1619/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om vissa arrangemang för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1994

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) och lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel (801/92) stadgar om hur den kalkylerade statsandelsgrunden bestäms, fastställs de genomsnittliga beloppen för priserna per enhet och priserna per enhet för 1994, med undantag av yrkesläroanstalterna, till i genomsnitt 8,5 procent lägre belopp än de belopp som fastställts för 1993 och som justerats till den beräknade kostnadsnivån 1994.

För yrkesläroanstalter görs en minskning, som till storleken motsvarar den i 1 mom. stadgade minskningen av den kalkylerade statsandelsgrunden, av de genomsnittliga belopp för priset per enhet som räknats ut enligt lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (718/93), av priserna per enhet och av de belopp som tillämpas i stället för priset per enhet enligt 2 och 3 mom. i ikraftträdelsestadgandet i nämnda lag, justerade enligt den beräknade kostnadsnivån 1994. För särskilda yrkesläroanstalter fastställs priset per enhet justerat enligt den beräknade kostnadsnivån 1994 till 8,5 procent lägre belopp än vad som stadgas i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1454/93). Vad som stadgas i 1 och 2 mom. gäller dock inte specialyrkesläroanstalter, inte heller den del av priserna per enhet som grundar sig på 14 § 2 mom. och 16 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt på 6 mom. i ikraftträdelsestadgandet i den lag som nämns i 2 mom.

Priset per enhet för den utbildning som ordnas vid folkhögskolorna fastställs justerat enligt den uppskattade kostnadsnivån 1994 till 10,5 procent lägre belopp än vad som stadgas i lagen om folkhögskolor med statsandel (1218/93) och priset per enhet för den utbildning som ordnas vid studiecentraler till 8,5 procent lägre belopp än vad som stadgas i lagen om studiecentraler (1215/93).

2 §

I de belopp som avses i 1 § görs de justeringar om vilka stadgas i de i paragrafen nämnda lagarna och som föranleds av förändringarna i kostnadsnivån under räkenskapsåret och därefter.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 151/93
KuUB 27/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.