1634/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om fastighetsmäklare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § 3 mom. och 5 § 1 mom. 4 punkten förordningen den 12 februari 1993 om fastighetsmäklare (181/93) samt

fogas till 10 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Definitioner

Med fastighetsmäklare avses i denna förordning en enskild person eller en registrerad sammanslutning som idkar ovan nämnd verksamhet eller en utländsk sammanslutning eller stiftelse som registrerat filial i Finland och som idkar ovan nämnd verksamhet.

5 §
Inledande av verksamhet

Innan rörelsens verksamhet inleds skall en anmälan enligt lagen angående rättighet att idka näring göras. Dessutom skall innan verksamheten inleds till länsstyrelsen för den ort där fastighetsförmedlingsrörelsen och dess filial är belägna lämnas följande uppgifter och handlingar:


4) utdrag ur handelsregistret, om verksamhetsidkaren är en sammanslutning eller en utländsk sammanslutning eller stiftelse som registrerat filial i Finland.


10 §
Nämndens sammansättning och uppgifter

Handels- och industriministeriet fastställer arvodena för nämndens medlemmar. För nämnden gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om statliga kommittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (67/43/EEG) 2 430218L

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.