Fenadoxon (6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Fenampromid (N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-propionanilid)

Fenazocin (2'-hydroxi-5,9-dimetyl-2-fenetyl-6,7-bensomorfan)

Fenomorfan (3-hydroxi-N-fenetylmorfinan)

Fenoperidin (1-(3-hydroxi-3-fenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyreetylester)

Fentanyl (1-fenetyl-4-N-propionyl-anilinopiperidin)

Furetidin (1-(2-tetrahydrofurfuryloxietyl)-4- fenylpiperidin-4-karboxylsyreetylester)

Heroin (diacetylmorfin)

Hydrokodon, Hydrokon (dihydrokodcinon)

Hydromorfinol (14-hydroxidihydromorfln)

Hydromorfon (dihydromorfinon)

Hydroxipetidin, Oxipetidin (4-m-hydroxifenyl-1-metylpiperidin-4-karboxylsyreetylester)

Isometadon (6-dimetylamino-5-metyl-4,4-difenyl-3-hexanon)

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

Klonitazen (2-p-klorbensyl-1-dietylaminoetyl-5-nitrobensimidazol)

Kodoxim (dihydrokodeinon-6-karboximetyloxim)

Kokain (bensoylekgoninmetylester)

Kokablad

Koncentrat av vallmohalm (den produkt som erhålls när vallmohalm, fröna undantaget (Poppy straw), undergått behandling för koncentration av alkaloiderna)

Levofenacylmorfan ((-)-3-hydroxi-N-fenacylmorfinan)

Levometorfan*) ((-)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Levomoramid ((-)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl] -morfolin)

Levorfanol*) ((-)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Metadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Metadonintermediat (4-cyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbutan)

Metazocin (2'-hydroxi-2,5,9-trimetyl-6,7-bensomorfan)

Metopon (5-metyldihydromorfinon)

Metyldesorfin (6-metyl-Δ-6-desoximorfin)

Metyldihydromorfin (6-metyldihydromorfin)

3-metylfentanyl (N-(3-metyl-1-fe-nyletyl-4-piperidyl)-propionanilid) och dess isomera former:

cis-N-[3-metyl-1-(2-fenyletyl) -4-piperidyll-propionanilid

trans-N-[3-metyl-1-(2-fenyletyl)-4-piperidyl]-propionanilid

3-metyltiofentanyl (N-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl] propionanilid)

Moramidintermediat (2-metyl-3-morfolino-1,1-difenylpropankarboxylsyra

Morferidin (1-(2-morfolinoetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyreetylester)

Morfin

Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve vari särskilt ingår morfin-N-oxidderivat varav ett är kodein-N-oxid

Morfin-N-oxid

MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat)

Myrofin (myristylbensylmorfin)

Nikomorfin (3,6-dinikotinylmorfin)

Noracymetadol ((±)-α-3-acetoxi-6-metylamino-4,4-difenylheptan)

Norlevorfanol ((-)-3-hydroximorfinan)

Normetadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hexanon)

Normorfin (demetylmorfin)

Norpipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-hexanon)

Opium

Oxikodon, Oxikon (14-hydroxidihydrokodeinon)

Oximorfon (14-hydroxidihydromorfinon)

Para-fluorofentanyl (4'-fluoro-N-(1-fenetyl-4-piperidyl) propionanilid)

PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat)

Petidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyreetylester)

Petidinintermediat-A (4-cyano-1-metyl-4-fenylpiperidin)

Petidinintermediat-B (4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-etylester)

Petidinintermediat-C (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra)

Piminodin (4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)-piperidin-4-karboxylsyreetylester)

Piritramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidin-4-karboxylsyreamid)

Proheptazin (1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxiazacykloheptan)

Properidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyre-isopropylester)

Racemetorfan ((±)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Racemoramid ((±)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morfolin)

Racemorfan ((±)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Sufentanil (N-[4-(metoximetyl)-1-[2-(2-tienyl)-etyl]-4-piperidyl] -propionanilid)

Tebain

Tebakon (asetyldihydrokodeinon)

Tilidin ((±)-etyltrans-2-(dimetylamino)-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylat)

Tiofentanyl (N-[1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl] propionanilid)

Trimeperidin (1,2,5-trimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

*) Dextrometorfan ((+)-3-metoxi-N-metylmorfinan) och dextrorfan ((+)-3-hydroxi-N-metylmorfinan) är med avsikt utelämnade ur denna grupp.

Förteckning II i 1961 års allmänna narkotika konvention

Acetyldihydrokodein

Dextropropoksifen (α-(+)-4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metyl-2-butylpropionat)

Dihydrokodein

Etylmorfin (3-etylmorfin)

Folkodin (morfolinyletylmorfin)

Kodein (3-metylmorfin)

Nikodikodin (6-nikotinyldihydrokodein)

Nikokodin (6-nikotinylkodein)

Norkodein (N-demetylkodein)

Propiram (N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-N-2-pyridylpropionamid)

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

Förteckning III i 1961 års allmänna narkotika konvention

1. Beredningar av

Acetyldihydrokodein

Dihydrokodein

Etylmorfin

Folkodin

Kodein

Nikodikodin

Nikokodin och

Norkodein, när nämnda narkotika är blandade med ett eller flera andra ämnen och de inte innehåller mera än 100 milligram narkotikum per varje doseringsenhet och koncentrationen i dem inte är större än 2,5% per odispenserad beredning.

2. Beredningar av kokain, vilka inte innehåller mera än 0,1% kokain, beräknat som kokainbas, och beredningar av opium eller morfin, vilka inte innehåller mera än 0,2% morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, och vilka är blandade med ett eller flera andra ämnen så, att det narkotiska ämnet inte kan återvinnas med enkla medel eller i en koncentration som kan medföra fara för det allmänna hälsotillståndet.

3. Beredningar av difenoxylat, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och inte mindre än 25 mikrogram atropinsulfat.

4. Difenoxinberedningar, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 0,5 milligram difenoxin, beräknat som bas, och inte mindre än 2,5 mikrogram atropinsulfat.

5. Propiramberedningar, vilka inte innehåller mer än 100 milligram propiram per varje doseringsenhet och vilka blandats med minst samma mängd metylcellulosa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10% pulveriserat opium

10% pulveriserad ipekakuanarot (Radix ipecacuanhae) väl blandade med 80% av vilket som helst annat pulveriserat ämne som inte innehåller något narkotiskt ämne.

7. Perorala dextropropoxifen beredningar vilka inte innehåller mera än 135 milligram dextropropoxifen, beräknat som bas, per doseringsenhet och i vilka koncentrationen inte överstiger 2,5% per odispenserad beredning, under förutsättning att dessa beredningar inte innehåller ämnen, som omfattas av konventionen angående psykotropiska ämnen.

8. Beredningar som motsvarar ämnen i denna förteckning samt blandningar av sådana beredningar med ämnen som inte innehåller något narkotiskt ämne.

Förteckning IV i 1961 års allmänna narkotika konvention

Acetylalfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl-acetanilid)

Alfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]-propionanilid)

Alfametyltiofentanyl (N-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl] propionanilid)

Beta-hydroxifentanyl (N-[1-(beta-hydroxifenetyl)-4-piperidyl] propionanilid)

Beta-hydroxi-3-metylfentanyl (N-[1-(beta-hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl] propionanilid)

Cannabis (indisk hampa) och cannabisharts

Desomorfin (dihydrodesoximorfin)

Heroin (diacetylmorfin)

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

3-metylfentanyl (N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)-propionanilid) och dess isomera former:

cis-N-[3-metyl-1-(2-fenyletyl)-4-piperidyl]-propionanilid

trans-N-[3-metyl-1-(2-fenyletyl)-4-piperidyl]-propionanilid

3-metyltiofentanyl (N-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl] propionanilid)

MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat)

Para-fluorofentanyl (4'-fluoro-N-(1-fenetyl-4-piperidyl) propionanilid)

PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat)

Tiofentanyl (N-[1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl] propionanilid)

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma.

Förteckning I i konventionen angående psykotropiska ämnen

Dietyltryptamin (DET) (N,N-dietyltryptamin)

Dimetoxamfetamin (DMA) (dl-2,5-dimetox-α-metylfenyletylamin)

Dimetoxibromamfetamin (DOB) (2,5-dimetoxi-4-bromamfetamin)

Dimetoxetylamfetamin (DOET) (dl-2,5-dimetox-4-etyl-α-metylfenyletylamin)

DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-1-hydroxi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso-[b,d]-pyran)

Dimetyltryptamin (DMT) (N,N-dimetyl-tryptamin)

Eticyclidin (PCE) (N-etyl-1-fenylcyklohexylamin)

Katinon ((-)-α-aminopropiofenon)

Lysergid (LSD, LSD-25) (d-lysergsyrans dietylamid), Lysergsyreamid

Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)

Metoxmetylendioxiamfetamin (MMDA) (dl-5-metox-3,4-metylendioxi-α-metylfenyl-etylamin

4-metylaminorex ((±)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin)

Metylendioxiamfetamin (MDA) (3,4-metylendioxiamfetamin)

Metylendioximetamfetamin (MDMA) (dl-3,4-metylendioxi-N,α-dimetylfenyletylamin)

N-etyl MDA ((±)-N-etyl-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

N-hydroxi MDA ((±)-N-[α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetyl]hydroxylamin)

Parahexyl (3-hexyl-1-hydroxi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso-[b,d]-pyran)

Parametoxamfetamin (PMA) (4-metox-α-metylfenyletylamin)

Psilosin (3-(2-dimetylaminoetyl)-4-hydroxiindol)

Psilosybin (3-(2-dimetylaminoetyl) -indol-4-yldivätefosfat)

Rolicyklidin (PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklohexyl) pyrrolidin)

STP, DOM (2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metyl)-fenylpropan)

Tenocyklidin ((TCP) (1-[1-(2-tienyl) cyklohexyl] piperidin)

Tetrahydrokannabinol, följande isomerer och stereokemiska varianter av dessa:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-diben-so[b,d]pyran-1-ol

Trimetoxamfetamin (TMA) (dl-3,4,5-trimetox-α-metylfenyletylamin),

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning II i konventionen angående psykotropiska ämnen

Amfetamin ((±)-2-amino-1-fenylpropan)

Delta-9-tetrahydrokannabinol och dess stereokemiska varianter

((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d] pyran-1- ol)

Dexamfetamin ((+)-2-amino-1-fenylpropan)

Fencyklidin (PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)-piperidin)

Fendimetrazin ((+)-3,4-dimetyl-2-fenyl-morfolin)

Fenetyllin (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-7-(2-[(1-metyl-2-fenyletyl)amino]-etyl)-1-1H-purin-2,6-dion)

Fenmetrazin ((±)-3-metyl-2-fenylmorfolin)

Levamfetamin (1-α-metylfenetylamin)

Levometamfetamin (1-N.α-dimetyl-fenetylamin)

Meklokvalon (3-(o-klorfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon)

Metakvalon (2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-kinazolinon)

Metamfetamin ((+)-2-metylamino-1-fenyl-propan)

Metamfetaminracemat ((±)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metylfenidat (2-fenyl-2-(2-piperidyl)-ättiksyremetylester)

Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra),

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning III i konventionen angående psykotropiska ämnen

Amobarbital (5-etyl-5-(3-metylbutyl)-barbitursyra)

Buprenorfin (21-cyklopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxi-1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-endoetano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin)

Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)

Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutar-imid)

Katin (d-treo-2-amino-1-hydroxi-1-fenylpropan)

Pentazocin (1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)

Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra),

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning IV i konventionen angående psykotropiska ämnen

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)

Alprazolam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] bensodiazepin)

Amfepramon (2-(dietylamino)-propiofenon)

Barbital (5,5-dielylbarbitursyra)

Benzfetamin (N-bensyl-N,α-dimetylfenyletylamin)

Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)

Delorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Estazolam (8-klor-6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4] bensodiazepin)

Etinamat (1-etynylcyklohexylkarbamat)

Etklorvynol (etyl-2-klorvinyletinylmetanol)

Etylamfetamin (dl-N-etyl-α-metylfenyletylamin)

Etylloflazepat (etyl-7-klor-5-(o-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxi-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)

Fenkamfamin (dl-N-etyl-3-fenylbi-cyklo(2,2,1)-heptan-2-amin)

Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)

Fenproporex (dl-3-[(α-metylfenetyl)amino]-propionitril)

Fentermin (α,α-dimetylfenetylamin)

Fludiazepam (7-klor-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flunitrazepam (5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Halazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoretyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazolam (10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazoio

[3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Kamazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on-dimetylkarbamat)

Ketazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H-[1,3]-oxazino-

[3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-4,7(6H)-dion)

Klobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4 (3H,5H)-dion)

Klonazepam (5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Klorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2,2-dihydroxi-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin -3-karboxylsyra)

Klordiazepoxid (7-klor-2-metylamino-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-oxid)

Klotiazepam (5-(o-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on)

Kloxazolam (10-klor-11b-(o-klorfenyl)-2,3,7,11-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Loprazolam (6-(o-klorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl) metylen]-8-nitro-1H-imidazo-[1,2-a] [1,4]-bensodiazepin-1-on)

Lorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Lormetazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Mazindol (5-(4-klorfenyl)-2,5-di-hydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol)

Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin)

Mefenorex (dl-N-(3-klorpropyl)-α-metylfenefylamin)

Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propandioldikarbamat)

Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenyl-barbitursyra)

Metyprylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidindion)

Midazolam (2-klor-6-(2-fluorfenyl)-1-metyl-4H-imidazo-[1,5-a][1,4]-bensodiazepin)

Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazolam (10-klor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyloxazolo-[3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Pemolin (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on) eller (2-imino-5-fenyl-4-oxazolidinon)

Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)-metanol)

Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pyrovaleron (dl-1-(4-metylfenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon)

Sekbutabarbital (5-sek-butyl-5-etylbarbitursyra)

SPA, Amfetamin ((-)-1-dimetylamino-1,2-difenyletan)

Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Tetrazepam (7-klor-5-(cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Triazolam (8-klor-6-(o-klorfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo-[4,3-a] [1,4]-bensodiazepin

Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra),

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

2 §
Ämnen och beredningar som används vid tillverkning av narkotika
Förteckning I 1 konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen

N-acetylantranilsyra

Efedrin

Ergometrin

Ergotamin

1-fenyl-2-propanon

Isosafrol

Lysergsyra

3,4-metylendioxifenyl-2-propanon

Piperonal

Pseudoefedrin

Safrol,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen, förutom de läkemedelspreparat och övriga preparat som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen och som är sammansatta så att de ämnen som nämns i förteckningarna inte med lätthet kan användas eller separeras med till buds stående medel.

Förteckning II i konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen

Aceton

Antranilsyra

Etyleter

Fenylättiksyra

Kaliumpermanganat

Klorvätesyra, förutom dess salter

Metyletylketon

Piperidin

Salpetersyra, förutom dess salter

Toluen

Ättiksyraanhydrid,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen, förutom de läkemedelspreparat och övriga preparat som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen och som är sammansatta så att de ämnen som nämns i förteckningarna inte med lätthet kan användas eller separeras med till buds stående medel.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 31 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jonna Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.