1690/1993

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1993

Inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller stadganden om när polisens prestationer skall vara avgiftsbelagda. Med polisen avses i detta beslut den lokala polisen samt de riksomfattande polisenheterna. Om när de prestationer som polisens högsta ledning och polisens länsledning utför skall vara avgiftsbelagda stadgas särskilt.

Om avgifter för notarius publicus', en utmätningsmans och ett offentligt köpvittnes prestationer stadgas likaså särskilt.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer enligt 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen samt handlingar som första gången ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och utlänningsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter och hänför sig till rättsvården,

3) prestationer som hänför sig till åklagarverksamheten samt åtalshandlingar som första gången ges till part eller domstol,

4) annan i lagstiftningen angiven undersökning som ankommer på polisen, med undantag av de prestationer som nämns nedan i 5 § 2 och 3 punkten,

5) prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter,

6) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ och

7) övervakningsuppgifter.

Med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten uppbärs avgift inte för följande prestationer:

1) delgivning i brottsärenden,

2) beslut eller annan expedition i ett förvaltningsbesvärsärende,

3) utlåtanden,

4) behandling av berusade samt

5) återkallande av tillstånd.

3 §
Delgivningsavgifter

Om avgifter för delgivning som verkställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om stämningsmän (505/86) och som har rätt att verkställa delgivning stadgas särskilt.

Utan hinder av 1 mom. uppbärs hos tingsrätten en offentligrättslig avgift om 125 mark för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Sådana offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) för vilka polisen uppbär en fast avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut är beslut som meddelas med anledning av ansökan, intyg som utfärdas på begäran, behandling av anmälningar, utnyttjande av rätten till insyn enligt 11 § personregisterlagen samt inspektion av spelkasino.

5 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) för vilka polisen uppbär en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens lokaliteter,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning därtill,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur,

4) tingsjour,

5) granskning av skjutbana,

6) godkännande av bingolokal,

7) övervakning av dragning i varulotteri,

8) handräckning till myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden och ärenden som gäller verkställighet av straff,

9) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den i lagen om åtgärder för tryggande av flygtrafiken i vissa fall och den av myndigheten i fråga för varje säkerhetssituation definierade säkerhetsnivån,

10) besiktning enligt djurskyddslagen, vård och försäljning av djur samt åtgärder i samband med tillvaratagande av lös hund,

11) informationstjänst som baserar sig på lagstiftningen,

12) kopior vilka ersätter ett särskilt beslut, intyg eller en motsvarande handling i original som förvaras hos myndigheten samt

13) andra härmed jämförbara prestationer.

6 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Sådana andra prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande på uppdrag baserade prestationer:

1) åtgärder med anledning av publika tillställningar när det inte är fråga om en allmän sammankomst eller demonstration,

2) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens lokaliteter,

3) publikationer som ges på beställning,

4) på beställning utförda planerings-, sakkunnig- och konsulttjänster,

5) på beställning uppgjord statistik och på beställning utförda utredningar,

6) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

7) andra än i 5 § nämnda kopior, postningstjänster samt handlingar som anskaffas på begäran,

8) presentation av kriminalmuseet,

9) utbildningstjänster till utomstående samt utbildningstjänster inom polisförvaltningen, om sådana även kan erhållas av utomstående, och till undervisningen anslutna tjänster,

10) annan informationstjänst som inte baserar sig på lagstiftningen,

11) på uppdrag utförda undersöknings- och produktutvecklingstjänster,

12) följande av polisdepåns prestationer: på beställning utförda utrustnings-, underhålls-, verkstads- och upplagringstjänster, med undantag av tjänster som hänför sig till polisens förbindelsesystem, tjänstevapen, skjutförnödenheter och skyddsutrustning, samt leverans-, förmedlings- och anskaffningstjänster,

13) bistående vid specialtransporter och värmetransporter, säkrings- och skyddsuppgifter samt förartjänster till utomstående samt

14) andra med ovan nämnda prestationer jämförbara prestationer.

Vad som stadgas i 7 och 10 punkten gäller inte prestationer inom polisförvaltningen.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft. För behandlingen av ett sådant ärende enligt 4 § som har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft uppbärs en avgift som är högst lika stor som den avgift eller stämpelskatt som skulle ha uppburits enligt de stadganden som gällde när ärendet anhängiggjordes.

Helsingfors den 29 december 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Kirsti Vihermaa

Bilaga

AVGIFTSTABELL
1. BESLUT
Beslut om körkortstillstånd
beviljande av körkortstillstånd ( I och II) 300 mk
temporärt körkort 90 mk
temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort 110 mk
internationellt körkort 70 mk
duplettexemplar 130 mk
avslagsbeslut 150 mk
Förströelseautomat
tillståndsbeslut 140 mk
Tillstånd att förvara och förtära alkoholdrycker i offentlig lokal
tillståndsbeslut 180 mk
Lotterier
tillståndsbeslut 240 mk
Bingo
tillståndsbeslut 200 mk
Yrkeskörtillstånd för personbil
tillståndsbeslut 140 mk
duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 80 mk
Skjutvapen
tillstånd för tillfällig tillverkning 160 mk
köptillstånd 80 mk
licens för innehav av vapen 80 mk
duplettexemplar 80 mk
tillstånd för modifiering av vapen 160 mk
Skjutförnödenheter
tillståndsbeslut 80 mk
Hjortdjur
tillstånd som beviljas i stället för en skadad eller sjuk älg som fällts vid lovlig jakt 80 mk
Ordnande av nöjen
tillstånd att ordna nöjen vilket beviljas med stöd av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat 3.12.1937 100 mk
Hållande av spelautomater
tillstånd att hålla spelautomat vilket beviljas med stöd av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat 3.12.1937 140 mk
Nöjestillställning
tillstånd med stöd av lagen om offentliga nöjestillställningar 140 mk
Näringar
- tillstånd att förrätta auktion utom affärstid 100 mk
- tillstånd att hålla söndagsutställning 100 mk
- tillstånd att bedriva gårdfarihandel 100 mk
- tillstånd för tillfällig ambulerande handel 100 mk
- tillstånd att bedriva fiskhandel m.m. på landsbygden 100 mk
- tillstånd för bolag eller enskild att idka auktionsverksamhet 100 mk
- godkännande av temporär ansvarig föreståndare för affär för begagnade varor när affärsidkaren har avlidit 100 mk
- tillstånd för härbärgerings- och förplägnadsrörelse att avvika från öppethållningstiderna 140 mk
Specialtransporttillstånd
tillståndsbeslut 140 mk
Övningstillstånd
tillståndsbeslut 140 mk
Identitetskort
temporärt 150 mk
permanent 130 mk
Ordningsmannakort
beviljande 90 mk
Tillstånd med stöd av kommunal ordningsstadga
tillståndsbeslut 80 mk
Trafiklärartillstånd
tillståndsbeslut 120 mk
duplettexemplar 120 mk
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
tillståndsbeslut 80 mk
Undervisningstillstånd
tillståndsbeslut 140 mk
Uppehållstillstånd
tillståndsbeslut (medborgare i en annan stat än staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde) 500 mk
tillståndsbeslut (medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska 130 mk
Kontrollpass
beviljande 100 mk
Arbetstillstånd
tillståndsbeslut 200 mk
Pass
pass för ett år 220 mk
giltigshetstid längre än ett år 200 mk
sjömanspass 200 mk
sällskapspass 260 mk
främlingspass 200 mk
främlingspassförlängning 140 mk
avslagsbeslut 130 mk
Penninginsamling
tillståndsbeslut 140 mk
Parkeringstillstånd för handikappade
tillståndsbeslut 90 mk
Väktarkort
beviljande 90 mk
Visum
engångsvisum 180 mk
genomresevisum 140 mk
återkomstvisum 140 mk
visumförlängning 140 mk
Godkännande av privatdetektiv 100 mk
Privatdetektivintyg 50 mk
Ändra beslut som beviljas på ansökan 80 mk
2. INTYG
Intyg som utfärdas på begäran 50 mk
3. ANMÄLNINGAR
Behandling av näringsanmälan 100 mk
Behandling av anmälan om spelanordning 50 mk
4. UTNYTTJANDE AV RÄTT TILL INSYN ENLIGT 11 § PERSONREGISTERLAGEN 80 mk
5. INSPEKTION AV SPELKASINO 1 000 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.