1655/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 10 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådant det lyder i lag av den 29 juni 1990 (601/90), som följer:

10 §

Pensionsanstalterna svarar för pensioner och andra förmåner enligt denna lag i förhållande till sina premiereserver enligt 1 mom. Vid bestämmandet av premiereserverna beaktas dock inte de obetalda försäkringspremier som har lämnats till indrivning i utsökningsväg eller bevakats i konkurs. Vid bestämmandet av premiereserverna beaktas inte heller sådana obetalda försäkringspremier som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/93) eller i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i de nämnda lagarna. Om den premiereserv som bestämts på detta sätt inte förslår till de ovan nämnda pensionerna och andra förmånerna, betalar staten den återstående delen. Staten skall enligt vad som närmare stadgas genom förordning varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Denna lag tillämpas även i de fall då ett saneringsförfarande för ett företag eller en skuldsanering för en privatperson eller en frivillig skuldsanering som motsvarar dem har inletts innan lagen trädde i kraft.

RP 308/93
SHUB 55/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.