1705/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för undervisningsministeriets prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna fe avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För undervisningsministeriets prestationer uppbärs avgifter till staten enligt detta beslut, om något annat inte stadgats.

Avgift uppbärs även då i fråga om en ansökan som avses i 2 eller 3 §§ fattas ett negativt beslut.

2 §
Fast avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För sina offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten uppbär undervisningsministeriet en fast avgift som följer:

1) befrielse från att betala avgift som avses i 26 a § upphovsrättslagen (404/61), om beslutet gäller enskilda personer, 400 mark;

2) beviljande av tillstånd som avses i 1 § 2 mom. och 7 § 2 mom. upphovsrättsförordningen (441/61) för andra än i 1 mom. nämnda bibliotek och arkiv att utan upphovsmannens samtycke framställa exemplar av litterära eller konstnärliga verk eller av fotografier, 400 mark;

3) tillstånd som avses i 5 § lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram (697/87) att sprida videoprogram utan förhandsgranskning, 400 mark;

4) beslut som avses i 8 § lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/86) om jämställande med högskolestudier i Finland, 1 000 mark;

5) beslut som avses i 8 § lagen om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1597/92) om behörighet till tjänst eller uppgift av medborgare i stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 1 000 mark;

6) samtycke till de avgifter vid studentnationerna som avses i förordningarna om studentnationerna, 400 mark;

7) beslut som avses i 15 § religionsfrihetslagen (267/22) om avvikelser i sammansättningen av ett religionssamfunds styrelse i fråga om finskt medborgarskap, 250 mark;

8) beslut som avses i 26 § religionsfrihetslagen om beviljande av tillstånd att äga fast egendom, 250 mark;

9) beslut som avses i 7 § förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen (334/22) om beviljande av tillstånd att inrätta enskild begravingsplats och enskilt gravställe, 250 mark;

10) beslut som avses i 7 § förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen om beviljande av tillstånd att inrätta likbränningsanstalt, 400 mark;

11) ändring av tillstånd som avses i 2 § lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel (801/92), 400 mark;

12) tillstånd som avses i 4 § grundskolelagen (476/83) att på grunder som undervisningsministeriet har fastställt ordna förundervisning omfattande minst ett läsår för barn som inte är läropliktiga, 400 mark;

13) i 31 § grundskolelagen avsedd förhöjning av det timantal som används vid beräkningen av statsandelen för grundskolans driftskostnader, 250 mark;

14) utfärdande av behörighetsintyg som avses i grundskoleförordningen, (718/84), gymnasieförordningen (719/84) och förordningarna om olika yrkesläroanstalter till lärare som har avlagt nordisk examen, 400 mark;

15) tillstånd som avses i 4 § gymnasielagen (477/83) att ändra ett gymnasiums verksamhetsform, 400 mark;

16) tillstånd som avses i 57 § gymnasielagen till särskilda uppgifter i gymnasiet, ökning av det kalkylmässiga timantalet och rätt att avvika från de stadganden och föreskrifter som gäller läroplanen och intagningen av elever, 700 mark;

17) tillstånd som avses i 4 § lagen om kvällsgymnasier (478/83) att ändra ett kvällsgymnasiums verksamhetsform, 400 mark;

18) tillstånd som avses i 33 § förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84) att överlåta rätten att driva en privat skola till en annan skola inklusive rätten att utfärda betyg och att få statsandel, 700 mark;

19) tillstånd som avses i 24 § lagen om kvällsgymnasier för kvällsgymnasier att om bildningsbehovet så kräver vara verksamma på annan ort än där de är belägna, 400 mark;

20) tillstånd som avses i 24 § lagen om kvällsgymnasier för kvällsgymnasier att när en särskild utbildningsuppgift så kräver avvika från stadgandena i lagen om kvällsgymnasier och i förordningen som utfärdats med stöd av den i fråga om arbetstiden, undervisningen och intagningen av elever, 500 mark;

21) tillstånd som avses i 2 mom. lagen om finsk medborgares rätt att utan avseende å sin trosbekännelse nyttjas i landets tjänst (173/21), för en sådan person att undervisa i religion som inte hör till evangelisk-lutherska kyrkan eller till ett fristående evangeliskt-lutherskt samfund, 400 mark;

22) beslut som avses i 2 § förordningen om musikläroanstalter (692/87) om ordnande av grundundervisning i dans vid musikläroanstalter, 400 mark;

23) ändring av arbetsplanen för en musikläroanstalt vilket avses i 19 § lagen om musikläroanstalter (402/87), 250 mark;

24) i 3 § förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk (460/63) avsett fastställande av instruktionen för privata skolor med främmande undervisningsspråk, 700 mark;

25) i 6 § förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk avsedd rätt för grundskolor och gymnasier med främmande undervisningsspråk att utfärda sådana betyg som medför samma rättigheter som motsvarande betyg vid grundskolorna och gymnasierna, 700 mark;

26) i 6 § förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk avsedd rätt för lärare i privata skolor med främmande undervisningsspråk att avvika från villkoren i förordningen, 400 mark;

27) tillstånd som avses i 5 § lagen om yrkesläroanstalter (487/87) att väsentligt ändra en läroanstalts utbildningsuppgift och att flytta läroanstalten till annan ort, ändra dess namn och undervisningsspråk, 250 mark;

28) tillstånd som avses i 6 § lagen om yrkesläroanstalter att ordna utbildning som hör till en annan läroanstaltsform, 400 mark;

29) tillstånd som avses i 2 § lagen om folkhögskolor med statsandel (1218/93) att ändra tillståndet att driva en folkhögskola, 500 mark;

30) tillstånd som avses i 2 § lagen om medborgarinstitut (722/92) att driva ett medborgarinstitut och ändring av tillståndet, 500 mark; och

31) ändring som avses i 3 § lagen om studiecentraler (1215/93) av tillståndet att driva en studiecentral, 500 mark.

3 §
Andra avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Undervisningsministeriet uppbär för följande offentligrättsliga prestationer en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet av en enskild prestation:

1) beslut som avses i 4 § lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/86) om beviljande av statsgaranti;

2) beslut om fastställande av de regler om studentnationerna som avses i förordningarna om studentnationer;

3) tillstånd som avses i 2 § lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel;

4) tillstånd som avses i 33 § förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium att slå samman två skolor som ersätter grundskolan;

5) fastställande av en musikläroanstalts arbetsplan som avses i 6 § lagen om musikläroanstalter;

6) tillstånd som avses i 6 § lagen om yrkesläroanstalter att överlåta rätten att upprätthålla en yrkesläroanstalt till någon annan;

7) tillstånd som avses i 6 § lagen om yrkesläroanstalter att slå samman yrkesläroanstalter med statsandel; och

8) tillstånd som avses i 5 § förordningen om särskilda yrkesläroanstalter (502/87) att ändra rätten att driva en särskild yrkesläroanstalt.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten uppbär undervisningsministeriet inte avgift för följande av undervisningsministeriets prestationer:

1) godkännande av organisationer som avses i 22 a § upphovsrättslagen;

2) godkännande av organisationer som avses i 26 b § upphovsrättslagen;

3) utfärdande av rättighet som avses i 1 § 1 mom. upphovsrättsförordningen till arkiv eller bibliotek, när rätten gäller enskilda inrättningar;

4) rätt att förrätta vigsel enligt 3 § lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/29);

5) beslut som avses i 13 och 18 §§ religionsfrihetslagen om godkännande av meddelande för anteckning i registret om inrättande av religionssamfund, om ändring av trosbekännelsen, om ändring av formen av religionsutövning samt om ändring av samfundsordning;

6) tillstånd som avses i 20 § lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) att yppa innehållet i en handling som hemlighålls;

7) tillstånd som avses i 92 § grundskolelagen att i grundskolans försöksverksamhet avvika från stadganden i grundskolelagen;

8) tillstånd som avses i 58 § gymnasielagen att i gymnasiets försöksverksamhet och i gymnasiet som växer stegvis avvika från stadganden i gymnasielagen;

9) tillstånd som avses i förordningarna om yrkesläroanstalter att i yrkesläroanstalternas försöksverksamhet avvika från stadganden i lagen om yrkesläroanstalter och i förordningarna som getts med stöd av den samt från de bestämmelser som statsrådet och undervisningsministeriet har utfärdat med stöd av dem;

10) tillstånd som avses i 24 § lagen om folkhögskolor med statsandel, 20 § lagen om studiecentraler och 12 § lagen om medborgarinstitut att inom försöksverksamhet avvika från stadganden i lagarna och förordningarna;

11) beslut som avses i 11 § förordningen angående studentexamen (717/47) att till studentexamensnämnden överföra rätten att i enskilda fall bestämma om deltagande i studentexamen;

12) fastställande av en läroplan som avses i 3 § förordningen om musikläroanstalter vid musikläroanstalter som ger yrkesutbildning i dans;

13) avvikelse som avses i 2 § förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk från stadganden om medlemmarnas i direktionen medborgarskap;

14) fastställande av en läroplan som avses i 4 § förordningen om privata skolor med främmande undervisningsspråk för privata skolor med främmande undervisningsspråk;

15) tillstånd som avses i 3 § lagen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehämmade (481/83) att ordna tilläggsundervisning omfattande ett läsår för dem som slutfört grundskolan i de skolor som lagen avser;

16) bestämmelsen som avses i 26 § förordningen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehämmade (724/84) om behörighetsvillkor som avviker från förordningen;

17) tillstånd som avses i 3 § lagen om övningsskolor (143/85) att vid övningsskolorna ordna förundervisning omfattande högst ett läsår för barn som ännu inte är läropliktiga;

18) bestämmelsen som avses i 8 § lagen om övningsskolor om att ordna läsåret och antalet arbetsdagar på annat sätt än vad som stadgas om grundskolan och gymnasiet;

19) i 31 § förordningen om övningsskolor (336/85) avsedd sådan förhöjning av timantalet för undervisning som högskolan ansöker om för undervisningsövningar och forskning, för i 27 § 4 mom. grundskolelagen avsedd undervisning i frivilliga ämnen eller förhöjning av andra särskilda skäl;

20) i 35 § förordningen om övningsskolor avsedd rätt för övningsskolorna att avvika från sådana stadganden om grundskolan och kommunala gymnasier som gäller årskurserna, läroämnena, läro- eller arbetsplanen, längden på undervisningstimmen, elevernas arbetstid och utvärderingen av eleverna;

21) tillstånd som avses i 44 § förordningen om övningsskolor att av särskilda skäl ordna undervisningsövningar på annat sätt än vad som stadgas i förordningen om övningsskolor;

22) tillstånd som avses i 22 § förordningen om övningsskolor att organisera uppgifterna för en övningsskolas rektor och skolstadiets rektor på annat sätt än vad som stadgas i förordningens 20 och 21 §§;

23) beslut som avses i 7 b § lagen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (412/76) att av särskilda skäl höja timantalet i grundskolan och gymnasiet;

24) i 7 § förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/77) avsedd överföring av biträdande rektors uppgifter till en annan biträdande rektor;

25) tillstånd som avses i 7 § förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola att organisera uppgifterna för rektor, biträdande rektor eller biträdande rektorer på annat sätt än vad som stadgas i förordningen;

26) beslut som avses i 7 b § lagen om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola (33/77) att av särskilda skäl höja timantalet i grundskolan och gymnasiet;

27) beslut som avses i 18 § idrottslagen (984/79) om riksomfattande idrottsorganisationers behörighet att få statsbidrag;

28) beslut som avses i 12 § lagen om ungdomsarbete (1068/85) om riksomfattande ungdomsorganisationers behörighet att få statsbidrag; och

29) beslut som avses i 19 § lagen om ungdomsarbete om riksomfattande ungdomslägers och ungdomskurscentralers behörighet att få statsbidrag.

Utöver de offentligrättsliga prestationerna som nämns i 1 mom. är andra sådana undervisningsministeriets prestationer avgiftsfria som inte nämns i 2 och 3 §§.

5 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer, som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, och som undervisningsministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande beställda prestationer:

1) användning av lokaler och utrustning som undervisningsministeriet besitter;

2) expeditionsservice;

3) publikationer och förlagsservice;

4) ljuskopior och andra kopior;

5) utredningar och undersökningar; samt

6) andra prestationer enligt uppdrag.

De prestationer som nämns i 1 mom. är dock avgiftsfria, om de hänger samman med undervisningsministeriets rådgivning, handledning, information och utredningsverksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av 1994.

För sådana prestationer enligt 1-3 §§ angående vilka ett ärende har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft, uppbärs likväl en avgift som inte får vara högre än avgiften eller stämpelskatten skulle ha varit enligt de stadganden eller beslut om grunderna för avgifter som gällde innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 30 december 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Regeringsråd
Lauri Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.