1613/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1978 om hypoteksföreningar (936/78) 1 och 5 §§, det inledande stycket i 7 § 1 mom., 17 § 2 mom., 19 § 1 mom. och 26 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 §, det inledande stycket i 7 § 1 mom., och 26 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 20 december 1991 (1552/91) och 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 januari 1988 (50/88) som följer:

1 §

En hypoteksförening är ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/93). Dess särskilda ändamål är att av medel som främst anskaffas genom långfristiga lån bevilja långfristiga lån huvudsakligen mot inteckningssäkerhet eller annan betryggande säkerhet.

5 §

En hypoteksförening kan bildas av minst 20 fysiska eller juridiska personer.

Minst hälften av stiftarna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansministeriet får meddela tillstånd till avvikelse från det här stadgade kravet.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte vara stiftare.

Ett skriftligt avtal skall uppgöras över stiftandet.

7 §

Utöver vad som stadgas i 14 § kreditinstitutslagen skall i hypoteksföreningens stadgar anges följande:


17 §

Minst hälften av medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte finansministeriet medger undantag från detta. Valbar till medlem och suppleant i förvaltningsrådet är endast röstberättigade medlemmar i hypoteksföreningen.


19 §

En hypoteksförenings styrelse skall ha minst fem medlemmar, som utses av förvaltningsrådet. Dessutom hör hypoteksföreningens verkställande direktör och andra direktörer till styrelsen.


26 §

Tillskottskapitalet kan endast återbetalas så att hypoteksföreningens grundkapital inte minskas, att förhållandet mellan hypoteksföreningens egna medel inte underskrider vad som stadgas i 78 § kreditinstitutslagen och att återbetalningen inte under något år utgör mer än hälften av det föregående årets vinst.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 295/92
EkUB 50/93
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv 73/183/EEG, 77/780/EEG, 86/524/EEG, 89/646/EEG, 89/299/EEG, 89/647/EEG, 91/31/EEG, 83/350/EEG, 86/635/EEG, 89/117/EEG och 91/308/EEG

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.