1664/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 mom och 4 § 2 och 3 mom. lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83),

av dessa lagrum 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1377/90) och 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 12 juli 1985 (626/85), som följer:

2 §

Stadgandena i 5 och 7 §§ tillämpas inte på grundläggande yrkesutbildning och utbildning på påbyggnadslinjerna som ordnas av de läroanstalter som avses i 1 mom. och ges som vuxenutbildning, eller på avlönad arbetspraktik för eleverna, om inte något annat stadgas genom förordning.

4 §

Av särskilda skäl kan undervisningsministeriet dock ge en läroanstalt tillstånd att bära upp elevavgifter hos elever som deltar i yrkesutbildning på ungdomsstadiet.

Elevavgifter kan uppbäras hos elever som deltar i grundläggande yrkesutbildning och utbildning på påbyggnadslinjerna som ordnas som vuxenutbildning. Avgiften kan sänkas eller avlyftas helt och hållet enligt elevens betalningsförmåga. I fråga om de elevavgifter som avses i detta moment och berör de statlig yrkesläroanstalterna gäller lagen om grunden for avgifter till staten (150/92).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 303/93
KuUB 29/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.