1675/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/66) 2 och 10 §§, dessa lagrum sådana de lyder, 2 § ändrad genom lag av den 30 december 1992 (1601/92) och 10 § genom lag av den 16 juni 1989 (564/89), samt fogas till lagen nya 4 a, 5 c, 5 d, 7 a, 7 b, 7 c, 8 a och 8 b §§ som följer:

2 §

Om en förmånstagare som har en pensionstid om minst en månad har fått ålderspension som beviljats med stöd av de stadganden som nämns i 8 § 5 mom. (1528/93) lagen om statens pensioner och vars belopp beräknats med tillämpande av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner eller stadganden i andra motsvarande lagar eller bestämmelser i pensionsstadgor som nämns i 8 § 5 mom. lagen om statens pensioner, har han efter det att anställningen upphört rätt till ålderspension enligt denna lag oberoende av om han har uppnått sin pensionsålder.

4 a §

Utan hinder av vad som annars följer av tjänste- eller arbetsförhållandet anses vid tillämpningen av denna lag anställningen ha inletts då tjänsteinnehavaren har börjat sköta sin tjänst eller arbetstagaren börjat utföra sitt arbete. Om månadens första dag infaller på en söndag, helgdag eller högtidsdag eller någon annan ledig dag och tjänsteinnehavaren därför inte kunnat börja sköta sin tjänst eller arbetstagaren kunnat utföra sitt arbete på nämnda dag, anses anställningen trots det ha inletts den första dagen i månaden. På samma sätt anses anställningen ha avslutats vid utgången av den dag för vilken på grundval av anställningen senast betalades lön innan anställningen bröts, eller innan arbetsoförmåga inträdde eller individuell förtidspension började eller övergången till deltidsarbete ägde rum.

5 c §

Om förmånstagaren har rätt att få sådan dagpenning, olycksfallspension, ersättning, ersättning för inkomstbortfall eller livränta som avses i 8 § 1 mom. (612/91) lagen om pension för arbetstagare, kan pension enligt denna lag utan hinder av 11 och 12 §§ lagen om statens pensioner betalas utan hänsyn till, sagda förmån tills dess belopp slutligt avgjorts. Förmånstagarens rätt till nämnda förmån övergår till kyrkostyrelsen till den del förmånen vid samordning hade minskat pensionen.

5 d §

Om förmånstagaren är minderårig eller om han på grund av sjukdom eller av annan orsak är oförmögen att själv söka pension och om han saknar vårdnadshavare eller för ändamålet förordnad god man, kan en av kyrkostyrelsen godkänd nära anhörig eller annan person som huvudsakligen har hand om honom, i egenskap av intressebevakare föra hans talan i ett ärende som gäller pension enligt denna lag.

7 a §

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt får kyrkostyrelsen ta upp ärendet till ny behandling om det är fråga om beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån.

Om kyrkostyrelsen har gjort en framställning om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut om pension kan den, tills ärendet har avgjorts, inställa betalningen av pensionen eller betala pensionen till det belopp som enligt framställningen kan anses riktigt.

7 b §

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav av en förmån som kyrkostyrelsen har beviljat med stöd av denna lag kan verkställas som en lagakraftvunnen dom i tvistemål.

7 c §

En grundlöst erlagd förmån får återkrävas även genom kvittning mot framtida pensionsbelopp. Från det pensionsbelopp som varje gång skall erläggas kan dock inte utan förmånstagarens samtycke dras av mer än en sjättedel av den del av pensionsbeloppet som återstår efter det förskott på pensionsbeloppet enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller källskatt med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) innehållits.

Återkrav av en förmån som betalts utan grund kan lämnas därhän om beviljandet eller betalningen av den inte kan anses bero på förmånstagarens eller hans ombuds svikliga förfarande eller om det belopp som återkrävs är litet.

8 a §

Personer som omfattas av kyrkans pensionssystem och avses i 1 § i denna lag är skyldiga att till kyrkans centralfond betala arbetstagares pensionsavgift, som till sin storlek motsvarar den i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) stadgade pensionsavgiftsprocenten av den lön till arbetstagaren som stadgas i 2 mom.

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagares pensionsavgift av den lön till den anställda som avses i 4 § lagen om förskottsuppbörd eller 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt redovisar pensionsavgiften till kyrkans centralfond så som kyrkostyrelsen bestämmer.

Personer som omfattas av lagens tillämpningsområde kan yrka rättelse av arbetstagares pensionsavgift hos kyrkostyrelsen. Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller rättelseyrkande iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om ändringssökande i kyrkolagen.

8 b §

För pensionsavgiften, som består av arbetsgivares pensionsavgift som avses i 8 § och arbetstagares pensionsavgift som nämns i 8 a §, svarar arbetsgivaren gentemot kyrkans centralfond så som stadgas om arbetsgivares pensionsavgift.

Av de medel som utgörs av arbetstagarnas pensionsavgift överförs till pensionsfonden minst samma relativa andel som av arbetsgivarnas pensionsavgift.

10 §

Statens, kommunernas och andra offentligrättsliga samfunds myndigheter och inrättningar, pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalterna, de privata arbetsgivarna samt sjukhusen och läkarna i tjänsteförhållande samt myndigheter och inrättningar som beviljar i 5 a och 10 a §§ lagen om statens pensioner nämnda förmåner är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna kyrkostyrelsen uppgifter som de innehar och som inverkar på avgörandet av det ärende som behandlas eller på utbetalningen av pension. För läkarutlåtanden och läkarintyg skall dock betalas skälig ersättning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Utan hinder av vad som stadgas i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 6 juni 1989 om ändring av pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan (564/89) är det inte ett villkor för tillämpning av stadgandena om valrätt och den pensionsålder som avses i nämnda ikraftträdelsestadgande att förmånstagaren har rätt till pension med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner. Nämnda stadganden om valrätt och pensionsålder tillämpas dock inte på en sådan efter 1939 född ny förmånstagare som avses i 1 § 3 mom. lagen om ändring av lagen om statens pensioner (1528/93), som träder i kraft den 1 januari 1994, inte heller på en förmånstagare som erhållit deltidspension eller individuell förtidspension enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. För en i detta moment avsedd förmånstagare som har rätt att välja pensionsålder är pensionstillväxten minst 60 procent om han har minst 30 år anställningstid som räknas som pensionstid enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. Den tillväxt som saknas fogas till förmånstagarens sista anställning. Detta moment tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Lagens 7 c § tillämpas på beslut som givits sedan lagen har trätt i kraft och 8 a och 8 b §§ på lön som har betalts medan lagen är i kraft.

Pension som beviljas en gammal förmånstagare som avses i 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner, sådant det lyder ändrat i lag av den 30 december 1993 (1528/93), betraktas när 2 § pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan tillämpas, sådan den lyder i förordning av den 23 januari 1981 (68/81), såsom pension som beviljas med tillämpning av 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 292/93
ShUB 59/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.