1656/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 13 § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1222/88), som följer:

13 §

Kostnaderna för pensioner och övriga förmåner enligt denna lag betalas av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och staten. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel består härvid av de till pensionsanstalten inbetalda försäkringspremierna, minskade med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar staten för kostnaderna för pensioner och övriga förmåner. Statens andel av utgifterna för ersättningarna från grupplivförsäkringen skall dock vara en tredjedel. Som försäkringspremier beaktas inte sådana obetalda försäkringspremier som förts till utsökning eller bevakats i konkurs. Som försäkringspremier beaktas inte heller sådana obetalda försäkringspremier som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/93) eller i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i de nämnda lagarna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Denna lag tillämpas även i de fall då ett saneringsförfarande för ett företag eller en skuldsanering för en privatperson eller en frivillig skuldsanering som motsvarar dem har inletts innan lagen trädde i kraft.

RP 308/93
ShUB 55/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.