1692/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för stödundervisning av invandrare i grundskolan och gymnasiet

Undervisningsministeriet har med stöd av 38 § lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) och 10 a § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, sådan den lyder i förordning av den 10 september 1993 (812/93) beslutat:

1 §
Tillämpningsområdet och statsunderstödets belopp

Kommuner och registrerade föreningar kan beviljas extra statsunderstöd till högst 86 % av lärares faktiska och godtagbara lönekostnader jämte lagstadgade avgifter för stödundervisning åt grundskole- och gymnasieelever som inflyttat från Sverige och andra länder inom ramen för de anslag som i statsbudgeten har reserverats för detta ändramål.

Statsunderstödet betalas för högst tre undervisningstimmar i veckan per grundskola och för högst en undervisningstimme i veckan per gymnasium, kvällsgymnasium och gymnasiums kvällslinje. Kommunen fördelar sålunda erhållna stödundervisningstimmar till sina skolor. Om det i en skola finns många som kommit från utlandet och som är i behov av stödundervisning, kan huvudmannen för skolan hos Utbildningsstyrelsen ansöka om extra till statsunderstöd berättigande stödundervisningstimmar.

2 §
Beviljande

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen statsunderstödet på ansökan och i efterskott.

Utbildningsstyrelsen meddelar vid behov anvisningar om hur statsunderstödet söks.

3 §
Vissa föreskrifter

Stödundervisningen är i första hand avsedd för sådana elever från vilkas inflyttning till landet det har gått högst tre år.

4 §

Kostnaderna för den stödundervisning som avses i detta beslut beaktas inte när enhetspriserna enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) skall räknas ut.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

VII till EES-avtalet: rådets direktiv (77/486/EEG)

Helsingfors den 30 december 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Regeringsråd
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.