1703/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid museiverket

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92 beslutat:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Beslut om tillstånd och inlösen som avses i lagen om forminnen (295/63).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För beslut om tillstånd till utförsel av kulturhistoriskt värdefulla föremål uppbärs en fast avgift på 200 mark.

3 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka museiverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och särskilt beställd guide- konserverings- och konsultservice samt undersökningar,

2) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning samt bildservice,

3) fotokopior och andra kopior,

4) utlåning av föremål som hör till museisamlingarna, framställning av formar och föremålskopior samt måttritningar,

5) intyg över föremåls fornminnesvärde och intyg över skydd enligt byggnadsskyddslager och liknande,

6) grund- och specialutställningar som museiverket ordnar,

7) överlåtelse av lokaler till utomstående samt

8) andra beställda prestationer.

4 §
Biblioteks- och dataserviceprestationer

På avgiftsbelagd biblioteks- och dataservice och på grunderna för den tillämpas undervisningsministeriets beslut om de avgifter som uppbärs för biblioteks- och dataservice.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till den 31 december 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Äldre regeringssekreterare
Rauno Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.