1631/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om lantmäteriverket

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom., 3 § 2 mom. och 6 § lagen den 8 mars 1991 om lantmäteriverket (505/91):

Lantmäteriverkets verksamhetsenheter och deras uppgifter
1 §

Lantmäteriverket har en centralförvaltning samt lantmäteribyråer och riksomfattande produktions- och serviceenheter, som alla lyder under centralförvaltningen.

2 §

Lantmäteriverkets centralförvaltning har till uppgift att leda och utveckla lantmäteriförvaltningen och lantmäteriverkets verksamhet samt att svara för den allmänna administrationen och enhetligheten inom verket.

I lantmäteriverkets verksamhet skall de mål som jord- och skogsbruksministeriet har uppställt beaktas.

3 §

En lantmäteribyrå skall mom sitt tjänsteområde dra försorg om

1) utförandet av lantmäteriförrättningar och andra fastighetsförrättningar med undantag av nyskiftesförrättningar, samt

2) försäljningen och förmedlingen av kartor och sådana publikationer samt sådana data som lantmäteriverket har producerat.

Enligt vad lantmäteriverkets centralförvaltning bestämmer skall en lantmäteribyrå dessutom

1) utföra nyskiftesförrättningar,

2) sköta andra än i 1 mom. 1 punkten avsedda uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på lantmäteribyrån,

3) sköta den registerföring av fastigheter och geografisk information som hör till lantmäteriverket, samanvändningen av olika register över geografisk information samt annan serviceverksamhet i anslutning till register,

4) utföra allmänna kartverksarbeten,

5) sköta de arkiveringsuppgifter som ankommer på lantmäteriverket, samt

6) sköta andra uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på lantmäteriverket.

Enligt vad lantmäteriverkets centralförvaltning bestämmer kan en lantmäteribyrå utanför sitt tjänsteområde tillfälligt utföra uppgifter som avses i 1 mom.

En lantmäteribyrå kan inom sitt tjänsteområde ha filialer också utanför förvaltningsorten.

4 §

De riksomfattande produktions- och serviceenheterna skall sköta produktionsuppgifter som ankommer på lantmäteriverket samt erbjuda sakkunnig- och utvecklingstjänster enligt vad som bestäms särskilt.

Lantmäteriverketsdirektion
5 §

Statsrådet tillsätter för tre år i sänder en direktion för lantmäteriverket, bestående av sju medlemmar, samt utser direktionens ordförande och vice ordförande. I direktionen skall lantmäteriverkets generaldirektör och en företrädare för personalen vara medlemmar.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arvodena för direktionen.

6 §

Direktionen har till uppgift att besluta om

1) de allmänna riktlinjerna för lantmäteriverkets verksamhet och om utvecklingsprojekt som är betydelsefulla för verket,

2) förslaget till budget för lantmäteriverket, verksamhets- och ekonomiplanen samt planen på lång sikt,

3) lantmäteriverkets funktionella mål, samt 4) andra ärenden, som för lantmäteriverket är vittsyftande och principiellt viktiga och som direktionen tar upp på framställning av generaldirektören.

7 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Direktionen är beslutför då utom ordföranden eller vice ordföranden tre andra medlemmar är närvarande.

Vid direktionens möte avgörs ärendena med enkel majoritet. Faller rösterna lika, fattas beslutet enligt den mening som mötets ordförande har biträtt.

Direktionen ger i sitt reglemente närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden i direktionen.

Lantmäteriverkets personal och dess uppgifter
8 §

Chef för lantmäteriverket är en generaldirektör.

Inom centralförvaltningen finns en överdirektör samt lantmäteriråd, som biträder generaldirektören vid ledningen av lantmäteriverket.

Chef för en lantmäteribyrå är en lantmäteridirektör.

Chef för en riksomfattande produktions- och serviceenhet år en direktör.

Vid lantmäteriverket finns dessutom personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Beslutsfattandet inom lantmäteriverket
9 §

Ärenden som hör till lantmäteriverket och som inte behandlas i direktionen avgörs av generaldirektören.

Ärenden som hör till lantmäteriverkets centralförvaltning avgörs av generaldirektören eller överdirektören, ett lantmäteriråd eller av någon annan person som har getts denna befogenhet i arbetsordningen eller andra bestämmelser. Generaldirektören avgör ärenden i vilka centralförvaltningen är besvärsmyndighet.

Ärenden som hör till en lantmäteribyrå eller en riksomfattande produktions- och serviceenhet avgörs av chefen för verksamhetsenheten eller någon annan person som har getts denna befogenhet i arbetsordningen.

Generaldirektören, överdirektören, ett lantmäteriråd, en direktör, en lantmäteridirektöi eller någon annan i förmansställning kan överta beslutanderätten i ett ärende som enligt arbetsordningen skall avgöras av någon som är underställd honom.

10 §

Ärenden som behandlas i direktionen avgörs på föredragning.

Ärenden som ankommer på centralförvaltningen i dess egenskap av besvärsmyndighet avgörs på föredragning av en sådan tjänsteman inom centralförvaltningen som har avlagt juris kandidatexamen.

I arbetsordningen för en verksamhetsenhet bestäms vilka andra ärenden än de som avses i 1 och 2 mom. som skall avgöras på föredragning.

Behörighetsvillkor för tjänster
11 §

Av generaldirektören, överdirektören, lantmäteriråden, direktörerna och lantmäteridirektörerna fordras genom praktisk verksamhet visad ledarförmåga.

Dessutom fordras

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med lantmäteriområdet och med administrativa uppgifter,

2) av överdirektören och lantmäteriråden för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till tjänsten,

3) av direktörerna och lantmäteridirektörerna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med de uppgifter som hör till verksamhetsenheten.

Om behörighetsvillkoren för tjänstemän som utför lantmäteri- och andra fastighetsförrättningar stadgas särskilt.

Utnämning till tjänster
12 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Överdirektören och lantmäteriråden utnämns av jord- och skogsbruksministeriet sedan generaldirektören gett sitt utlåtande. Generaldirektören utnämner innehavare av andra tjänster inom centralförvaltningen, om inte annorlunda bestäms i arbetsordningen.

Direktörerna och lantmäteridirektörerna utnämns av generaldirektören. Chefen för vederbörande verksamhetsenhet utnämner andra tjänsteinnehavare inom lantmäteribyråerna och de riksomfattande produktions- och serviceenheterna.

Anställande av annan personal
13 §

Om anställande av tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande bestäms i arbetsordningen.

Tjänstledighet och interimistisk skötsel av tjänster
14 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, eller annan tjänstledighet för högst ett år beviljas generaldirektören av jord- och skogsbruksministeriet samt, om inte annorlunda bestäms i arbetsordningen, andra tjänstemän inom centralförvaltningen, direktörer och lantmäteridirektörer av generaldirektören.

I de fall som nämns i 1 mom. beviljas andra tjänstemän vid lantmäteribyråerna och de riksomfattande produktions- och serviceenheterna tjänstledighet av chefen för enheten.

Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas av den myndighet som utnämner till tjänsten. Dylik tjänstledighet beviljas likväl generaldirektören av jord- och skogsbruksministeriet.

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller då tjänsten är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledigheten.

15 §

Vid förhinder för generaldirektören träder överdirektören i hans ställe, och efter honom det i tjänsten äldsta närvarande lantmäterirådet.

För överdirektören eller ett lantmäteriråd utses ställföreträdare av generaldirektören.

Ställföreträdare för en chef för en lantmäteribyrå eller en riksomfattande produktions- och serviceenhet är en av chefen för enheten utsedd person.

Särskilda stadganden
16 §

En tjänsteman vid lantmäteriverket är skyldig att på generaldirektörens förordnande även utföra göromål som ankommer på någon annan enhet än den till vilken han hör.

17 §

Lantmäteriverkets generaldirektör åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt samt övriga tjänstemän inom lantmäteriverket vid behörig underrätt.

18 §

Lantmäteriverkets centralförvaltning kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och myndigheter statens rätt och fördel i alla mål och ärenden som gäller lantmäteriverket.

En direktör eller en lantmäteridirektör eller ett av honom befullmäktigat ombud har rätt att företräda staten i ärenden som angår enheten och i vilka någon representant för centralförvaltningen inte uppträder.

19 §

Den som är anställd vid en lantmäteribyrå kan som biståndsuppdrag som avses i 2 § 2 mom. lagen om lantmäteriverket

1) avfatta köpebrev eller andra överlåtelsehandlingar som gäller fast egendom samt avtal om ägobyte eller servitutsrätt och andra avtal som utförandet av en lantmäteriförrättning förutsätter, samt

2) i egenskap av ombud sköta sökandet av lagfart för de lägenheter som bildats vid en förrättning som lantmäteribyrån utfört.

20 §

Kartor och annat material som lantmäteriverket producerar och till vilket lantmäteriverket har upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (404/61) eller som omfattas av det skydd som avses i 49 § i nämnda lag får användas i affärsverksamhet eller annan verksamhet mot en avgift, om vilken stadgas särskilt. Lantmäteriverkets centralförvaltning kan begränsa sådan användning av kartor och annat material som lantmäteriverket producerat, där av kartan eller materialet framställs en sådan produkt som konkurrerar med lantmäteriverkets produkt.

21 §

Generaldirektören ger i arbetsordningen eller genom särskilda bestämmelser, i enlighet med arbetsordningen eller övriga stadganden och föreskrifter, närmare bestämmelser om lantmäteriverkets interna arbetsfördelning, om ordnandet av förvaltningen och om de riksomfattande produktions- och serviceenheterna och deras uppgifter samt om centralförvaltningen Arbetsordningen för en lantmäteribyrå och en riksomfattande produktions- och serviceenhet fastställs av chefen för enheten.

Ikraftträdande
22 §

Denna förordning träder i kraft den januari 1994 och genom den upphävs förord ningen den 24 maj 1991 om lantmäteriverket (869/91) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordning en förutsätter får vidtas innan den träder kraft.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.