1640/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid Institutet för Ryssland och Östeuropa

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer vid Institutet för Ryssland och Östeuropa uppbärs avgifter enligt detta beslut, om något annat inte stadgats.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Närlån av institutsbibliotekets egna samlingar och användningen av samlingarna i bibliotekets lokaler samt lokal användning av register är avgiftsfria prestationer.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För fjärrlåneservice som ges och förmedlas till statens, kommunernas och statsunderstödda institutioners bibliotek liksom även för reciprok fjärrlåneservice till utlandet uppbärs en avgift enligt försändningskostnaderna och de avgifter som som erlagts till andra på grund av utförandet av prestationen.

4 §
Företagsekonomiskt prissatta prestationer

Prestationer, som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, och som institutet prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande beställda prestationer:

1) informationssökning och andra prestationer i form av informationstjänster;

2) fjärrbehandling av institutsbibliotekets register och databaser;

3) meddelanden som föranleds av kundens åtgärder;

4) fjärrlån till andra än de som nämns i 3 §;

5) översättnings-, utbildnings-, och konsult- service;

6) användning av lokaler och utrustning som institutet besitter;

7) publikationer och förlagsservice;

8) ljuskopior och andra kopior;

9) utredningar och undersökningar; samt 10) andra prestationer enligt uppdrag. De prestationer som nämns i 1 mom. är dock avgiftsfria, om de hänger samman med institutets rådgivning, handledning, information och utredningsverksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Äldre regeringssekreterare
Fredrik Forsberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.