1707/1993

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om vissa examina som medför behörighet som arkitekt och byggnadsarkitekt

Undervisningsministeriet har med stöd av 10 § lagen om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1597/92) beslutat:

1 §

Detta beslut gäller den behörighet som examina på arkitekturområdet medför för en tjänst eller en uppgift i Finland, när examen har avlagts av en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta beslut gäller inte den behörighet som i Finland eller någon annanstans än i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avlagda examina medför.

2 §

Avlagd examen medför behörighet för en tjänst eller en uppgift, för vilken arkitektexamen eller byggnadsarkitektexamen är ett krav, när arkitekturstudier som påbörjats före läsåret 1988-89 har lett till en examen som nämns i artikel 11 i rådets direktiv (85/384/EEG) av den 10 juni 1985, i artikel 1 i rådets direktiv (85/614/EEG) av den 20 december 1985 eller i artikel 1 i rådets direktiv (86/17/EEG) av den 27 januari 1986.

Avlagd examen medför behörighet för en tjänst eller en uppgift, för vilken arkitektexamen eller byggnadsarkitektexamen är ett krav, när arkitekturstudier som påbörjats tidigast läsåret 1988-89 har lett till en examen som nämns i den lista som uppgjorts på basis av artikel 7 i rådets direktiv (85/384/EEG).

För påvisande av behörighet bör förutom examensbevis dessutom företes de övriga handlingar som enligt de direktiv som nämns i 1 mom. och den lista som nämns i 2 mom. i vissa fall fordras för formell behörighet på arkitekturområdet.

Vid erkännande av examensbevis och handlingar iakttas också vad som bestäms i artiklarna 5, 12 och 14 i rådets direktiv (85/384/EEG) och vad som gäller anpassningen för detta område i fråga om Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Österrike enligt den förteckning över ömsesidigt erkännande av examensbevis om vilken föreskrivs i artikel 30 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §

Detta beslut åtföljs av en lista, i vilken ingår de examina som avses i 2 § 2 mom. samt de examina som avses i den anpassning till detta område som avses i 2 § 4 mom. Listan har uppgjorts på basis av bilaga VII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 31 december 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Avdelningschef, överdirektör
Markku Linna

BILAGA

Lista över examina som medför behörighet för en tjänst eller en uppgift som kräver arkitekt- eller byggnadsarkitektexamen enligt 2 § 2 mom. i detta beslut och enligt den anpassning för detta område som avses i 2 § 4 mom. i detta beslut:

BELGIEN

De examensbevis som utfördas av de statliga arkitekthögskolorna eller de statliga arkitekturinstituten (architecte - architect),

de examensbevis som utfördas av arkitekthögskolan i Hasselt (architect),

examensbevis som utfördas av de Kungliga Konstakademierna (architecte - architect),

de examensbevis som utfärdas av "Saint-Lucskolorna" (architecte - architect),

examensbevisen för civilingenjörer/arkitekter och arkitekt/ingenjörsbevis som utfördas av fakulteterna för tillämpad vetenskap vid universiteten och av Faculte Polytechnique i Mons (ingénieur-architecte, ingénieur-architect).

DANMARK

De examensbevis som utfördas av arkitekturinstitutionen vid Köpenhamns konstakademi och arkitekturskolan i Århus (arkitekt cand.arch.).

DET FÖRENADE KONUNGARIKET

Examensbevis i arkitektur utfärdade av följande tekniska högskolor: Polytechnic of Central London, Polytechnic of North London, Polytechnic of North East London, Polytechnic of the South Bank, Polytechnic of Thames, Polytechnic of Birmingham, Polytechnic of Brighton, Polytechnic of Huddersfield, Polytechnic of Kingston, Polytechnic of Leeds, Polytechnic of Leicester, Polytechnic of Liverpool, Polytechnic of Manchester, Polytechnic of Oxford, Polytechnic of Plymouth och Polytechnic of Portsmouth; universiteten i London, Cambridge, Sheffield, Heriot-Watt, Edinburgh, Belfast, Aberdeen och Glasgow, Canterbury College of Art, Humberside College of Higher Education, Robert Gordon's Institute of Technology och Glasgow School of Art; samt

examenbevis i arkitektur utfärdade av universiteten i Bath, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Wales, Dundeen, Stratchclyden och Glasgow, eller slutexamen från "Architectural Association" eller arkitektexamen från Royal College of Arts" eller

andra delen av examen vid "Royal Institute of British Architects";

Först skall antingen en grundexamen i arkitektur avläggas som omfattar minst tre års heltidsstudier eller fyra års deltidsstudier vid någon av de tekniska högskolor, universitet eller andra skolor som nämns ovan, eller Arkitektförbundets mellanexamen eller första delen av examen vid "Royal Institute of British Architects".

Om den första delen av utbildningen (first degree) omfattar fyra års deltidsstudier, skall de deltidsstudier eller heltidsstudier som ger arkitektkompetens omfatta minst tre år.

FRANKRIKE

De statliga arkitektdiplomet, som utfärdas av den minister som svarar för arkitektur (diplôme d'architecte DPLG),

de examensbevis som utfördas av särskilda arkitektskolan (école spéciale d'architecture) i Paris (diplôme d'architecte ESA),

de examensbevis som utfördas av arkitektinstitutionen vid den statliga konstindustriella högskolan i Strasbourg (diplôme d'architecte ENSAIS).

GREKLAND

De examensbevis för ingenjörer och arkitekter som utfärdas av ingenjör-arkitekturinstitutionerna vid Metsovion Polytechnion i Ethnikon (EMP), tillsammans med ett certifikat från Greklands tekniska nämnd (TEE) som ger rätten att utöva arkitektverksamhet,

de examensbevis för ingenjörer och architekter som utfärdas av ingenjör-arkitekturinstitution vid Aristotelion Panepistimioni i Thessaloniki (APT), tillsammans med ett certifikat från Greklands tekniska nämnd (TEE) som ger rätten att utöva arkitektverksamhet.

IRLAND

Graden Bachelor of Architecture utfärdad av National University of Ireland (B.Arch.NUI) för slutförd arkitektexamen vid University College i Dublin,

examensbevis på universitetsnivå i arkitektur utfärdat av College of Technology, Bolton Street, Dublin (Dip. Arch.),

certifikat över status som associerad medlem av Royal Institute of Architects of Ireland (ARIAI),

certifikat över medlemskap i Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI).

ISLAND

De examens- och utbildningsbevis och andra behörighetsbevis som utfärdas i ett annat EGT-land tillsammans med ett bevis om avslutad praktisk utbildning som utfärdas av de behöriga myndigheterna.

ITALIEN

Examensbevis över avlagd arkitektexamen (laurea in architettura) utfärdade av följande universitet: Chieti, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Reggio Calabria och Roma La Sapienza, och av följande tekniska högskolor: Politecnico Milano och Politecnico Torino samt av Instituto Universitario Architettura Venezia.

Alla dessa examensbevis skall åtföljas av ett bevis över rättigheten till självständig yrkesutövning som utfärdas av undervisningsministeriet i Italien efter att kandidaten har avlagt en statsexamen inför en behörig examensnämnd.

LIECHTENSTEIN

Examensbevis från högre teknisk läroanstalt (Höhere Technische Lehranstalt): Architekt HTL).

NEDERLÄNDERNA

Bevis över avlagd licentiatexamen från arkitekturinstitutionen vid tekniska högskolan i Delft (studierichting bouwkunde, afstudeerichting architectuur),

bevis över avlagd licentiatexamen från arkitektur- och stadsplaneringsinstitutionen (studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek) vid tekniska högskolan i Eindhoven,

bevis över slutförd högre utbildning för vilken vederbörande framgångsrikt har avlagt examen efter den förvärvsinriktade andrafasutbildningen på arkitekturområdet som statens examensnämnd har ordnat vid följande skolor:

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam,

Hogeschool Rotterdam en omstreken in Rotterdam,

Hogeschool Katholieke Leergangen in Tilburg,

Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem,

Rijkshogeschool Groningen in Groningen,

Rijkshogeschool Maastricht in Maastricht.

Av beviset eller av bilagan till detta skall framgå att utbildningen uppfyller kraven i artiklarna 3 och 4 i direktiv 85/384/EEG.

NORGE

De examensbevis (som sivilarkitekt) som utfärdas av Norges Tekniska Högskola vid Trondheims universitet, Oslo arkitekturhögskola och Bergens arkitekturhögskola,

intyg om medlemskap i "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL), om personerna i fråga har erhållit sin utbildning i ett EGT-land.

PORTUGAL

Examensbevis för licentiatgrad i arkitektur (carta de curso de licenciatura em Arquitectura) utfärdat av arkitekturfakulteten vid tekniska högskolan i Lissabon och av arkitekturfakulteten vid universitet i Oporto.

SPANIEN

Officiell titel som arkitekt (titulo oficial de Arquitecto) utfärdad av rektor för en nedanstående tekniska arkitekturhögskolor:

tekniska högskolan i Katalonien, arkitekturhögskolorna i Barcelona och Del Vallés,

tekniska högskolan i Madrid, arkitekthögskolan i Madrid,

tekniska högskolan i Las Palmas, arkitekthögskolan i Las Palmas,

tekniska högskolan i Valencia, arkitekthögskolan i Valencia,

universitetet i Sevilla, arkitekthögskolan i Sevilla,

universitetet i Valladolid, arkitekthögskolan i Valladolid,

universitetet i Santiago de Compostela, arkitekthögskolan i La Coruña,

universitetet i Baskien, arkitekthögskolan i San Sebastian,

universitetet i Navarra, arkitekthögskolan i Pamplona.

SVERIGE

De examensbevis som utfärdas på arkitektlinjen vid Tekniska Högskolan i Stockholm, Chalmers Tekniska Högskola och Universitet i Lund (arkitekt),

intyg om medlemskap i "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR), om personerna i fråga har erhållit sin utbildning i ett EGT-land.

TYSKLAND

De examensbevis som utfärdas av arkitekturinstitutionerna (Architektur/Hochbau) vid universitet, vid tekniska högskolor, "Gesamthochschulen" och vid konstakademierna (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.),

de examensbevis som utfärdas av arkitekturinstitutionerna (Architektur/Hochbau) vid "Fachhochschulen" och "Gesamthochschulen", om utbildningen motsvarar utbildninger vid "Fachhochschulen".

ÖSTERRIKE

De examensbevis som utfärdas av tekniska högskolor i arkitektur (Architektur), byggnadsteknik (Bauingenieurwesen) eller väg- och vattenbyggnad (Hochbau, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen), (Kuturtechnik und Wasserwirtschaft),

de examensbevis som utfärdas av konstakademin i Wien i arkitektur (Meisterschule fÿr Architektur),

de examensbevis som utfärdas av konstfackskolan i Wien i arkitektur (Meisterklasse fÿr Architektur),

de examensbevis som utfärdas av konstfackskolan i Linz i arkitektur (Meisterklasse fÿr Architektur),

de examensbevis för ingenjörer (Ing.) som utfärdas av tekniska högskolor eller tekniska högskolor för byggnadsingenjörer samt bevis som "Baumeister", som styrker minst sex års yrkeserfarenhet i Österrike och som stadfästs genom examen,

behörighetsbevis för högskoleingenjörer eller ingenjörskonsulter inom byggnation (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) enligt lagen om väg- och vattenbyggnadsingenjörer (Ziviltechnikergesetz, Förbundsrepubliken Österrikes officiella tidning nr 146/1957).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.