1647/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om överlåtelse och övertagande av försäkringsbestånd

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 16 kap. 5 a § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) och 35 § 1 mom. lagen den 30 juni 1989 om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland (635/89), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag av den 9 augusti 1993 (752/93), och det sistnämnda i lag av den 11 juni 1993 (484/93):

Tillämpningsområde
1 §

Ett finskt försäkringsbolag och ett utländskt försäkringsbolag med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ett utländskt EES-försäkringsbolag) som har koncession i Finland kan utöver vad som stadgas i 16 kap. 1 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/79) och 35 § 1 mom. lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland (635/89) helt eller delvis överlåta eller överta ett försäkringsbestånd i de fall som anges i denna förordning.

Social- och hälsovårdsministeriets samtycke
2 §

I de fall som avses i denna förordning kan ett försäkringsbestånd helt eller delvis överlåtas eller övertas med social- och hälsovårdsministeriets samtycke och på villkor som ministeriet bestämmer.

Ministeriet skall ge sitt samtycke till överlåtelse eller övertagande av ett försäkringsbestånd, om åtgärden inte kränker de förmåner som försäkringarna omfattar, om det inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet och om de andra villkor som ställs i denna förordning för överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet eller en del därav uppfylls.

Överlåtelse av en i Finland bedriven försäkringsrörelses försäkringsbestånd
3 §

Ett finskt försäkringsbolag kan helt eller delvis överlåta sin i Finland bedrivna försäkringsrörelses försäkringsbestånd till ett utländskt EES-försäkringsbolag som har koncession i Finland, om den myndighet som utövar tillsynen över försäkringsverksamheten på det övertagande bolagets hemort bekräftar att det övertagande bolaget har ett tillräckligt stort verksamhetskapital med hänsyn till överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

Överlåtelse och övertagande av ett försäkringsbestånd som uppkommit genom fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

4 §

Ett finskt försäkringsbolag eller ett utländskt EES-försäkringsbolag som har koncession i Finland kan till ett utländskt EES-försäkringsbolag, som har koncession i Finland eller i den stat där tjänsterna har tillhandahållits, helt eller delvis överlåta ett försäkringsbestånd som uppkommit i en annan stat inom EES genom fritt tillhandahållande av försäkringstjänster från Finland, om

1) den myndighet som utövar tillsynen över försäkringsverksamheten i den stat där tjänsterna har tillhandahållits ger sitt samtycke till överlåtelsen av försäkringsbeståndet,

2) den myndighet som utövar tillsynen över försäkringsverksamheten på det övertagande bolagets hemort bekräftar att det övertagande bolaget har ett tillräckligt stort verksamhetskapital med hänsyn till överlåtelsen av försäkringsbeståndet samt

3) den myndighet som utövar tillsynen över försäkringsverksamheten på det övertagande bolagets hemort bekräftar i sådana fall då det övertagande bolaget inte har koncession i den stat där tjänsterna har tillhandahållits, att bolaget har rätt att fritt tillhandahålla försäkringstjänster i denna stat.

5 §

Ett finskt försäkringsbolag eller ett utländskt EES-försäkringsbolag som har koncession i Finland kan helt eller delvis överlåta ett försäkringsbestånd som uppkommit i en annan stat inom EES genom fritt tillhandahållande av försäkringstjänsler från Finland, till ett utländskt EES-försäkringsbolag, som inte har koncession i Finland eller i den stat inom EES där tjänsterna har tillhandahållits, om

1) den myndighet som utövar tillsynen över försäkringsverksamheten i den stat där tjänsterna har tillhandahållits ger sitt samtycke till överlåtelsen av försäkringsbeståndet,

2) den myndighet som utövar tillsynen över försäkringsverksamheten på det övertagande bolagets hemort bekräftar att del övertagande bolaget har ett tillräckligt stort verksamhetskapital med hänsyn till överlåtelsen av försäkringsbeståndet och att bolaget har rätt att fritt tillhandahålla försäkringstjänster i den stat där tjänsterna har tillhandahållits, samt

3) den myndighet som utövar tillsynen över försäkringsverksamhet i den stat där det övertagande bolagets driftställe finns till vilket försäkringsbeståndet överlåts godkänner överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

6 §

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som har koncession i Finland kan till ett finskt försäkringsbolag helt eller delvis överlåta det försäkringsbestånd som uppkommit i en annan stat inom EES genom fritt tillhandahållande av försäkringstjänster från Finland, om den myndighet som utövar tillsynen över försäkringsverksamheten i den stat där tjänsterna har tillhandahållits ger sitt samtycke till överlåtelsen av försäkringsbeståndet.

Innan social- och hälsovårdsministeriet ger sitt samtycke skall det försäkra sig om att del övertagande bolaget med hänsyn till överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt stort verksamhetskapital, och om del övertagande bolaget inte har koncession i den stat där tjänsterna har tillhandahållits, att bolaget har rätt att där fritt tillhandahålla försäkringstjänster.

7 §

Ett finskt försäkringsbolag kan helt eller delvis överlåta det försäkringsbestånd som uppkommit genom fritt tillhandahållande av försäkringstjänster från sin representation i en annan stat inom EES, till ett utländskt EES-försäkringsbolag, som har koncession i den stat där representationen är belägen eller i den stal där tjänsterna har tillhandahållits.

8 §

Ett finskt försäkringsbolag eller ett utländskt EES-försäkringsbolag som har koncession i Finland kan av ett utländskt EES-försäkringsbolag helt eller delvis överta det försäkringsbestånd som uppkommit genom fritt tillhandahållande av försäkringstjänster i Finland.

Om det övertagande bolaget är ett utländskt EES-försäkringsbolag är villkoret för övertagande av försäkringsbeståndet att den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över försäkrings verksamheten på det övertagande försäkringsbolagets hemort bekräftar att det övertagande bolaget med hänsyn till överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt stort verksamhetskapital.

Ett finskt försäkringsbolag kan av ett utländskt EES-försäkringsbolag helt eller delvis överta del försäkringsbestånd som uppkommit i en annan stat inom EES genom fritt tillhandahållande av försäkringstjänster från en annan stat inom EES än från Finland.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.


Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (88/357/EEG och 90/619/EEG)

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.