1678/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid domkapitlen

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller bestämmelser om domkapitlens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för dessa avgifter, om inte något annat stadgas.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda prestationer som avses i 6 § lagen 1 mom. om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt självkostnadsvärde, är vid domkapitlen

1) beslut i besvärsärende;

2) beslut i ärende som gäller förvaltningstvister;

3) beslut i ärende som gäller processuell klagan;

4) prästbrev;

5) intyg över rätt att verka som lektor;

6) intyg över pastoralexamen,

7) intyg över språkkunskap;

8) predikolov;

9) intyg över laga kraft;

10) annat intyg som ges på begäran, samt

11) på tjänstens vägnar styrkta kopior av och utdrag ur handlingar som förvaras i domkapitlet.

För handlingar som sänds som telefax uppbärs samma avgift som för handlingar i övrigt.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Prestationer för vilka domkapitlet med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten inte uppbär avgift är

1) beslut i ärende som gäller förvaltningsklagan;

2) beslut i disciplinärt ärende;

3) matrikelutdrag;

4) löneintyg; samt

5) andra offentligrättsliga prestationer, som inte enligt 2 § är avgiftsbelagda.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder, är andra kopior av domkapitlets handlingar än de som avses i 2 §.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av år 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Äldre regeringssekreterare
Marjatta Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.