1701/1993

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1993

Tullstyrelsens beslut om ändring av de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Tullstyrelsen har med stöd av 1 § 1 mom. lagen den 28 maj 1993 om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler (460/93) beslutat:

1 §

Beslut nr 8/1993 fattat den 10 december 1993 av det råd som avses i artikel 13 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (FördrS 16/61), vilket beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga till detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Finland och de andra medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen från och med den 1 januari 1994 så som därom har överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 31 december 1993

Generaldirektör
Jermu Lame

Tullråd
Seija Nuotio

saknas

RÅDSBESLUT nr 8/1993

Fattat vid 29:e mötet den 10 december

OM ÄNDRING AV BILAGA B TILL EFTA-KONVENTIONEN

Rådet

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

under förutsättning, att samma principer för ursprungsreglerna som i dessa ändringar skall gälla för frihandelsavtalen mellan medlemsstaterna och gemenskapen från och med den 1 januari 1994,

har beslutat :

1. Bilaga B skall ersättas av bilagan till detta beslut.

2. Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1994.

3. Generalsekreteraren deponerar detta beslut med bilaga hos Sveriges regering.

saknas

GEMENSAM DEKLARATION OM ÖVERGÅNGSTID FÖR UTFÄRDANDE ELLER UPPRÄTTANDE AV URSPRUNGSDOKUMENT

a) Under två år efter ikraftträdandet av den reviderade bilagan B skall vederbörande tullmyndigheter i Österrike, Finland, Island, Norge, Sverige och Schweiz godta som giltiga ursprungsintyg enligt denna bilaga följande dokument som nämns i artikel 13 i föregående bilaga B till EFTA-konventionen:

i) Varucertifikat EUR.1, inbegripna LT-certifikat, bestyrkta i förväg med stämpel tillhörande vederbörande tullanstalt i exportlandet.

ii) Varucertifikat EUR.1, inbegripna LT-certifikat, bestyrkta av en godkänd exportör med en särskild stämpel som godkänts av tullmyndigheten i exportlandet.

iii) Fakturor med hänvisning till LT-certiflkat.

b) Under sex månader efter ikraftträdandet av den reviderade bilagan B skall vederbörande tullmyndigheter i Österrike, Finland, Island, Norge, Sverige och Schweiz godta som giltiga ursprungsintyg enligt denna bilaga följande dokument som nämns i artikel 8 i föregående bilaga B till EFTA-konventionen:

i) Fakturor innehållande den exportörsdeklaration som anges i tillägg IV i föregående bilaga B, upprättade enligt artikel 13 i nämnda bilaga, och

ii) Fakturor innehållande den exportörsdeklaration som anges i föregående tillägg IV, upprättade av vilken exportör som helst.

c) Begäran om kontroll i efterhand av de dokument som avses i punkterna a och b skall godtas av vederbörande tullmyndigheter i Österrike, Finland, Island, Norge, Sverige och Schweiz under en tvåårsperiod efter utfärdandet eller upprättandet av berörda ursprungsintyg. Dessa kontroller skall utföras enligt avdelning VI i den reviderade bilagan B.

BILAGA

BILAGA B OM URSPRUNGSREGLER

BILAGA B

OM URSPRUNGSREGLER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AVDELNING II DEFINITION AV BEGREPPET "URSPRUNGSVAROR"

Artikel 2

Ursprungskriterier

Artikel 3

Lokalisering av ursprung

Artikel 4

Helt framställda produkter

Artikel 5

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

Artikel 6

Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder

Artikel 7

Bedömningsenhet

Artikel 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Artikel 9

Satser

Artikel 10

Neutrala element

AVDELNING III TERRITORIELLA KRAV

Artikel 11

Territorialprincip

Artikel 12

Bearbetning eller behandling utanför en medlemsstat

Artikel 13

Återinförsel av varor

Artikel 14

Direkttransport

Artikel 15

Utställningar

AVDELNING IV TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 16

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

AVDELNING V URSPRUNGSINTYG

Artikel 17

Allmänna krav

Artikel 18

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

Artikel 19

Varucertifikat EUR.1 utfärdade i efterhand

Artikel 20

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

Artikel 21

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 med stöd av tidigare utfärdade ursprungsintyg

Sida

Artikel 22

Villkor för utfärdande av fakturadeklaration

Artikel 23

Godkänd exportör

Artikel 24

Ursprungsintygets giltighet

Artikel 25

Företeende av ursprungsintyg

Artikel 26

Införsel av delposter

Artikel 27

Undantag från formellt ursprungsintyg

Artikel 28

Styrkande dokument

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkand dokument

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

Artikel 31

Belopp i avräkningsenheter

AVDELNING VI ARRANGEMANG FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

Artikel 34

Tvistlösning

Artikel 35

Påföljder

AVDELNING VII CEUTA OCH MELILLA

Artikel 36

Föreskrifter tillämpliga på Ceuta och Melilla

Artikel 37

Produkter som omfattas endast a EFTA-konventionen

Artikel 38

Icke-preferensbehandling

FÖRTECKNING ÖVER TILLÄGG

Tillägg I

Inledande anmärkningar till listan i tillägg II

Tillägg II

Lista över bearbetning eller behandling som måste utföras på icke-ursprungsmaterial för att den framställda produkten skall erhålla karaktär av ursprungsvara

Tillägg III

Varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucer tifikat EUR.1

Tillägg IV

Fakturadeklaration

Tillägg V

Belopp uttryckt i avräkningsenheter

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna bilaga används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) "Tillverkning": vilken sorts bearbetning eller behandling som helst, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder.

b) "Material": alla ingredienser, råmaterial, komponenter eller delar etc som används vid tillverkningen av produkten.

c) "Produkt": den vara som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

d) "Vara": både material och produkter.

e) "Tullvärde": värde enligt överenskommelsen i Geneve den 12 april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna avtalet rörande tulltariffer och handel.

f) "Pris fritt fabrik": det pris fritt fabrik som betalas till den tillverkare hos en av medlemsstaterna i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen ägt rum (eller till den person hos en av medlemsstaterna som ombesörjt att den sista bearbetningen eller behandlingen utförts utanför denna medlemsstat), förutsatt att priset innefattar värdet av allt använt material, med avdrag för eventuella skatter som återbetalas, eller kan återbetalas, när produkten exporteras.

g) "Värdet av material" avses de använda icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället, eller om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara pris som betalats för materialen hos ifrågavarande medlemsstat.

h) "Värdet av ursprungsmaterial" avses värdet av sådant material motsvarande definitionen i g tillämpad med nödvändiga ändringar.

i) "Kapitel" och "tulltariffpositioner": de kapitel och tulltariffpositioner (med fyrställig sifferkod), som används i den nomenklatur som det harmoniserade systemet för beskrivning och kodiftering av varor utgör, (i detta protokoll benämnt det harmoniserade systemet eller "HS").

j) "Klassificeras": klassificeringen av en produkt eller ett material enligt en viss tulltariffposition.

k) "Försändelse": produkter som antingen sänts samtidigt från en exportör till en mottagare eller som täcks av ett enda transportdokument, vilket omfattar transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, täcks av en enda faktura.

1) "Gemenskapen": Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen.

m) "EES": Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

n) "Territorier" inbegriper territorialvatten.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET "URSPRUNGSVAROR"

Artikel 2

Ursprungskriterier

1. I den mening som avses i denna bilaga skall, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 3, följande produkter anses ha ursprung:

i Österrike, Finland, Island, Norge eller Sverige:

a) produkter helt framställda i Österrike, Finland, Island, Norge respektive Sverige i den mening som avses i artikel 4 i denna bilaga,

b) produkter framställda i Österrike, Finland, Island, Norge respektive Sverige med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:

i) sådant material har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i Österrike, Finland, Island, Norge respektive Sverige i den mening som avses i artikel 5 i denna bilaga, eller

ii) sådant material har ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge, Sverige respektive Schweiz i den mening som avses i denna bilaga, eller i gemeskapen med tillämpning av ursprungsreglerna i avtalen om upprättande av frihandelsområden mellan medlemsstaterna och gemenskapen i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i denna bilaga,

iii) sådant material har ursprung i EES i den mening som avses i protokoll 4 till EES-avtalet, förutsatt att sådant material omfattas av detta avtal. Denna bestämmelse gäller inte produkter som är föremål för prisutjämningsåtgärder enligt bilaga D.

c) produkter som har ursprung i EES i den mening som avses i EES-avtalet. Denna bestämmelse gäller inte produkter som är föremål för prisutjämningsåtgärder enligt bilaga D.

2. i Schweiz:

a) Produkter helt framställda i Schweiz i den mening som avses i artikel 4 i denna bilaga,

b) produkter framställda i Schweiz med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:

i) sådant material har undergått tillräcklig bearbetning eller behandlig i Schweiz i den mening som avses i artikel 5 i denna bilaga eller

ii) sådant material har ursprung i Österrike, Finland, Island, Norge eller Sverige i den mening som avses i denna bilaga eller i gemenskapen med tillämpning av ursprungsreglerna i avtalen om upprättandet av frihandelsområden mellan medlemsstaterna och gemenskapen i den må dessa regler överensstämmer med reglerna i denna bilaga.

Artikel 3

Lokalisering av ursprung

1. Produkter som har ursprung i någon medlemsstat i den mening som avses i denna bilaga eller i gemenskapen med tillämpning av de ursprungsregler som avses i artikel 2, och som exporteras från en medlemsstat till en annan i oförändrat skick eller efter att i den exporterande medlemsstaten inte ha undergått någon bearbetning eller behandling som överstiger den som avses i artikel 6, har kvar sitt ursprung utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 punkt 1 b ii och punkt 2 b ii.

2. I de fall när vid tillämpning av punkt 1 har använts produkter med urprung i två eller flera av medlemsstaterna eller i en eller flera av medlemsstaterna och gemenskapen och dessa produkter inte har undergått någon bearbetning eller behandling i den exporterande medlemsstaten som överstiger den som avses i artikel 6, bestäms ursprunget av den produkt som har det högsta tullvärdet eller om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den produkt som har det högsta, tidigast fastställbara pris som betalats för produkterna i denna medlemsstat.

Artikel 4

Helt framställda produkter

1. Följande produkter skall anses som helt framställda i en medlemsstat:

a) Mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten.

b) Vegetabiliska produkter som skördats där.

c) Levande djur, som fötts och uppfötts där.

d) Produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där.

e) Produkter från jakt och fiske som utövats där.

f) Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats från havet utanför medlemsstaternas territorialvatten av deras fartyg.

g) Produkter som framställts ombord på medlemsstaternas flytande fabriker uteslutande av produkter som avses under f.

h) Begagnade föremål som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som skrot.

i) Avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där.

j) Varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under punkterna a-i.

2. Uttrycken "deras fartyg" och "medlemsstaternas flytande fabriker" i punkt 1 f och g skall endast avse fartyg

a) som är registrerade i en medlemsstat,

b) som för en medlemsstats flagg,

c) som till minst hälften tillhör medborgare i en medlemsstat eller ett bolag vars huvudsäte är beläget i ett av dessa stater och i vilket verkställande direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av medlemmarna i dessa organ är medborgare i en medlemsstat och vidare, i fråga om handelsbolag eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till minst hälften tillhör dessa stater, offentliga organ eller medborgare i dessa stater,

d) vars befäl helt består av medborgare i en medlemsstat, och

e) vars besättning till minst 75 procent består av medborgare i en medlemsstat.

Artikel 5

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1. Vid tillämpning av artikel 2 skall varor som inte är helt framställda hos en medlemsstat anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade där när villkoren i listan i tillägg II är uppfyllda.

Dessa villkor anger för alla produkter som täcks av konventionen den bearbetning eller behandling som måste utföras på icke-ursprungsmaterial som används i tillverkningen av dessa produkter, och gäller endast för sådant material. Om en produkt som har erhållit ursprungsstatus genom att de villkor som anges i listan för den produkten har uppfyllts, används vid tillverkning av en annan produkt, är följaktligen de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på densamma, och hänsyn skall inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2. Utan hinder av punkt 1 och med undantag av föreskrifterna i artikel 12 punkt 4, får icke-ursprungsmaterial, som enligt de villkor som anges i listan för en viss produkt inte får användas, ändå användas under förutsättning att

a) deras sammanlagda värde inte överstiger 10 procent av produktens pris fritt fabrik,

b) om en eller flera procentsatser anges i listan för det högsta värdet av icke-ursprungsmaterial, dessa procentsatser inte överskrids genom tillämpning av denna punkt.

Denna punkt skall inte tillämpas på produkter enligt kapitlen 50-63 i det harmoniserade systemet.

3. Punkterna 1 och 2 skall tillämpas med undantag av vad som föreskrivs i artikel 6.

Artikel 6

Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder

1. Följande åtgärder skall anses som otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge ursprungsstatus, oavsett om kraven i artikel 5 är uppfyllda eller ej:

a) Behandling med syfte att säkerställa att produkterna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder).

b) Enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inklusive sammanföring av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning.

c) i) Ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin.

ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder.

d) Anbringande av märken, etiketter eller liknande utmärkande beteckningar på produkter eller förpackningar.

e) Enkel blandning av produkter, även av skilda slag, om en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt denna bilaga för att kunna anses ha ursprung i en medlemsstat

f) Enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel.

g) En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a-f.

h) Slakt av djur.

2. Alla åtgärder som vidtas inom en medlemsstat beträffande en viss produkt skall beaktas tillsammans vid bedömningen huruvida den bearbetning eller behandling som denna produkt underkastats skall bedömas som otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 7

Bedömningsenhet

1. Den bedömningsenhet som gäller vid tillämpning av föreskrifterna i denna bilaga är den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt nomenklaturen i det harmoniserade systemet.

Av detta följer att

a) när en produkt som består av en grupp eller samling av artiklar klassificeras under en enda tulltariffposition enligt reglerna i det harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten,

b) när en sändning består av flera identiskt lika produkter som klassificeras under samma tulltariffposition i det harmoniserade systemet, skall varje produkt behandlas för sig vid tillämpning av föreskrifterna i denna bilaga.

2. Om emballage skall tarifferas tillsammans med produkten i enlighet med tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även vid ursprungsbestämningen.

Artikel 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller inte har fakturerats särskilt.

Artikel 9

Satser

Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl ursprungsvaror som icke-ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att värdet av icke-ursprungsvarorna uppgår till högst 15 procent av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 10

Neutrala element

Vid bestämmande av om en produkt har ursprung hos en av de avtalsslutande parterna skall bortses från om energi, anläggningar och utrustningar liksom maskiner och verktyg som använts för framställning av denna produkt, eller om någon vara som använts under produktionen och som inte ingått och som inte var avsedd att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten, är ursprungsvaror eller ej.

AVDELNING III

TERRITORIELLA KRAV

Artikel 11

Territorialprincip

De villkor som anges i avdelning II i fråga om erhållande av ursprungsstatus måste uppfyllas utan avbrott hos en av medlemsstaterna. För detta ändamål skall erhållandet av ursprungsstatus anses ha avbrutits när varor som undergått bearbetning eller behandling hos en av medlemsstaterna har lämnat denna medlemsstat, om inte annat föreskrivs i artiklarna 11 och 12, oavsett om åtgärder vidtagits utanför detta område eller ej.

Artikel 12

Bearbetning eller behandling utanför en medlemsstat

1. Förvärvandet i en medlemsstat av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II skall inte påverkas av bearbetning eller behandling som skett utanför denna medlemsstat av material som förs ut från denna medlemsstat och senare återinförs dit, förutsatt att

a) nämnda material är helt framställda hos ifrågavarande medlemsstat eller har undergått bearbetning eller behandling där som går utöver de otillräckliga åtgärder som förtecknats i artikel 6 före dess utförsel, och

b) det kan nöjaktigt visas för tullmyndigheterna att:

i) de återinförda varorna är resultatet av bearbetningen eller behandlingen av de utförda materialen, och

ii) det totala mervärde som uppstått utanför ifrågavarande medlemsstat genom tillämpningen av denna artikel inte överstiger 10 procent av priset fritt fabrik för den slutliga produkt för vilken ursprungsstatus påyrkas.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall villkoren enligt avdelning II för förvärvandet av ursprungsstatus inte gälla i förhållande till bearbetning eller behandling som utförs utanför ifrågavarande medlemsstat. Dock får, i det fall en regel i listan i tillägg II föreskriver ett högsta värde av alla använda icke-ursprungsmaterial vid bestämningen av den berörda slutliga produktens ursprungsstatus, det sammanlagda värdet av icke-ursprungsmaterial som använts inom ifrågavarande medlemsstat och det sammanlagda mervärde som förvärvats utanför denna medlemsstat genom tillämpning av denna artikel tillsammans inte överstiga den föreskrivna procentsatsen.

3. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 skall med "det sammanlagda mervärdet" avses alla kostnader som ackumulerats utanför ifrågavarande medlemsstat, inbegripet värdet av alla material som tillförts där.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på produkter som inte uppfyller villkoren i listan i tillägg II och som endast kan anses som tillräckligt bearbetade eller behandlade genom tillämpning av den allmänna toleransregeln i artikel 5 punkt 2.

5. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på produkter enligt kapitlen 50-63 i det harmoniserade systemet.

Artikel 13

Återinförsel av varor

Varor, som utförts från en av medlemsstaterna till ett tredje land och senare återinförs, skall anses aldrig ha lämnat ifrågavarande medlemsstat, om det kan tillfredsställande visas för tullmyndigheterna att:

a) de återinförda varorna är desamma som de utförda, och

b) de inte har underkastats någon åtgärd utöver sådan som behövts för att bevara dem i gott skick under tiden de befunnit sig i det landet eller under utförsel.

Artikel 14

Direkttransport

1. Den förmånsbehandling som avses i konventionen gäller endast för produkter, som uppfyller kraven enligt denna bilaga, vilka transporteras inom medlemsstaternas eller gemenskapens territorier. Dock får produkter som bildar en enda försändelse transporteras genom andra områden i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, förutsatt att varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte undergått annan behandling än lossning och lastning eller någon åtgärd för att bevara dem i gott skick.

2. För att styrka att villkoren i punkt 1 uppfyllts skall för tullmyndigheten i importlandet företes

a) en genomgående transporthandling som utfärdats i exportlandet och som täcker transporten genom transitlandet, eller

b) ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet innehållande

i) en noggrann produktbeskrivning,

ii) datum för produkternas lossning och lastning samt, i förekommande fall, de använda fartygens namn, och

iii) uppgift om de villkor under vilka produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c) i avsaknad härav, andra bevishandlingar.

Artikel 15

Utställningar

1. Produkt som sänts från en av medlemsstaterna till en utställning i ett annat land än en medlemsstat eller gemenskapen och som efter utställningen sålts för att införas till en medlemsstat, skall vid införseln åtnjuta förmånerna i konventionen, om produkterna uppfyller villkoren i denna bilaga för att anses ha ursprung hos den förra medlemsstaten och om det styrks för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt

a) att en exportör har sänt produkterna från en medlemsstat till utställningslandet och ställt ut dem där,

b) att denne exportör har sålt produkterna eller överlåtit dem till någon hos en annan medlemsstat,

c) att produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till den senare medlemsstaten i samma skick som de sänts till utställningen, och

d) att produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för annat ändamål än demonstration på utställningen.

2. Ursprungsintyg skall utfärdas enligt föreskrifterna i avdelning V och i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress skall anges i intyget. Vid behov kan ytterligare handlingar begäras för att styrka produkternas egenskaper och de omständigheter under vilka de ställts ut.

3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 16

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1. Material som inte har ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen och som används vid tillverkning av produkter som har ursprung i en av medlemsstaterna i den mening som avses i denna bilaga och för vilka ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål i någon medlemsstat för restitution av eller befrielse från tull av något slag.

2. Förbudet i punkt 1 skall gälla i fråga om varje föranstaltande om återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas av berörda medlemsstater för material som används i tillverkningen, såvida sådan återbetalning eller sådant efterskänkande uttryckligen eller faktiskt tillämpas, i de fall de med detta material framställda produkterna exporteras men inte om de behålls för inhemsk förbrukning hos denna medlemsstat.

3. Exportören av produkter som täcks av ursprungsintyg skall vara beredd att vid varje tillfälle, på begäran av tullmyndigheterna, förete alla dokument som visar att ingen tullrestitution har erhållits i fråga om de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av ifrågavarande produkter och att tullar och avgifter med motsvarande verkan vilka är tillämpliga i fråga om sådant material faktiskt har erlagts.

4. Föreskrifterna i punkterna 1-3 skall också tillämpas i fråga om emballage i den mening som avses i artikel 7 punkt 2, tillbehör, reservdelar och verktyg i den mening som avses i artikel 7 och produkter i en sats i den mening som avses i artikel 9, när sådana artiklar inte är ursprungsvaror.

5. Föreskrifterna i punkterna 1-4 skall endast tillämpas i fråga om material som är av sådant slag som omfattas av konventionen. De skall dessutom inte utesluta att prisutjämningsåtgärder vidtas av medlemsstaterna i fråga om jordbruksprodukter som enligt bestämmelserna i konventionen får tillämpas vid export.

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 17

Allmänna krav

1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till någon av medlemsländerna åtnjuta förmånerna enligt konventionen mot företeende av antingen

a) ett varucertifikat EUR.1 vars formulär framgår av tillägg III, eller

b) i de fall som anges i artikel 22 punkt 1, en deklaration, vars text framgår av tillägg IV, avgiven av exportören på en faktura, packsedel eller någon annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av produkterna för att göra det möjligt att identifiera dem (i det följande benämnd "fakturadeklaration").

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsvaror i den mening som avses i denna bilaga i de fall som anges i artikel 27 åtnjuta förmånerna enligt konventionen utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver företes.

Artikel 18

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2. För detta ändamål skall exportören eller hans befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikatet EUR.1 och ansökningsblanketten vars formulär framgår av tillägg III.

Dessa blanketter skall upprättas på ett av medlemsstaternas officiella språk eller på engelska och i överensstämmelse med bestämmelserna i den exporterande medlemsstatens interna lag. Om de skrivs ut för hand, skall de fyllas i med bläck och med tryckbokstäver. Produktbeskrivningen skall fyllas i i det fält som är avsett för denna utan att någon blank rad lämnas. I de fall då fältet inte är helt ifyllt skall ett vågrätt streck dras under sista linjen i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet överkorsas.

3. Den exportör som ansöker om utfärdande av ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheten i det exportland där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, förete all nödvändig bevisning som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus liksom att de övriga kraven i denna bilaga är uppfyllda.

4. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten om de berörda produkterna kan anses utgöra produkter med ursprung i en medlemsstat eller gemenskapen och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga.

5. För tillämpning av artikel 2 punkt 1 c kan på varucertifikatet EUR.1 anges "EEA", EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA" eller "EER" tillsammans med ursprung i "Österrike", "Finland", "Island", "Norge" eller "Sverige".

För tillämpning av punkt 4 kan ursprung i "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA", "EER", "EOX" eller "SEE" anges tillsammans med "gemenskapen", "Österrike", "Finland", "Island", "Norge" eller "Sverige" om ursprung i EES, i den mening som avses i protokoll 4 till EES avtalet, är angivet i det ursprungliga ursprungsintyget för den berörda produkten.

Dock skall ursprung i "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA", "EER", "EOX" eller "SEE" inte anges på varucertifikat EUR.1 i de fall då prisutjämningsåtgärder enligt bilaga D har tillämpats.

6. De utfärdande tullmyndigheterna skall vidta varje nödvändig åtgärd för att verifiera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga krav i denna bilaga är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära all bevisning och utföra all granskning av exportörens bokföring eller all annan kontroll som de anser lämplig.

De utfärdande tullmyndigheterna skall också se till att de blanketter som avses i punkt 2 är vederbörligen ifyllda. De skall särskilt kontrollera om utrymmet för produktbeskrivningen har fyllts i på sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

7. Datum för utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall anges i den del av certifikatet som är reserverad för tullmyndigheten.

8. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten när produkterna som det gäller exporteras. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

Artikel 19

Varucertifikat EUR.1 utfärdade i efterhand

1. Utan hinder av artikel 18 punkt 7 kan varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter utförseln av de produkter som certifikatet avser, om:

a) det inte utfärdats vid exporttillfallet på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller

b) det nöjaktigt visas för tullmyndigheten att varucertifikat EUR.1 utfärdats men inte godtagits vid införseln av tekniska skäl.

2. För tillämpning av punkt 1 måste exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser och ange skälen för sin ansökan.

3. Tullmyndigheten får utförda varucertifikat EUR.1 i efterhand endast efter att ha kontrollerat att uppgifterna som lämnas i exportörens ansökan överensstämmer med den i motsvarande akt.

4. Varucertifikat EUR.1 utfärdat i efterhand skall förses med en av följande påteckningar:

'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', 'ISSUED RETROSPECTIVELY', 'DELIVRE A POSTERIORI, 'RILASCIATO A POSTERIORI', 'UTGEFID EFTIR Å', 'UTSTEDT SENERE', 'ANNETTU JÄLKIKÄTEEN', 'UTFÄRDAT I EFTERHAND'.

5. De påteckningar som avses i punkt 4 skall införas i föltet för "Anmärkningar" på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 20

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över.

2. Duplikat som utfärdats på detta sätt skall förses med en av följande påteckningar:

'DUPLICATE', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'EFTIRRIT, 'DUPLIKAT', 'KAKSOISKAPPALE'.

3. Den påteckning som avses i punkt 2 skall införas i fältet för "Anmärkningar" i duplikatet av varucertifikat EUR.1.

4. Duplikatet, skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1, och gälla från samma dag.

Artikel 21

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 med stöd av tidigare utfärdade ursprungsintyg.

Om produkter som bildar en enda försändelse vilken täcks av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration befinner sig under kontroll av en tullmyndighet i en medlemsstat skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1 utfärdade av denna tullmyndighet i avsikt att sända alla eller några av produkterna till andra tullmyndigheter, vare sig de är belägna i samma medlemsstat, eller ej.

Artikel 22

Villkor för utfärdande av fakturadeklaration

1. Fakturadeklaration som avses i artikel 17 punkt 1 b får utfärdas:

a) av en godkänd exportör enligt i den mening som avses i enligt artikel 23,

b) av vilken exportör som helst för vilken försändelse som helst som består av ett eller flera kollin innehållande ursprungsvaror vars totala värde inte överstiger 6 000 avräkningsenheter.

2. Fakturadeklaration får utfärdas om ifrågavarande produkter kan anses som produkter med ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen och uppfyller övriga krav i denna bilaga.

3. För tillämning av artikel 2 punkt 1 c kan på fakturan anges "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA" eller "EER" tillsammans med ursprung i "Österrike", "Finland", "Island", "Norge" eller "Sverige".

För tillämpning av punkt 2 kan ursprung i "EEA", "EEE", EØS", EWR", "EES", "ETA", "EER", "EOX" eller "SEE" anges tillsammans med "gemenskapen", Österrike", "Finland", "Island", "Norge" eller "Sverige" om ursprung i EES, i den mening som avses i protokoll 4 till EES-avtalet, är angivet i det ursprungliga ursprungsintyget till den berörda produkten.

Dock skall ursprung i "EEA", "EEE", "EØS", "EWR", "EES", "ETA", "EER", "EOX" eller "SEE" inte anges på fakturan i de fall då prisutjämningsåtgärder enligt bilaga D har tillämpats.

4. Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst, på begäran av tullmyndigheten i hemlandet, förete all tillämplig dokumentation som visar de berörda produkternas ursprungsstatus liksom att de uppfyller övriga krav i denna bilaga.

5. Fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom maskinskrivning, stämpling eller tryckning på fakturan, packsedeln eller annan kommersiell handling, enligt formuläret i tillägg IV med användning av en av de språkliga versioner som anges i detta tillägg enligt bestämmelserna i exportlandets interna lag. Deklarationen får också skrivas för hand; i sådant fall skall den skrivas med bläck med tryckbokstäver.

6. Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören.

En godkänd exportör i den mening som avses i artikel 23 behöver dock inte underteckna sådan deklarationer, förutsatt att han lämnar en skriftlig förbindelse till tullmyndigheten i exportlandet att han ikläder sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration som identifierar honom som om den undertecknats av honom för hand.

7. En fakturadeklaration får utfärdas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller i efterhand. Om fakturadeklarationen utfärdas efter det att de produkter till vilken den hänför sig har anmälts hos tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten, måste den innehålla en hänvisning till de dokument som redan avlämnats till denna myndighet.

Artikel 23

Godkänd exportör

1. Tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten kan ge tillstånd till en exportör, i det följande kallad "godkänd exportör", som ofta exporterar produkter enligt konventionen och som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka produkternas ursprungsstatus liksom att övriga krav i denna bilaga för att upprätta fakturadeklarationer oavsett de berörda produkternas värde är uppfyllda.

2. Tullmyndigheten får medge tillstånd som godkänd exportör på de villkor som den anser lämpliga.

3. Tullmyndigheten skall tilldela den godkände exportören ett tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen.

4. Tullmyndigheten skall ha tillsyn över användningen av den godkände exportörens tillstånd.

5. Tullmyndigheten kan återkalla tillståndet när som helst. Den skall göra det när den godkände exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller villkoren som avses i punkt 2 eller eljest använder tillståndet oriktigt.

Artikel 24

Ursprungsintygens giltighet

1. Varucertifikat EUR.1 gäller i fyra månader från dagen för utfärdandet i exportlandet och måste företes inom denna tid för tullmyndigheten i importlandet.

Fakturadeklaration gäller i fyra månader från den dag då den upprättas av exportören och måste företes inom denna tid för tullmyn digheten i importlandet.

2. Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som företes för tullmyndigheten i importlandet efter sista dagen för dessas företeende enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenheten att förete dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på force majeure eller exceptionella omständigheter.

3. I övriga fall av för sent företeende kan tullmyndigheten i importlandet godta varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer om produkterna har anmälts för den före ovannämnda sista dag.

Artikel 25

Företeende av ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer skall företes för tullmyndigheten i importlandet enligt de bestämmelser som gäller i detta land. Denna tullmyndighet kan begära en översättning av ett Varucertifikat eller en fakturadeklaration. Den kan också kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av konventionen.

Artikel 26

Införsel i delposter

Om införsel sker i delposter, på importörens begäran och enligt de villkor som föreskrivits av tullmyndigheten i importlandet, av isärtagna eller icke hopsatta produkter i den mening som avses i det harmoniserade systemets allmänna regel 2 a hänförliga till avdelningarna XVI och XVII eller tulltarifTpositionerna 73.08 och 94.06 i det harmoniserade systemet skall ett enda ursprungsintyg för sådana produkter företes för tullmyndigheten vid importen av den första delposten.

Artikel 27

Undantag från formellt ursprungsintyg

1. Produkter som sänds som småförsändelser från privatpersoner till privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsvaror utan att ett formellt ursprungsintyg krävs, förutsatt att importen av sådana produkter inte har kommersiell karaktär och produkterna deklareras uppfylla kraven i denna bilaga samt att det inte råder något tvivel om riktigheten av sådan deklaration. I fråga om produkter som sänts med post kan denna deklaration avges på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på ett papper som biläggs detta dokument.

2. Införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser produkter för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, som införsel utan kommersiell karaktär skall anses förutsatt att det av produkternas natur och mängd framgår att något kommersiellt syfte inte föreligger.

3. Dessutom skall det sammanlagda värdet av dessa produkter inte överstiga 500 avräkningsenheter i fråga om småförsändelser och 1 200 avräkningsenheter i fråga om produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 28

Styrkande dokument

De dokument som avses i artiklarna 18 punkt 3 och 22 punkt 3 och som används för att styrka att produkter som täcks av ett Varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses som produkter med ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga kan bestå bland annat av följande:

a) Direkt bevis på de bearbetningar som utförts av exportören eller leverantören vid framställningen av de berörda varorna, ingående t ex i hans räkenskaper eller interna bokföring.

b) Dokument som bevisar ursprungsstatusen på de material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, vilka utfärdats eller upprättats i den medlemsstat där dessa dokument används i enlighet med medlemsstatens inhemska lagstiftning.

c) Dokument utvisande den bearbetning eller behandling som skett inom ifrågavarande medlemsstat av material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, vilka utfärdats eller upprättats i den medlemsstat där dessa dokument används i enlighet med medlemsstatens inhemska lagstiftning.

d) Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som bevisar ursprungsstatusen på det material som använts vid tillverkningen av de berörda varorna, och som utfärdats eller upprättats i en annan medlemsstat enligt denna bilaga eller i gemenskapen enligt protokoll 3 till de bilaterala avtalen mellan gemenskapen och medlemsstaterna.

e) Vederbörligt bevis beträffande bearbetning eller behandling som utförts utanför medlemsstaternas territorier med tillämpning av artikel 12, vilket styrker att kraven i nämnda artikel är uppfyllda.

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande dokument

1. Den exportör som ansöker om utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall under minst två år bevara de dokument som avses i artikel 18 punkt 3.

2. Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall under minst två år bevara en kopia av sin fakturadeklaration liksom de dokument som avses i artikel 22 punkt 3.

3. Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar varucertifikat EUR.1 skall under minst två år behålla den ansökningsblankett som avses i artikel 18 punkt 2.

4. Tullmyndigheten i importlandet skall under minst två år behålla varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som avlämnats till den.

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

1. Mindre avvikelser mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration och uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formaliteterna för import av produkterna medför ej i och för sig att certifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen blir ogiltig, förutsatt att det vederbörligen fastställs att detta dokument svarar mot de företedda produkterna.

2. Uppenbara formella fel såsom skrivfel i ett varucertifikat EUR.1, en fakturadeklaration eller en leverantörsdeklaration skall inte medföra att detta dokument avvisas, såvida dessa fel inte är sådana att de skapar tvivel om riktigheten av uppgifterna i dokumentet.

Artikel 31

Belopp i avräkningsenheter

1. Belopp angivna i exportlandets valuta, motsvarande de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av den exporterande medlemsstaten och meddelas övriga medlemsstater.

Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av den exporterande medlemsstaten skall den senare godta dem om produkterna är fakturerade i den exporterande medlemsstatens valuta. Om produkterna är fakturerade i valuta tillhörande en annan medlemsstat eller en medlemsstat i gemenskapen skall den importerande medlemsstaten godta det belopp som meddelats av den berörda staten.

2. För tiden fram till och med den 30 april 1998 skall de belopp som skall användas i varje angiven nationell valuta utgöra motsvarigheten i denna nationella valuta till beloppen uttryckta i avräkningsenheter den 1 oktober 1992.

3. Motsvarigheten till en avräkningsenhet i medlemsstaternas valutor skall vara de belopp som anges i tillägg V till denna bilaga.

AVDELNING VI

ARRANGEMANG FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

För att säkerställa en riktig tillämpning av denna bilaga skall medlemsstaterna lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina behöriga tullmyndigheter för kontroll av äktheten av varucertifikaten EUR.1, fakturadeklarationerna och leverantörsdeklarationerna och riktigheten av de uppgifter som lämnas i dessa dokument.

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

1. Kontroll i efterhand av varucertifikat EUR.1 och av fakturadeklarationer skall utföras stickprovsvis eller närhelst tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten har grundad anledning att betvivla äktheten av sådana dokument, produkternas ursprungsstatus eller att övriga krav i denna bilaga är uppfyllda.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten återsända varucertifikatet EUR.1 och fakturan, om sådan avlämnats, eller fakturadeklarationen eller kopia av dessa dokument, till tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten och, när det är lämpligt, ange skälen i sak och form för en undersökning.

Den skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna i varucertifikatet EUR.1 eller fakturadeklarationen är oriktiga.

3. Kontrollen skall utföras av tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten. För detta ändamål skall den ha rätt att begära den bevisning och utföra den kontroll av exportörens räkenskaper eller den ytterligare kontroll som den anser lämplig.

4. Om tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten beslutar att uppskjuta medgivandet av förmånsbehandling av produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att produkterna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

5. Den tullmyndighet som begärt kontrollen skall underrättas om resultatet av denna kontroll så snart som möjligt. Detta resultat måste klart utvisa om dokumenten är äkta och om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung i en medlemsstat eller i gemenskapen och uppfylla de övriga kraven i denna bilaga.

Artikel 34

Tvistlösning

Om tvister uppstår rörande kontrollförfaranden enligt artikel 30 som inte kan lösas mellan den tullmyndighet som begärt kontrollen och den tullmyndighet som är ansvarig för att denna kontroll utförs, eller om därvid fråga uppkommer om tolkningen av denna bilaga, skall tvisterna hänskjutas till rådet.

Artikel 35

Påföljder

Det skall vara straffbelagt att, i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter, upprätta eller låta upprätta dokument som innehåller oriktiga uppgifter.

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 36

Föreskrifter tillämpliga på Ceuta och Melilla

1. Begreppet "gemenskapen" som används i denna bilaga omfattar inte Ceuta och Melilla. Begreppet "produkter med ursprung i gemenskapen" omfattar inte produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 37

Produkter som omfattas endast av EFTA-konventionen

1. Produkter som omfattas endast av EFTA-konventionen och inte av frihandelsavtalet mellan gemenskapen och respektive importerande medlemsstat i EFTA kan åtnjuta förmånsbehandling endast om de uppfyller villkoren i denna bilaga och om ett certifikat

EUR.1 eller en fakturadelkaration har utfärdats eller upprättats vari antecknats att de har erhållit ursprungsstatus och undgått ytterligare bearbetning endast i EFTA: S medlemsstater.

2. Anteckning som avses i punkt 1 skall göras genom att ordet "EFTA" anges i ruta 7 på certifikatet EUR.1 eller i exportörsdeklarationen, alltefter omständigheterna.

Artikel 38

Icke-preferensbehandling

Vid tillämpning av artikel 2 punkt b ii i denna bilaga skall varje produkt, som har ursprung i det territorium som tillhör en part i de avtal som anges i nämnda artikel, vid export till det territorium som tillhör en annan part i dessa avtal behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då sistnämnda part för sådan vara tillämpar tull som gäller för tredje land i enlighet med det ifrågavarande avtal som avses i artikel 2.

saknas

TILLÄGG I
INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL LISTAN I TILLÄGG II

Anmärkning 1

Listan anger för alla produkter som omfattas av avtalet de villkor som krävs för att dessa produkter skall anses som tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 5 punkt 1 i denna bilaga.

Anmärkning 2

2.1. De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det positionseller kapitelnummer som används i det harmoniserade systemet, och den andra kolumnen innehåller den produktbeskrivning som används i detta system för detta positions eller kapitelnummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumnerna 3 eller 4. Då, i vissa fall, en post i den första kolumnen föregås av ordet "ur", anger detta att regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av positions- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.

2.2. Om i kolumn 1 flera positioner är grupperade tillsammans eller ett kapitelnummer angivits och produktbeskrivningen i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 för alla produkter som, enligt det harmoniserade systemet, klassificeras enligt positioner inom kapitlet eller enligt något av de positioner som grupperats tillsammans i kolumn 1.

2.3. Om olika regler i listan gäller för olika produkter inom samma position, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av positionen för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

2.4. Om en regel är föreskriven både i kolumnerna 3 och 4 för en position i de två första kolumnerna, kan exportören välja alternativt den regel som föreskrivs i kolumn 3 eller den som föreskrivs i kolumn 4. Om ingen regel är föreskriven i kolumn 4, skall den regel som är föreskriven i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3

3.1. Föreskrifterna i artikel 5 punkt 1 i bilagan angående produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkning av andra produkter gäller oavsett om denna status har erhållits inom den fabrik där dessa produkter används, i en annan fabrik i samma medlemsstat eller i gemenskapen.

Exempel:

En maskin enligt position 8407, för vilken regeln föreskriver att värdet av det icke ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 procent av priset fritt fabrik, tillverkas av "annat legerat stål grovt tillformat genom smidning" enligt position 7224.

Om detta smide har smitts i en medlemsstat eller i gemeskapen av en tacka med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus, med stöd av regeln för positionen ur 7224 i listan. Smidet kan sedan räknas som ursprungsvara vid värdeberäkningen för maskinen utan hänsyn till om den framställts i samma fabrik, i en annan fabrik i samma medlemsstat eller i en annan medlemsstat eller i gemenskapen. Värdet av tackan med icke-ursprungsstatus skall därför inte räknas när värdet av icke-ursprungsmaterialet läggs samman.

3.2. Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som erfordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om alltså en regel säger att icke-ursprungsmaterial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas, är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten och användning av sådant material i ett senare tillverkningsstadium inte tillåten.

3.3. Om en regel i listan anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel:

Regeln för tyger ur 50-55 kap. säger att naturliga fibrer får användas och att kemiska material bland andra också får användas. Detta innebär inte att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det andra eller båda.

3.4. Om en regel i listan anger att en vara måste tillverkas av ett speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla regeln. (Se även anmärkning 6.2 nedan i samband med textilier).

Exempel:

Regeln för bearbetade livsmedel enligt position 1904, som uttryckligen utesluter användningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är framställda av spannmål. Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det speciella material som anges i listan, kan tillverkas av material av samma slag i ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt 62 kap. tillverkat av fiberduk, om endast garn som utgör icke-ursprungsvara är tillåtet utgångsmaterial, är det inte möjligt att utgå från fiberduk som utgör icke-ursprungsvara - även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs fiberstadiet.

3.5. Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för det högsta värdet av tredjelandsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte överskridas i förhållande till det speciella material som de avser.

Anmärkning 4

4.1. Uttrycket "naturliga fibrer" används i listan till att ange andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges, inbegriper uttrycket "naturliga fibrer" sådana fibrer som kammats, kardats eller på annat sätt bearbetats men inte spunnits.

4.2. Uttrycket "naturliga fibrer" inbegriper tagel enligt position 0503, silke enligt positionerna 5002 och 5003 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt positionerna 5101-5105, bomullsfibrer enligt positionerna 5201-5203 och övriga vegetabiliska fibrer enligt positionerna 5301-5305.

4.3. Uttrycken "dissolvingmassa", "kemiskt material" och "material för papperstillverkning" används i listan för att ange de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50-63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.

4.4. Uttrycket "konststapelfibrer" används i listan för att ange fiberkabel, stapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatmaterial enligt positionerna 5501-5507.

Anmärkning 5

5.1. När det för en viss produkt i listan hänvisas till denna inledande anmärkning skall de villkor som angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några grundtextilmaterial som använts vid tillverkningen av produkten vilka tillsammans utgör högst 10% av den sammanlagda vikten av alla använda grundtextilmaterial. (Se även anmärkningarna 5.3 och 5.4 nedan.)

5.2. Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandvaror som framställts av två eller flera grundtextilmaterial.

Grundtextilmaterialen är följande:

- silke,

- ull,

- grova djurhår,

- fina djurhår,

- tagel,

- bomull,

- material för papperstillverkning samt papper,

- lin,

- mjukhampa,

- jute och andra bastfibrer för textilt ändamål,

- sisal och andra textilfibrer av släktet Agave,

- kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer,

- syntetiska konstfilament,

- regenatkonstfilament,

- syntetiska konststapelfibrer,

- regenatkonststapelfibrer.

Exempel:

Ett garn enligt position 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt position 5203 och syntetiska stapelfibrer enligt position 5506 är ett blandgarn. Därför får syntetiska stapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiskt material eller dissolvingmassa) användas upp till 10 procent av garnets vikt.

Exempel:

Ett ylletyg enligt position 5112 tillverkad av yllegarn enligt position 5107 och garn av syntetiska stapelfibrer enligt position 5509 utgör en blandväv. Därför får syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiskt material eller dissolvingmassa) eller yllegarn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av dessa två användas förutsatt att dessas totala vikt inte överstiger 10 procent av tygets vikt.

Exempel:

Ett tuftat textiltyg enligt position 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt position 5205 och bomullsväv enligt position 5210 är en blandvara endast om bomullstyget självt är ett blandtyg tillverkat av garn enligt två skilda positioner eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandgarn.

Exempel:

Om det luftade textiltyget varit tillverkat av bomullsgarn enligt position 5205 och syntettyg enligt position 5407, är självklart de använda garnerna två skilda grundtextilmaterial, och det luftade textiltyget är följaktligen en blandprodukt.

Exempel:

En matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och bomullsgarn och med baksidan av jute är en blandvara eftersom tre olika grundtextilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 procent av textilmaterialen i mattan. Alltså skulle jutebaksidan och/eller regenatgarnen kunna vara importerade i detta tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.

5.3. I fråga om produkter innehållande "garn av segmenterat polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20 procent för sådant garn.

5.4. I fråga om produkter innehållande remsor som utgöres av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 procent för sådant garn.

Anmärkning 6

6.1. I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan för den ifrågavarande konfektionerade produkten användas, förutsatt att de klassificeras enligt en annan position än produkten och förutsatt att deras värde inte överstiger 8 procent av varans pris fritt fabrik.

6.2. Material som inte klassificeras enligt 50-63 kap. får användas fritt, vare sig de innehåller textilmaterial eller inte.

Exempel:

Om en regel i listan föreskriver för en speciell textilposition, såsom för byxor, att garn måste användas, hindrar detta inte användning av metallföremål, såsom knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt 50-63 kap. Av samma skäl hindrar den inte användningen av blixtlås även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial. 6.3. Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet av material som inte klassificeras enligt 50-63 kap. vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.

saknas

TILLÄGG II
LISTA ÖVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING SOM MÅSTE UTFÖRAS PÅ ICKEURSPRUNGSMATERIAL FÖR ATT DEN FRAMSTÄLLDA PRODUKTEN SKALL ERHÅLLA KARAKTÄR AV URSPRUNGSVARA
HS- position Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus
(1) (2) (3) eller (4)
ur 0208 Kön och andra ätbara delar av val, färska, kylda eller frysta Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
3 kap. Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur Tillverkning varvid allt använt material enligt 3 kap. skall vara helt framställt
ur 0403 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao Tillverkning varvid:
- allt använt material enligt 4 kap. skall vara helt framställt,
- allt slags använd fruktsaft (med undantag av ananas, limefrukt- eller grapefruktsaft) enligt 2009 skall utgöra ursprungsvara, och
- värdet av allt slags använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
0501 Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår:
- människohår, tvättat eller avfettat Tvättning eller avfettning
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
0502 Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår:
- borst och andra hår av svin, tvättade Tvättning
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
0503 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag:
- tagel och tagelavfall, bearbetat Tillverkning utgående från obearbetat tagel
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 0504 Tarmar, blåsor och magar från får, grisar och nötkreatur, hela eller i bitar, ätliga Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
0505 Skinn och andra delar av fåglar med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar
- fjädrar eller dun, rengjorda Rengöring (vilken måste innefatta tvättning, damning och torkning), sortering och blandning av obearbetade fjädrar eller dun
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
0506 Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter:
- mjöl av ben och kvicke Malning
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
0507 Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; avfall och mjöl av dessa produkter
- mjöl av horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar Malning
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
0508-0510 Andra produkter av animalt ursprung Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 0703 Vitlök, färsk eller kyld Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 0710 och ur 0711 Sockermajs, (Zea mays var. saccharata) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än pro dukten
ur 0712 Vitlök, torkad, hel, skivad, krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 7 kap.
ur 1209 Frön av barrträdsarter, av sådana slag som används som utsäde Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 1212 Tång och andra alger Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och balsamer Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1302 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:
- växtslem och förtjockningsmedel erhållna ur vegetabiliska produkter, modifierade Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke modifierade förtjockningsmedel
- andra slag Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
1401 Vegetabiliska material av sådana slag som huvudsakligen används för flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad, blekt eller färgad halm samt lindbast) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1402 Vegetabiliska material av sådana slag som huvudsakligen används som fyllning eller stoppning (t.ex. kapock, krollsplint och sjögräs), även i ordnade skikt med eller utan underlag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1403 Vegetabiliska material av sådana slag som huvudsakligen används i borstar eller kvastar (t.ex. kvastdurra, piassava, risrot och istlefiber), även snodda eller buntade Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1404 Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
- tångmjöl Tillverkning utgående från tång
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
- fasta fraktioner av fiskoljor och fiskfetter samt oljor av havsdäggdjur Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst inbegripet annat material enligt 1504
- andra Tillverkning varvid allt använt material enligt 2 och 3 kap. skall vara helt framställt
1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin):
- fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin) Tillverkning utgående från oraffinerat ullfett
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 1506 Klövolja för tekniska ändamål Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 1510 Oljor erhållna ur olivrester på kemisk väg, för tekniska ändamål Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 1515 Jojobaolja och fraktioner av denna olja Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 1516 Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade framställda helt ur fisk eller havsdäggdjur Tillverkning varvid allt använt material enligt 2 och 3 kap. skall vara helt framställt
ur 1516 Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 1518 Oätliga blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans, baserade på någon av produkterna enligt 1504 Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1519 Industriella enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering eller tekniska fettalkoholer:
- industriella enbasiska fettsyror, med undantag av fettsyror från tallolja Tillverkning från sura oljor från raffinering
- idustriella fettalkoholer med karaktär av konstgjorda vaxer Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet fettsyror enligt 1519
- andra industriella fettalkoholer Tillverkning från fettsyror
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1520 Glycerol (glycerin), även ren; glycerolvatten och glycerollut
- raffinerad glycerol Raffinering eller destination
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 1603 Extrakter och safter av valkött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur Tillverkning varvid allt använt material enligt 2 och 3 kap. skall vara helt framställt
1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och av fiskrom beredd kaviarersättning Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
1605 Kräftdjur, blötdjuroch andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 1702 Kemiskt ren fruktos och maltos Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst inbegripet andra material enligt 1702
1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, förutsatt att värdet av allt använt material av annat slag enligt 17 kap. inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
1803 Kakaomassa, även avfettad Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1804 Kakaosmör (fett eller olja) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1805 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, förutsatt att värdet av allt slags använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
1901 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
- maltextrakt Tillverkning utgående från spannmål enligt 10 kap.
- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, förutsatt att värdet av allt slags använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
ur 1902 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda - med undantag av sådana produkter som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött och andra djurdelar eller blod eller någon som helst kombination av dessa produkter; couscous, även beredd Tillverkning varvid all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av durumvete och produkter därav, skall vara helt framställda
1903 Tapioka och av stärkelse framställd tapiokaersättning, i form av flingor, korn, pärigryn, siktmjöl eller liknande Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst utom från potatisstärkelse enligt 1108
1904 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex.majsflingor); spannmål annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:
- inte innehållande kakao:
- spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst. Korn och kolvar av sockermajs, beredda eller konserverade, enligt 2001, 2004 och 2005 samt sockermajs, okokt, ångkokt eller kokt i vatten, fryst, enligt 0710 får dock inte användas
- andra Tillverkning varvid:
- all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av majs av typen Zea Indurata och durumvete och produkter därav, skall vara helt framställda, och
- värdet av allt slags använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- innehållande kakao Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 1806, förutsatt att värdet av allt slags använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
1905 Bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, utom från material enligt 11 kap.
ur 2001 Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 2002 I hermetiskt slutna kärl förpackad tomatpulp eller tomatpuré med minst 25% av torrsubstansen utgörande tomat, bestående av enbart tomater och vatten, med eller utan salt eller andra konserverings, smaksättnings- eller andra kryddningsmedel Tillverkning varvid all använd tomatråvara enligt 7 eller 20 kap. måste vara helt framställd
ur 2004 och ur 2005 Potatis i form av mjöl och flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra; sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 2008 Jordnötsmör; blandningar baserade på spannmål; majs, annan än sockermajs (Zea mays var. saccharata) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
2101 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 2102 Aktiv jäst annan än jäst för bakning, inaktiv jäst, ej för utfodring av djur; andra encelliga mikroorganismer, döda, ej för utfodring av djur; beredda bakpulver Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
2103 Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap
- såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål Tillverkning varvid allt an vänt material klassificeras enligt annan position än produkten. Senapspulver eller beredd senap får dock användas
- senapspulver och beredd senap Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst
ur 2104 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar:
- soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst utom från beredda eller konserverade köksväxter enligt 2002-2005
- homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar utom sådana innehållande kött eller andra djurdelar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
2105 Glassvaror, även innehållande kakao Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan posittion än produkten
ur 2106 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans med undantag av sirap och andra sockerlösningar, aromatiserade eller färgade Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämnen; is och snö Tillverkning varvid allt använt vatten enligt 22 kap. skall utgöra ursprungsvara
2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av fruktsaft och köksväxtsaft enligt position 2009:
- vatten inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bär- och köksväxtsafter enligt 2009; innehållande socker, mjölk eller mjölkfetter Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik, och använd frukt- och bärsaft (med undantag av ananas-, limefrukt- och grapefruktsaft) skall utgöra ursprungsvara
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
2203 Maltdrycker Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 2204 Ofermenterad druvmust med tillsats av alkohol Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
2205 Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen Tillverkning varvid alla använda druvor eller allt slags använt material erhållet ur druvor skall vara helt framställda
ur 2208 Sprit, likör och andra spritdrycker, sammansatta alkoholhaltiga beredningar av sådana slag som används för framställning av drycker:
- likörer och andra spritdrycker med tillsats av socker, invertsocker, ägg eller äggula Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Arrak får dock användas upp till en gräns av 5 volymprocent, och alla använda druvor eller allt slags material erhållet ur druvor skall vara helt framställt
- whisky och andra destillerade spritdrycker framställda av spannmål; rom och andra destillerade spritdrycker framställda av melass; brännvin, genever, gin, imiterad rom och vod ka; alkoholhaltiga drycker baserade på förenämnda spritdrycker; vindestillat och fikondestillat; likörer och "cordials" (med undantag av produkter nämnda ur 2208 ovan); sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s.k. koncentrerade extrakt) för framställning av drycker Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 2207 eller 2208
2301 Mjöl, pulver och pelletar av kött, andra djurdelar, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda; grevar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
2307 Vindruv, rå vinsten Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 2309 "Fish solubles" Tillverkning varvid allt använt material enligt 3 kap. skall vara helt framställt
2402 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
2403 Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt och -essenser:
- tillverkad tobak Tillverkning utgående från "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak eller från tobaksextrakt eller essenser
- andra slag Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 25 kap. Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av ur 2504, ur 2515, ur 2516, ur 2518, ur 2519, ur 2520, ur 2524, ur 2525 och ur 2530 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 2504 Naturlig kristallinisk grafit, anrikad på kol, renad och malen Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning och målning av kristallinisk, rå grafit
ur 2515 Marmor, endast sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte överstiger 25 cm Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor, inbegripet sågad marmor, vars tjocklek överstiger 25 cm
ur 2516 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, endast sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte överstiger 25 cm Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten, inbegripet sågad sten, vars tjocklek överstiger 25 cm
ur 2518 Bränd dolomit Bränning av rådolomit
ur 2519 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) krossat och förpackat i hermetiskt tillslutnabehållare; magnesiumoxid, även ren, annan än smält magnesia och dödbränd (sintrad) magnesia Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas
ur 2520 Gips speciellt beredd för dentalbruk Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 2524 Naturliga asbestfibrer Tillverkning utgående från asbestkoncentrat
ur 2525 Glimmerpulver Malning av glimmer eller av avfall av glimmer
ur 2530 Brända eller pulveriserade jordpigment Bränning eller malning av jordpigment
26 kap. Malm, slagg och aska Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 27 kap. Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av ur 2707 och 2710-2712 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 2707 Oljor i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de icke-aromatiska beståndsdelarna, utgörande oljor liknande mineraloljor erhållna genom destination av högtemperaturtjära från stenkol och som vid temperaturer upp till 250° C ger mer än 65 volymprocent destillat (inbegripet blandningar av bensin (petroleum spirit) och bensen) avsedda att användas som drivmedel eller bränsle Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst
2710 Jordoljor och oljor erhållna ur bituminösa mineral, andra än råa; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivandebeståndsdel minst 70 viktprocent jordoljor eller oljor erhållna ur bituminösa mineral Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst
ur 2712 Raffinerat vaselin Tillverkning utgående från oraffinerat vaselin
ur 2712 Paraffin Tillverkning utgående från "slack wax" eller "scale wax"
ur 2712 Mikrovax, "slack wax", ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade Tillverkning utgående från rå ozokerit
ur 28 kap. Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av ur 2805, ur 2811, ur 2833 och ur 2840 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktetens pris fritt fabrik
ur 2805 "Mischmetal" Tillverkning genom elektrolytisk eller termisk behandling i vilket värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 2811 Svaveltrioxid Tillverkning utgående från svaveldioxid Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 2833 Aluminiumsulfat Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 2840 Natriumperborat Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 29 kap. Organiska kemikalier; med undantag av ur 2905, 2915, 2932, 2933 och 2934 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 2905 Metallalkoholater av alkoholer enligt detta samt av etanol eller glycerol Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst inbegripet andra material enligt 2905. Metallalkoholater enligt denna position får dock användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst. Värdet av allt använt material enligt 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
2932 Heterocykliska föreningar med enbart oxygen som heteroatom(er):
- inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst. Värdet av allt använt material enligt 2909 får dock inte överstiga 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- cykliska acetaler och inre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material enligt denna position får dock användas förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
2933 Heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er); nukleinsyror och salter av nukleinsyror Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst. Värdet av allt använt material enligt 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
2934 Andra heterocykliska föreningar Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst. Värdet av allt använt material enligt 2932, 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 30 kap. Farmaceutiska produkter; med undantag av 3002, 3003 och 3004 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
3002 Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:
- produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter avsedda för sådant bruk vilka föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för detaljhandelsförsäljning Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt 3002. Även material som motsvarar produktbeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
- andra:
- människoblod Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt 3002. Även material som motsvarar produktbeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
- djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt 3002. Även material som motsvarar produktbeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
- fraktioner av blod, andra än immunsera, hemoglobin, och serumglobulin Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt 3002. Även material som motsvarar produktbeskrivningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
- hemoglobin, blodglobulin och serumglobulin Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt 3002. Även material som motsvarar produktbeskriv ningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkningen utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt 3002. Även material som motsvarar produktbeskriv ningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
3003 och 3004 Läkemedel (med undantag av varor enligt 3002, 3005 eller 3006) Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan positiont än produkten. Material enligt 3003 eller 3004 får dock användas, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik, och värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 31 kap. Gödselmedel; med undantag av ur 3105 för vilka regeln anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena nitrogen (kväve), fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg, med undantag av: Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- natriumnitrat - allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt sam m a position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik, och värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
- kalciumcyanamid
- kaliumsulfat
- kaliummagnesiumsulfat
ur 32 kap. Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; läcker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av ur 3201 och 3205 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 3201 Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror Tillverkning utgående från garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
3205 Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment1 Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst utom från material enligt 3203, 3204 och 3205. Material enligt 3205 får dock användas förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

1 Enligt lydelsen av anm. 3 till 32 kap. är dessa preparat av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, förutsatt att de inte klassificeras enligt någon annan position i 32 kap.

HS- position Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus
(1) (2) (3) eller (4)
ur 33 kap. Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettmedel; med undantag av 3301 för vilket regeln anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än varan. Material som klassificeras enligt samma position som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
3301 Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet "concretes" och "absolutes"; resinoider; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destination av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet material ur en annan "grupp"1 inom denna position. Dock får material ur samma grupp användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

1 Med "grupp" avses vilken del av positionen som helst som är åtskild från den övriga texten med semikolon.

HS- position Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus
(1) (2) (3) eller (4)
ur 34 kap. Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av 3404 för vilket regeln anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:
- vaxer baserade på paraffin, petroleumvaxer, vaxer erhållna ur bituminösa mineral, "slack wax" eller "scale wax" Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 3404 eller enligt kap 29 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst med undantag av: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- hydrerade oljor enligt 1516 som har karaktär av vaxer
- fettsyror, inte kemiskt definierade, eller tekniska fettalkoholer enligt 1519, som har karaktär av vaxer
material enligt 3404
Nämnda material får dock användas förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
ur 35 kap. Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av 3505 och ur 3507 för vilka reglerna anges nedan. Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse; lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse
- förklistrad eller förestrad stärkelse Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt 3505 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra slag Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, utom från material enligt 1108 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 3507 Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
36 kap. Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 37 kap. Varor för foto- eller kinobruk; med undantag av 3701, 3702 och 3704 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
3701 Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; direktbildsfilm (bladfilm), strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:
- färgfilm, avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än 3701 eller 3702. Material från 3702 får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än 3701 eller 3702. Material från 3701 och 3702 får dock användas, förutsatt att det sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
3702 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än 3701 eller 3702 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
3704 Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än 3701-3704 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 38 kap. Diverse kemiska produkter; med undantag av 3801, ur 3803, ur 3805, ur 3806, ur 3807, 3808-3814, 3818-3820, 3822 och 3823 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat:
- kolloidal grafit, suspenderad i olja samt halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
- grafit i pastaform, utgörande blandning av grafit och mineraloljor vari grafit ingår med mer än 30 viktprocent Tillverkning varvid värdet av allt ingående material enligt 3403 inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material enligt denna position får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 3803 Raffinerad tallolja Raffinering av rå tallolja Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 3805 Sulfatterpentin, renad Rening bestående av destillering eller raffinering av rå sulfatterpentin Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 3806 Hartsestrar Tillverkning utgående från hartssyror Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 3807 Trätjärbeck Destination av trätjära Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och botmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3810 Botmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:
- beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 3811 inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3813 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte Överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3814 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3818 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3819 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3820 Frysskyddsmedel och beredda flytande avimnings- och avisningsmedel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3822 Sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, andra än sådana som omfattas av 3002 eller 3006 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
3823 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
- följande produkter enligt denna position: Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturliga hartsartade produkter
- naftensyror, vattenolösliga saker av naftensyror samt estrar av naftensyror
- sorbitol, annan än sorbitol enligt 2905
- petroleumsulfonater, med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonerade destillat av bituminösa skiffrar samt salter därav
- jonbytare
- getter för vakuumrör
- alkalisk järnoxid för rening av gas
- gasvatten och använd gasreningsmassa
- sulfonaftensyror, deras icke vattenlösliga salter och deras estrar
- finkelolja och dippelsolja
- blandningar av salter vilka har olika anjoner pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil
- andra Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 3901-3915 Plaster i obearbetad form; avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av ur 3907 för vilket regeln anges nedan:
- additionshomopolymer Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik, och värdet av allt slags använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik1
- andra Tillverkning varvid värdet av allt slags använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik1 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
ur 3907 Sampolymer tillverkad av polykarbonat och sampolymer av akrylnitrilbutadienstyren (ABS) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Material som klassificeras enligt samma position som produkten får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik1
ur 3916-3921 Halvfabrikat av plast och andra plastvaror; med undantag av ur 3916, ur 3917 och ur 3920 och ur 3921 för vilka reglerna anges nedan:

1 Då fråga är om produkter tillverkade av material enligt såväl nr 39.01-39.06 å ena sidan som enligt nr 39.07-39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas endast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt i produkten.

HS- position Produktbeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus
(1) (2) (3) eller (4)
- andra:
- additionshomopolymerer Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt slags använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik1
- andra Tillverkning varvid värdet av allt slags använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik1 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik

1 Då fråga är om produkter tillverkade av material enligt såväl nr 39.01-39.06 å ena sidan som enligt nr 39.07-39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas endast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt i produkten.

ur 3916 och ur 3917 Profilerade stänger och strängar samt rör och slangar Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt slags använt material enligt samma position som produkten inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
ur 3920 Ark, folier eller film av jonomer Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra, delvis neutraliserad med metalljoner (främst zink- och natriumjoner) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
ur 3921 Folier av plast, metalliserade Tillverkning utgående frpn högtransparentpolyesterfolie med en tjocklek av mindre än 23 micron1 Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik

1 Följande folier skall anses vara högtransparenta: folier vars optiska ljusdiffusion - mätt enligt ASTM-D 1003-16 med Gardner Hazemeter (dvs. Hazefaktor) - är mindre än 2%

3922-3926 Artiklar av plast Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 40 kap. Gummi och gummivaror; med undantag av ur 4001, 4005, 4012 och ur 4017 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 4001 Laminerade plattor av sulkräpp Hopvalsning av kräpplattor av naturligt gummi
4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor Tillverkning varvid värdet av allt använt material bortsett från naturligt gummi, inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
4012 Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:
- regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi Regummering av begagnade däck
- andra Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst med undantag av 4011 eller 4012
ur 4017 Varor av hårdgummi Tillverkning utgående från hårdgummi
ur 41 kap. Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av ur 4102, 4104-4107 och 4109 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt an vänt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 4102 Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad
4104-4107 Läder, annat än läder enligt 4108 eller 4109 Garvning av förgarvat läder ELLER
Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
4109 Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder Tillverkning utgående från läder enligt 4104-4107, förutsatt att dess värde inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
42 kap. Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 43 kap. Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av ur 4302 och 4303 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 4302 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:
- tavlor, kors och liknande former Blekning eller färgning förutom tillskärning och hopfogning av inte hopfogade, garvade eller beredda skinn
- andra Tillverkning utgående från inte hopfogade, garvade eller beredda pälsskinn
4303 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn Tillverkning utgående från inte hopfogade garvade eller beredda pälsskinn, enligt 43021
ur 44 kap. Trä och varor av trä; träkol; med undantag av ur 4403, ur 4407, ur 4408, 4409, ur 4410-4413, ur 4415, ur 4416, 4418 och ur 4421 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 4403 Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved
ur 4407 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat Hyvling, slipning eller fingerskarvning
ur 4408 Skarvat faner med en tjocklek ej överstigande 6 mm samt annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek ej överstigande 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning

1 Till och med den 31 oktober 1994 får hopfogade skinn av suzluki, grå sibirisk ekorre, hamster, burundiki, pechaniky, pahmi, kinesiskt lamm och kinesisk killing enligt 4302 användas.

4409 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontant, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter eller sidor, slipat eller fingerskarvat:
- slipat eller fingerskarvat Slipning eller fingerskarv ning
- profilerade lister Profilering
- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 4410-4413 Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor eller bräder Profilering
ur 4415 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor, andra än tunnor enligt 4416, och liknande förpackningar, av trä Tillverkning utgående från bräder eller skivor med icke avpassade dimensioner
ur 4416 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä Tillverkning utgående från kluven tunnstav, ej bearbetad vidare än genom sågning på de båda huvudsidorna
4418 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatt parkettstav samt vissa takspån ("shingles" and "shakes"):
- byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan posirion än produkten. Dock får cellplattor och vissa takspån ("shingles and shakes") användas
- profilerade lister Profilering
- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 4421 Tändstickssplint; skopligg av trä Tillverkning utgående från trä enligt vilken position som helst utom från trätråd enligt 4409
ur 45 kap. Kork och varor av kork; med undantag av 4503 för vilket regeln anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
4503 Varor av naturkork Tillverkning utgående från kork enligt 4501
46 kap. Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
47 kap. Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; avfall och förbrukade varor av papper eller papp Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 48 kap. Papper och papp; varor av pappersmassa, papper och papp; med undantag av ur 4811, 4816, 4817, ur 4818, ur 4819, ur 4820 och ur 4823 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 4811 Papper och papp, endast linjerade eller rutade Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
4816 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
4817 Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 4818 Toalettpapper Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
ur 4819 Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 4820 Brevpapper i block Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 4823 Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt 47 kap.
ur 49 kap. Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter av den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar; med undantag av 4909 och 4910 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
4909 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 4909 eller 4911
4910 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock:
- s. k. evighetskalend rar samt almanackor med utbytbara block som är monterade på underlag av annat material än papper eller papp Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 4909 eller 4911
ur 50 kap. Natursilke; med undantag av ur 5003, 5004-ur 5006 och 5007 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 5003 Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat eller kammat Kardning eller kamning av avfall av natursilke
5004-ur 5006 Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke Tillverkning utgående från1 :
- råsilke eller avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning,
- andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material, eller
- dissolvingmassa, eller material för papperstillverkning
5007 Vävda tyger av natursilke eller av avfall av natursilke:
- i förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn1

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- papper
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning och noppning) av tyg vars värde inte överstiger 47,5% av produktens pris fritt fabrik
ur 51 kap. Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävda tyger av tagel; med undantag av 5106-5110 och 5111-5113 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

5106-5110 Garn av ull, av fina eller grova djurhår eller av tagel Tillverkning utgående från1 :
- råsilke eller avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning,
- andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning
5111-5113 Vävda tyger av ull, av fina djurhår, av grova djurhår eller av tagel:
i förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn1

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- papper
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, vÄrmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning och noppning) av tyg vars värde inte överstiger 47,5% av produktens pris fritt fabrik
ur 52 kap. Bomull; med undantag av 5204-5207 och 5208-5212 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

5204-5207 Garn och tråd av bomull Tillverkning utgående från1 :
- råsilke eller avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning,
- andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning
5208-5212 Vävda tyger av bomull:
- i förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn1

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- papper
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning och noppning) av tyg vars värde inte överstiger 47,5% av produktens pris fritt fabrik
ur 53 kap. Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävda tyger av pappersgarn; med undantag av 5306-5308 och 5309-5311 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

5306-5308 Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn Tillverkning utgående från1 :
- råsilke eller avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning,
- andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning
ur 5309-5311 Vävda tyger av andra vegetabiliska textilfibrer; vävda tygder av pappersgarn:
- i förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn1

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- papper
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning och noppning) av vävda tyger vars värde inte överstiger 47,5% av produktens pris fritt fabrik

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5

5401-5406 Garn, monofilamentgarn och tråd av konstfilament Tillverkning utgående från1 :
- råsilke eller avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning,
- andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning
5407 och 5408 Vävda tyger av garn av konstfilament:
- i förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn1

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- papper
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning och noppning) av tyg vars värde inte överstiger 47,5% av produktens pris fritt fabrik
5501-5507 Konststapelfibrer Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5

5508-5511 Garn och sytråd av konststapelfibrer Tillverkning utgående från1 :
- råsilke eller avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning,
- andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning
5512-5516 Vävda tyger av konststapelfibrer:
- i förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn1

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmalerial, se inledande anmärkning 5.

andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- papper
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning och noppning) av tyg vars värde inte överstiger 47,5% av produktens pris fritt fabrik
ur 56 kap. Vadd, filt och fiberduk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av 5602, 5604, 5605 och 5606 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

5602 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:
- nålfilt Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
Dock får
- filament av polypropen enligt 5402,
- fibrer av polypropen enligt 5503 eller 5506 eller
- fiberkabel av polypropen enligt 5501
i vilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer av kasein, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:
- tråd och rep av gummi, textilöverdragna Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna
- andra Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning
5605 Metall iserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd eller pulver eller överdragna med metall Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer, konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

5606 Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt 5605 och Överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,
- kemiskt material eller dissolvingmassa, eller
- material för papperstillverkning
57 kap. Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:
- av nålfilt Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
Dock får
- filament av polypropen enligt 5402,
- fibrer av polypropen enligt 5503 eller 5506 eller
- fiberkabel av polypropen enligt 5501,
i vilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt understigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- av annan filt Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
- andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- garn av syntetfilament eller av regenatfilament,
- naturliga fibrer, eller
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
ur 58 kap. Vävda specialtyger; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar, tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av 5805 och 5810 för vilka reglerna anges nedan:
- i förening med gummitråd Tillverkning utgående från enkelt garn1

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- andra Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning och noppning) av tyg vars värde inte överstiger 47,5% av produktens pris fritt fabrik
5805 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

5810 Broderier som längdvara eller i form av motiv Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
5901 Textiltyger överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textiltyger av sådana slag som används till hattstommar Tillverkning utgående från garn
5902 Kordväv för däck av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:
- innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial Tillverkning utgående från garn
- andra Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa
5903 Textiltyger, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än tyger enligt 5902 Tillverkning utgående från garn
5904 Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken Tillverkning utgående från garn1
5905 Textiltapeter:
- impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller andra material Tillverkning utgående från garn

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
ELLER
Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impregnering, stoppning och noppning) av tyg vars värde inte överstiger 47,5% av produktens pris fritt fabrik
5906 Gummibehandlade textiltyger, andra än tyger enligt 5902:

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- trikåtyger Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
- andra tyger, av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial Tillverkning utgående från kemiskt material
- andra Tillverkning utgående från garn
5907 Textiltyger med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textiltyg Tillverkning utgående från garn
5908 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, förlampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:
- glödstrumpor, impregnerade Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
5909-5911 Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för industriellt bruk:
- polerskivor eller polerringar enligt 5911 av annat material än filt Tillverkning utgående från garn eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt 6310
- andra Tillverkning utgående från1 :
- garn av kokosfibrer,
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
60 kap. Trikåtyger Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
61 kap. Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av texlilmaterial, se inledande anmärkning 5.

- tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen Tillverkning utgående från garn1
- andra Tillverkning utgående från2 :
- naturliga fibrer,
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
ur 62 kap. Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av ur 6202, ur 6204, ur 6206, ur 6209, ur 6210, 6213, 6214, ur 6216 och 6217 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning utgående från garn1 ,2

1 Se inledande anmärkning 6.

2 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

ur 6202, ur 6204, ur 6206 och ur 6209 Kläder för kvinnor och flickor, broderade; babykläder och tillbehör till baby kläder, broderade Tillverkning utgående från garn1
ELLER
Tillverkning utgående från obroderat tyg, förutsatt att värdet av använt sådant tyg inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik1
ur 6210 och ur 6216 Brandutrustning av tyg överdragen med aluminiumbehandlad polyesterfolie Tillverkning utgående från garn1
ELLER
Tillverkning utgående från tyg, inte belagd, förutsatt att värdet av använd sådant tyg inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik1
6213 och 6214 Näsdukar; sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:
- broderade Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn1 ,2
ELLER
Tillverkning utgående från obroderat tyg, förutsatt att värdet av använt sådant tyg inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik1
- andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn1 ,2

1 Se inledande anmärkning 6.

2 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

6217 Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt 6212:
- broderade Tillverkning utgående från garn6
ELLER
Tillverkning utgående från obroderat tyg, förutsatt att värdet av använt sådant tyg inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik1
- brandutrustning av tyg överdragen med aluminiumbehandlad polyesterfolie Tillverkning utgående från garn1
ELLER
Tillverkning utgående från tyg, icke belagt, förutsatt att värdet av använt sådant tyg inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik1
- tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning utgående från garn1

6 Se inledande anmärkning 6.

ur 63 kap. Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av 6301-6304, 6305, 6306, ur 6307 och 6308 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
6301-6304 Res- och sängfiltar; sänglinne m.m.; gardiner m.m.; andra inredningsartiklar:
- av filt eller av fiberduk Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
- andra: Tillverkning utgående från
- broderade oblekt enkelt garn1 ,2
ELLER
Tillverkning utgående från obroderat tyg (annat än trikå), förutsatt att värdet av använt sådant tyg inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn1 ,2
6305 Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer
- konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

2 Beträffande trikåvaror, inte elastiska eller gummibehandlade, som framställts genom sömnad eller annan hopfogning av stycken av trikå (utskurna till eller direkt stickade i avsedd form), se inledande anmärkning 6.

6306 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; kampingartiklar:
- av fiberduk Tillverkning utgående från1 :
- naturliga fibrer, eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
- andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn1
6307 Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
6308 Satser bestående av vävt tyg och garn, med eller utan tillbehör, och avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial samt föreliggande i detaljhandelsförpackningar Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Ickeursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15% av satsens pris fritt fabrik
6401-6405 Skodon Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst utom från sammansatta skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt 6406

1 Beträffande särskilda villkor som gäller för produkter som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5

6406 Delar till skodon; lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 65 kap. Huvudbonader och delar till huvudbonader; med undantag av 6503 och 6505 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
6503 Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt 6501, även ofodrade och ogarnerade Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer1
6505 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer1
ur 66 kap. Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar; med undantag av 6601 för vilka regeln anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten

1 Se inledande anmärkning 6.

6601 Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
67 kap. Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 68 kap. Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av ur 6803, ur 6812 och ur 6814 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 6803 Varor av skiffer eller agglomererad skiffer Tillverkning utgående från bearbetad skiffer
ur 6812 Varor av asbest: varor av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesium-karbonat Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst
ur 6814 Varor av glimmer, agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av papper, papp eller andra material Tillverkning utgående från bearbetad glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer
69 kap. Keramiska produkter Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 70 kap Glas och glasvaror; med undantag av 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 och ur 7019 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
7006 Glas enligt 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material Tillverkning utgående från material enligt 7001
7007 Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas Tillverkning utgående från material enligt 7001
7008 Flerväggiga isolerrutor av glas Tillverkning utgående från material enligt 7001
7009 Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade Tillverkning utgående från material enligt 7001
7010 Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ELLER
Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
7013 Glasvaror av sådana slag som används som bords- köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av 7010 eller 7018) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten fabrik
ELLER
Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50% av produktens pris fritt
ELLER
Dekorering för hand (med undantag av serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, förutsatt att värdet av den munblästa glasvaran inte översiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 7019 Varor (andra än garn) av glasfiber Tillverkning utgående från:
- ofärgade fiberband, roving, garn eller huggnafiberknippen, eller
- glasull
ur 71 kap. Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterivaror; mynt; med undantag av ur 7102, ur 7103, ur 7104, 7106, ur 7107, 7108, ur 7109, 7110, ur 7111, 7116 och 7117 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 7102, ur 7103 och ur 7104 Ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), bearbetade Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller obearbetade halvädelstenar
7106, 7108 och 7110 Ädla metaller:
- obearbetade Tillverkning utgående från material enligt annan position än 7106, 7108 eller 7110
ELLER
Elektrolytisk, termisk eller kemisk separation av ädla metaller enligt 7106, 7108 eller 7110
ELLER
Legering av ädla metaller enligt 7106, 7108 eller 7110, med varandra eller med oädla metaller
- i form av halvfabrikat eller pulver Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller
ur 7107, ur 7109 och ur 7111 Metall med plätering av ädel metall i form av halvfabrikat Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad
7116 Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
7117 Bijouterivaror som inte omfattas av 7113 eller 7116 Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ELLER
Tillverkning utgående från delar av oädel metall, inte förgyllda, försilvrade eller platinerade, förutsatt att värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 72 kap. Järn och stål; med undantag av 7207, 7208-7216, 7217, ur 7218, 7219-7222, 7223, ur 7224, 7225-7227, 7228 och 7229 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
7207 Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från material enligt 7201, 7202, 7203, 7204 eller 7205
7208-7216 Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 7206
7217 Tråd av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 7207
ur 7218, 7219-7222 Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 7218
7223 Tråd av rostfritt stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 7218
ur 7224, 7225-7227 Halvfärdiga produkter, valsade produkter samt stång i oregelbundet upprullade ringar, av annat legerat stål Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 7224
7228 Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt 7206, 7218 eller 7224
7229 Tråd av annat legerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt 7224
ur 73 kap. Varor av järn eller stål; med undantag av ur 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ur 7307, 7308 och ur 7315 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 7301 Spont Tillverkning utgående från material enligt 7206
7302 Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelslag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spärhållare, spärplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler Tillverkning utgående från material enligt 7206
7304, 7305 och 7306 Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål Tillverkning utgående från material enligt 7206, 7207, 7218 eller 7224
ur 7307 Rördelar av rostfritt stål (ISO Nr XSCrNiMo 1712), som består av flera delar Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen vars värde inte överstiger 35% av produktens pris fritt fabrik
7308 Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Dock får profiler framställda genom svetsning enligt 7301 inte användas
ur 7315 Snökedjor Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 7315 inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 74 kap. Koppar och varor av koppar; med undantag av 7401, 7402, 7403, 7404 och 7405 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
7401 Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
7402 Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
7403 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:
- raffinerad koppar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
- kopparlegeringar Tillverkning utgående från raffinerad koppar i obearbetad form eller från avfall och skrot
7404 Avfall och skrot av koppar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
7405 Kopparförlegeringar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 75 kap. Nickel och varor av nickel; med undantag av 7501-7503 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
7501-7503 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel; nickel i obearbetad form; avfall och skrot av nickel Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 76 kap, Aluminium och varor av aluminium; med undantag av 7601, 7602 och ur 7616 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
7601 Aluminium i obearbetad form Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling utgående från olegerat aluminium eller från avfall och skrot av aluminium
7602 Avfall och skrot av aluminium Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 7616 Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängsel nät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd och klippnät av aluminium Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får dock användas, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 78 kap Bly och varor av bly; med undantag av 7801 och 7802 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
7801 Bly i obearbetad form:
- raffinerat bly Tillverkning utgående från verkbly
- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Avfall och skrot enligt 7802 får dock inte användas
7802 Avfall och skrot av bly Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 79 kap. Zink och varor av zink; med undantag av 7901 och 7902 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
7901 Zink i obearbetad form Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Avfall och skrot enligt 7902 får dock inte användas
7902 Avfall och skrot av zink Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 80 kap. Tenn och varor av tenn; med undantag av 8001, 8002 och 8007 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
8001 Tenn i obearbetad form Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Avfall och skrot enligt 8002 får dock inte användas.
8002 och 8007 Avfall och skrot av tenn; andra varor av tenn Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
81 kap. Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material:
- andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material Tillverkning varvid värdet av allt använt material som klassificeras enligt samma position som produkten inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 82 kap. Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av 8206, 8207, 8208, ur 8211, 8214 och 8215 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
8206 Satser av handverktyg enligt två eller flera av numren 8202-8205, föreliggande i detaljhandelsförpackningar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än 8202-8205. Handverktyg enligt 8202-8205 får dock ingå i satsen, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 15% av satsens pris fritt fabrik
8207 Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, arborrning driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8208 Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 8211 Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Dock får knivblad och knivskaft av oädel metall användas
8214 Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar) Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas
8215 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas
ur 83 kap. Diverse varor av oädel metall; med undantag av ur 8306 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 8306 Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Dock får andra material enligt 8306 användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
ur 84 kap. Kämreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av ur 8401, 8402, 8403, ur 8404, 8406-8409, 8411, 8412, ur 8413, ur 8414, 8415, 8418, ur 8419, 8420, 8423, 8425-8430, ur 8431, 8439, 8441, 8444-8447, ur 8448, 8452, 8456-8466, 8469-8472, 8480, 8482, 8484 och 8485 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte Överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 8401 Bränsleelement för kämreaktorer1 Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
8402 Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik

1 Denna regel skall tillämpas till och med den 31 december 1998.

8403 och ur 8404 Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt 8402 samt hjälpapparater för användning tillsammans med värmepannor för centraluppvärmning Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än 8403 eller 8404 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8406 Ångturbiner Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8407 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8408 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8409 Delar som är lämpliga an användas uteslutande eller huvudsakligen för motorer enligt 8407 eller 8408 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8411 Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8412 Andra motorer Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 8413 Positiva roterande fÖrträngningspumpar Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 8414 Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8415 Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt 8415 Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
ur 8419 Maskiner och apparater för trä-, pappersmassa- och pappindustrierna Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt samma position som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25% av produktens pris fritt fabrik
8420 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt samma position som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25% av produktens pris fritt fabrik
8423 Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vägar Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8425-8428 Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8431 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 10% av produktens pris fritt fabrik
8429 Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:
- vägvältar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8431 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 10% av produktens pris fritt fabrik
8430 Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8431 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 10% av produktens pris fritt fabrik
ur 8431 Delar för vägvältar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8439 Maskiner och apparater, för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt samma position som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25% av produktens pris fritt fabrik
8441 Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt samma position som produkten används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25% av produktens pris fritt fabrik
8444-8447 Maskiner enligt dessa nummer för användning inom textilindustrin Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 8448 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt 8444 och 8445 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8452 Symaskiner, andra än tråd- häftmaskiner enligt 8440; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:
- symaskiner (endast för skyttelsöm) med överdel, vars vikt inte överstiger 16 kg utan motor eller 17 kg med motor Tillverkning varvid:
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik,
- värdet av allt icke- ursprungsmaterial som använts vid monteringen av överdelen (exklusive motor) inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial, och
- mekanismen för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för zigzagsöm utgör ursprungsvaror
- andra Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8456-8466 Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana maskiner enligt 8456-8466 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8469-8472 Maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. skrivmaskiner, räknemaskiner, datorer, dupliceringsmaskiner, häftapparater) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8480 Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), hårdmetall, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
8482 Kullager och rullager Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8484 Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8485 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 85 kap. Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av 8501, 8502, ur 8518, 8519-8529, 8535-8537, ur 8541, 8542, 8544-8548 för vilka reglerna nedan anges Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produk tens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8501 Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat) Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8503 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 10% av produktens pris fritt fabrik
8502 Elektriska generatoraggregat och roterande omformare Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8501 eller 8503 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av sammanlagt högst 10% av produktens pris fritt fabrik
ur 8518 Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8519 Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt 8520) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning:
- elektriska grammofoner Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
- andra Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8520 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8521 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8522 Delar och tillbehör till apparater enligt 8519-8521 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8523 Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt 37 kap. Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8524 Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt 37 kap.:
matriser för tillverkning av grammofonskivor Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8523 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av högst 10% av produktens pris fritt fabrik
8525 Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8526 Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8527 Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8528 Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer och videoprojektorer), även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler:
- apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler med inbyggd mottagardel för television Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
- andra Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8529 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt 8525-8528:
- lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
8535 och 8536 Elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8538 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 10% av produktens pris fritt fabrik
8537 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. (inbegripet styrskåp för numeriska styrsystem), utrustade med två eller flera apparater enligt 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt 90 kap., dock inte kopplingsanordningar enligt 8517 Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8538 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 10% av produktens pris fritt fabrik
ur 8541 Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, med undantag av wafers som ännu inte nedskurits till chips Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8542 Elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 8541 eller 8542 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av sammanlagt högst 10% av produktens pris fritt fabrik
8544 Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (även koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enstaka fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med koppl ingsanordningar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8545 Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8546 Elektriska isolatorer, oavsett materialet Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8547 Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt 8546) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8548 Elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8601-8607 Lok och annan rullande järnvägs- och spärvägsmateriel samt delar till sådan materiel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8608 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådan materiel och utrustning Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8609 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 87 kap. Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon; med undantag av 8709-8711, ur 8712, 8715 och 8716 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8709 Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till i detta nummer nämnda fordon Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8710 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8711 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar:
- med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar:
- med en cylindervolym av högst 50 cm3 Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 20% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
- med en cylindervolym överstigande 50 cm3 Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
- andra Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
ur 8712 Cyklar, inte försedda med kullager Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt 8714 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
8715 Barnvagnar och delar till barnvagnar Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 88 kap. Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana; med undantag av ur 8804 och 8805 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 8804 S.k. rotochutes Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet andra material enligt 8804 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
8805 Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till i detta nummer nämnda varor Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
89 kap. Fartyg samt annan flytande materiel Tillverkning varvid allt ingående material klassificeras enligt annan position än produkten. Fartygsskrov enligt 8906 får dock inte användas Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 90 kap. Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar; med undantag av 9001, 9002, 9004, ur 9005, ur 9006, 9007, 9011, ur 9014, 9015-9020 och 9024-9033 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9001 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt 8544; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9002 Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9004 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 9005 Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana, med undantag av astronomiska tuber (refraktorer) och stativ till sådana Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
ur 9006 Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än blixtlampor med elektrisk tandning Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
9007 Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
9011 Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi; kinefotomikrografi eller mikroprojektion Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
ur 9014 Instrument och apparater för navigering, andra än kompasser Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9015 Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9016 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9017 Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9018 Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprövning:
- tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning eller spottkopp Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt 9018 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9019 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9020 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9024 Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9025 Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9026 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt 9014, 9015, 9028 eller 9032 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9027 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9028 Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument:
- delar och tillbehör Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
9029 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt 9015; stroboskop Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9030 Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt 9028; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9031 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9032 Instrument och apparater för automatisk reglering Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9033 Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt 90 kap. Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
ur 91 kap. Ur och delar till ur; med undantag av 9105 och 9109-9113 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9105 - Andra ur Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
9109 Andra urverk, kompletta och sammansatta Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial
9110 Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatt (urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik, och
- material enligt 9114 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 10% av produktens pris fritt fabrik
9111 Boetter till ur enligt 9101 eller 9102 samt delar till sådana Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9112 Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana Tillverkning varvid: Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
9113 Urarmband och delar till urarmband:
- av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade eller av pläterad ädel metall Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
92 kap. Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40% av produktens pris fritt fabrik
93 kap. Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 94 kap. Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader; med undantag av ur 9401, ur 9403, 9405 och 9406 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid värdet av allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 9401 och ur 9403 Möbler av oädel metall vari ingår bomullstyg varvid tygets vikt inte överstiger 300 g/m2 Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ELLER
Tillverkning utgående från stycken av bomullstyg, i tillformade stycken för direkt användning, enligt 9401 eller 9403, förutsatt att:
- värdet av sådant material inte överstiger 25% av produktens pris fritt fabrik, och
- allt övrigt ingående material utgör ursprungsvaror och klassificeras enligt annan position än 9401 eller 9403
9405 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar till sådan artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
9406 Monterade eller monteringsfärdiga byggnader Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 95 kap. Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar; med undantag av 9503 och ur 9506 för vilka reglerna anges nedan Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
9503 Andra leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag
- byggleksaker av plast Tillverkning varvid:
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
- material enligt samma position som vara använts inom överslående procentsats endast till ett värde av högst 10% av varans pris
- andra Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 9506 Redskap och annan utrustning för gymnastik, idrott, annan sport (utom bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten. Dock får grovt tillformade ämnen till golfklubbshuvuden användas.
ur 96 kap. Diverse artiklar; med undantag av ur 9601, ur 9602, ur 9603, 9605, 9606, 9612, ur 9613 och ur 9614 för vilka reglerna anges nedan Tillverknig varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten
ur 9601 och ur 9602 Varor av animaliska, vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial Tillverkning utgående från "bearbetade" snidningsmaterial enligt samma position som produkten
ur 9603 Kvastar, borstar och penslar (med undantag av viskor och liknande endast hopbundna artiklar samt borstar och penslar av mård- eller ekorrhår), mekaniska mattsopare utan motor, målardynor och mälningsrullar, avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
9605 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15% av satsens pris fritt fabrik
9606 Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt anna position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
9612 Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor, även indränkta med färg, med eller utan ask Tillverkning varvid:
- allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten, och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50% av produktens pris fritt fabrik
ur 9613 Piezoelektriska tändare Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt 9613 inte överstiger 30% av produktens pris fritt fabrik
ur 9614 Rökpipor och piphuvuden Tillverkning utgående från grovt tillformade ämnen
97 kap. Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annan position än produkten

saknas

TILLÄGG III
VARUCERTIFIKAT EUR.1 OCH ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT EUR.1

Tryckningsföreskrifter:

1. Varje blankett skall ha formatet 210 x 297 mm. En tolerans på längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som användes skall vara vitt och inte innehålla slipmassa och väga minst 25 g/m2 . Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg utförd förfalskning skall bli synlig.

2. Myndigheterna i medlemsstaterna kan förbehålla sig rätten till tryckning av blanketterna eller anförtro denna åt godkända tryckerier. I sistnämnda fall skall på varje blankett finnas uppgift om godkännande. Varje blankett skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer.

blankett

VARUCERTIFIKAT

ANVISNINGAR

1. Certifikatet får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Ändringar som vidtages skall göras genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna i förekommande fall med angivande av de riktiga uppgifterna. Varje sådan ändring måste signeras av den som upprättat certifikatet och bestyrkas av tullmyndigheten i det utfärdande landet eller området.

2. Mellanrum får inte lämnas mellan varuposterna på certifikatet och varje varupost skall föregås av ett positionsnummer. Omedelbart under sista textraden skall en horisontell linje dragas. Outnyttjat utrymme skall spärras på sådant sätt att ytterligare tillägg ej kan göras.

3. Varorna anges enligt handelsbruk och tillräckligt noggrant för att möjliggöra identifiering.

blankett

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT

EXPORTÖRENS DEKLARATION

Undertecknad, exportör av på omstående sida upptagna varor,

FÖRKLARAR att varorna uppfyller villkoren för erhållande av bifogade certifikat

ANGER i det följande de omständigheter som gör att varorna uppfyller ovannämnda villkor

FÖRETER följande bevismaterial1

ÄR BEREDD att, på begäran av vederbörande myndighet, förete bevisning som denna finner nödvändig för att utfärda bifogade certifikat, och godtar, om så erfordras, varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna kring tillverkningen av varorna.

ANSÖKER HÄRMED om utfärdande av bifogade certifikat för varorna.

(Ort och datum)

(Namnteckning)

1 T.ex. importhandlingar, varucertifikat, fakturor, producentdeklarationer etc., som hänför sig till varor som använts vid bearbetningen eller behandlingen till varor som återutföres i oförändrat skick.

blankett
TILLÄGG IV
FAKTURADEKLARATION

Fakturadeklarationen vars text är återgiven på följande blad, måste upprättas enligt fotnoterna. Fotnoterna behöver dock inte återges.

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (1) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2a) preferential origin

Tysk version

Der Ausfÿhrer (Ermächtigte Ausfÿhrer; Bewilligungs-Nr. ... (1) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegÿnstigte ... (2b) Ursprungswaren sind.

Fransk version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2C)

Italiensk version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2d)

Isländsk version

étflytjandi varanna, sem skjal sem skjal etta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. ... (1) ), lìsir vi yfir, ð sé, eigi annars greinilega getið eru pær af ... (2e) fríðindauppruna

Norsk version

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1) ) erklaerer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... (2f) preferanseopprinnelse.

Finsk version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ... (1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ... (2g) alkuperää.

Svensk version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (1) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ... (2h) .

(Plats och datum)3

(Exportörens namnteckning. Namnet på den som undertecknat deklarationen skall förtydligas genom textning.)4

1) Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 23 i protokollet, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om fakturadeklarationen inte upprättats av en godkänd exportör skall orden inom parentes uteslutas eller utrymmet lämnas blankt.

2) a: EC, Austrian, Icelandic, Finnish, Norwegian, Swedish, Swiss

b: EG, österreich, Island, Finnland, Norwegen, Schweden, der Schweiz

c: CE, autrichienne, islandaise, fmlandaise, norvegienne, suedoise, suisse

d: CE, austriaca, islandese, finlandese, norvegese, svedese, svietzera

e: EB, austurriskum, islenskum, finnskum, norskum, sænskum, svissneskum

f: EF, østerrikisk, islandsk, finsk, norsk, Svensk, sveitsisk

g: itävaltalaista, islantilaista, suomalaista, norjalaista, ruotsalaista, sveitsiläistä

h: EG, Österrike, Island, Finland, Norge, Sverige, Schweiz

3) Dessa angivelser kan uteslutas om upplysningen finns i själva dokumentet.

4) Se artikel 22 punkt 6 i protokollet. I de fall då exportörens underskrift inte erfordras innebär undantaget från underskrift också undanlag från angivande av vederbörandes namn.

TILLÄGG V
BELOPP UTTRYCKTA I AVRÄKNINGSENHETER

De belopp som avses i artikel 31 punkt 3 i bilaga B, vilka motsvarar en avräkningsenhet i medlemsstaternas valutor, är följande 1 :

Österrikisk shilling 13,8444
Finsk mark 6,25968
Isländsk krona 75,0551
Norsk krona 8,00967
Svensk krona 7,40482
Schweizisk franc 1,71624

1 De värdegränser som avses i artikel 22 punkt 1 b och artikel 27 punkt 3 i bilaga B, uttryckta i medlemsstaternas nationella valutor, är därför följande

Fakturadeklaration Resandes personliga bagage Småförsändelser
(6 000 a.e.) (1 200 a.e.) (500 a.e.)
Österrikisk shilling 84 000 17 000 7 000
Finsk mark 37 600 7 500 3 100
Isländsk krona 447 000 90 000 37 000
Norsk krona 48 000 9 600 4 000
Svensk krona 45 000 9 000 3 700
Schwizisk franc 10 300 2 100 900

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.