1608/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditinstitut en bank eller en annan sammanslutning som idkar affärsverksamhet som består av att från allmänheten tar emot depositioner eller andra medel som skall återbetalas och beviljar krediter för egen räkning,

2) finansiellt institut sådana andra sammanslutningar med undantag av kreditinstitut som i sin affärsverksamhet idkar verksamhet enligt 2 § lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89),

3) hemstat den stat i vilken kreditinstitutet har fått koncession eller där det finansiella institutet enligt stadgarna har sin hemort.

2 kap.

Rätt till etablering från en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

3 §
Etableringsrätt för kreditinstitut

Ett kreditinstitut som har fått koncession i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inrätta en filial eller annars i Finland tillhandahålla sådana i 20 § kreditinstitutslagen (1607/93) avsedda tjänster som ingår i dess koncession.

4 §
Etableringsrätt för finansiella institut

Utan hinder av 4 § lagen om värdepappersförmedlingsrörelse kan ett finansiellt institut, vars hemort finns i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inrätta en filial i Finland eller annars i Finland tillhandahålla tjänster som avses i lagens 2 §, om

1) ett eller flera i 3 § avsedda kreditinstitut tillsammans innehar minst 90 procent av den rösträtt som aktierna i det finansiella institutet medför,

2) i dess stiftelseurkund och bolagsordning ingår föreskrifter om tillhandahållande av tjänster som nämns ovan,

3) de kreditinstitut som äger det har gällande koncession i samma stat vars lag tillämpas på det finansiella institutet och där det idkar verksamhet,

4) de kreditinstitut som äger det solidariskt har garanterat dess förpliktelser,

5) det finansiella institutet hör under tillsynen över den konsolideringsgrupp i vilken det kreditinstitut som är dess moderföretag ingår.

5 §
Underrättelse om inrättande av filial

Innan ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut kan inrätta en filial i Finland skall finansinspektionen få underrättelse om saken från tillsynsmyndigheten i institutets hemstat.

I underrättelsen skall finnas tillräckliga uppgifter om den planerade filialens affärsverksamhet, förvaltning och ansvariga personer.

I underrättelsen om ett kreditinstitut skall utom de i 3 § angivna uppgifterna nämnas beloppet av kreditinstitutets egna medel, soliditet och det säkerhetssystem som skyddar filialens deponenters fordringar samt hur täckande systemet är.

I underrättelsen om ett finansiellt institut skall utom de i 4 § angivna uppgifterna anmälas beloppet av dess egna medel och soliditet för den eller de ägande kreditinstitutens konsolideringsgrupp.

6 §
Finansinspektionens svar

Finansinspektionen skall inom två månader efter det den har tagit emot en underrättelse enligt 5 § ge ett meddelande om kraven i fråga om ordnandet av tillsynen över kreditinstitutets eller det finansiella institutets filial och, såvida det behövs, om sådana villkor för idkandet av affärsverksamheten som allmän fördel påkallar.

7 §
Återkallande av verksamhetsrättigheter

Finansinspektionen kan förbjuda ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut att fortsätta sin verksamhet i Finland, om institutet väsentligt eller upprepade gånger bryter mot denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av den eller mot annan lagstiftning som gäller kreditinstitutsverksamhet.

3 kap.

Rätt till etablering från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

8 §
Etableringsrätt

Ett kreditinstitut som har fått koncession i någon annan stat än en som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som är föremål för tillräcklig offentlig tillsyn och vars verksamhet inte väsentligt avviker från den verksamhet som är tillåten för ett finskt kreditinstitut får från en filial som inrättats i Finland tillhandahålla sådana i 20 § kreditinstitutslagen avsedda tjänster som omfattas av dess koncession.

Kreditinstitutet kan dessutom ha en representation i Finland.

9 §
Tillstånd att inrätta filial

Kreditinstitutet skall hos finansministeriet anhålla om koncession för filial som skall inrättas i Finland, över ansökan skall inhämtas utlåtande av Finlands Bank och finansinspektionen. Till ansökan om koncession skall fogas de handlingar och utredningar som finansministeriet anser vara nödvändiga.

Finansministeriet skall bevilja koncession, om kreditinstitutets verksamhet är stabil och den offentliga tillsynen är tillräckligt väl ordnad. Finansministeriet har rätt att meddela föreskrifter om inrättandet av filialen, dess verksamhet och tillsynen över det.

Filialkoncessionen berättigar till idkande av verksamhet på ett eller flera förrättningsställen.

10 §
Återkallande och begränsning av koncession

Finansministeriet kan återkalla en filials koncession, om i dess verksamhet väsentligt har överträtts stadganden i en lag eller förordning, föreskrifter som en myndighet har meddelat eller fastställt med stöd av den eller om de förutsättningar för beviljande av koncession som anges i 8 och 9 §§ inte längre föreligger.

Om oskicklighet eller oförsiktighet har konstaterats i skötseln av filialen och det är uppenbart att detta allvarligt kan skada deponenternas eller andra borgenärers fördel, kan finansministeriet på framställning av finansinspektionen för viss tid begränsa filialens verksamhet enligt koncessionen.

11 §
Öppnande av representation och dess verksamhet

Innan ett kreditinstitut får öppna en representation i Finland skall den underrätta finansinspektionen om saken. Representationen får inte idka verksamhet som avses i 20 § kreditinstitutslagen.

Finansinspektionen skall inom två månader från det den mottog underrättelsen meddela närmare föreskrifter om öppnandet av representationen, dess verksamhet och tillsynen över den. Representationen kan öppnas när kreditinstitutet har tagit emot de föreskrifter av finansinspektionen som avses i detta moment.

12 §
Återkallande av verksamhetsrättigheter

Finansinspektionen kan förbjuda en representation att fortsätta sin verksamhet i Finland, om i representationens verksamhet väsentligt har överträtts stadganden i en lag eller förordning eller föreskrifter som en myndighet har meddelat med stöd av den eller om de förutsättningar för beviljande av koncession som anges i 8 § inte längre föreligger.

4 kap.

Gemensamma stadganden

13 §
Tryggande av deponenternas fordringar

För att trygga deponenternas fordringar skall ett kreditinstituts filial, som mottar depositionen av allmänheten, höra till affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond enligt kreditinstitutslagen, om det inte i lagstiftningen i kreditinstitutets hemstat stadgas om säkerhetsfondsskydd eller något annat motsvarande skydd för deponenterna eller om skyddet i fråga inte kan anses vara tillräckligt.

Filialens deponenter skall alltid ges tillräckliga upplysningar om det skyddssystem som tillämpas för dem.

Den garantiavgift som skall betalas till säkerhetsfonden bestäms på basis av det sammanlagda beloppet av de depositioner som allmänheten har gjort i filialen.

Säkerhetsfondens medel kan i fråga om ett utländskt kreditinstitut som har försatts i likvidation eller konkurs endast användas för betalning av sådana fordringar som deponenter har på konton som dess filial erbjuder allmänheten i Finland och för vilkas betalning kreditinstitutets medel inte förslår. Fondens medel kan användas redan under tiden för likvidationen eller konkursen.

14 §
Tillsyn

Om tillsynen över kreditinstitutens och de finansiella institutens verksamhet i Finland stadgas i lagen om finansinspektionen (503/93).

15 §
Bokslut

En filial skall publicera kreditinstitutets bokslut och koncernbokslut, verksamhetsberättelse och koncernens verksamhetsberättelse samt revisorernas utlåtanden över dem. De skall publiceras på finska eller svenska.

16 §
Upplysningar som kompletterar bokslutet

Finansinspektionen och Finlands bank har rätt att för fullgörande av sin uppgift, utöver bokslutsuppgifterna, få motsvarande upplysningar av filialen som de har rätt att få av kreditinstitut som har fått koncession i Finland.

5 kap.

Särskilda stadganden

17 §
Anteckningar i handelsregistret

En filial skall göra i handelsregisteriagen (129/79) stadgad anmälan till handelsregistret.

Utan hinder av vad någon annan lag stadgar om firma, kan ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut i Finland idka sin verksamhet under samma firma som i sin hemstat.

Patent- och registerstyrelsen får kräva att i firman görs ett klarläggande tillägg, om det föreligger en risk för att den kan förväxlas med en firma som någon annan har ensamrätt till i Finland.

18 §
Filialens ledning

För en filials verksamhet svarar filialens direktör, som också företräder kreditinstitutet eller det finansiella institutet i rättsförhållanden som gäller filialens verksamhet.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara direktör för en filial.

Filialens direktör är skyldig att ersätta skada som han i sin verksamhet uppsåtligt eller av vårdslöshet har vållat en kund i filialen eller någon annan genom att bryta mot denna lag eller annat stadgande som gäller filialens verksamhet.

19 §
Tecknande av firma

Filialens firma tecknas av filialens direktör. Ett finansiellt institut eller ett kreditinstitut kan också ge andra rätt att teckna firman, minst två tillsammans.

Firmatecknarna skall vara bosatta i Finland, om inte finansinspektionen medger undantag.

20 §
Delgivning

En stämning eller annan delgivning anses ha tillställts kreditinstitutet eller det finansiella institutet när det har delgivits en person som ensam eller tillsammans med någon annan har rätt att teckna filialens firma.

21 §
Avträdelse till konkurs

Ett kreditinstituts eller ett finansiellt instituts egendom kan i Finland avträdas till konkurs enligt beslut av filialens direktör.

22 §
Tillämplig lagstiftning

I fråga om rättsförhållandena för en filial som idkar verksamhet i Finland tillämpas finsk lag, om inte något annat följer av Finlands internationella avtal. Kreditinstitutet eller det finansiella institutet är skyldigt att svara vid finska domstolar och att följa beslut och föreskrifter av finska myndigheter.

23 §
Likviditet

En filials likviditet skall vara tryggad på ett med hänsyn till dess verksamhet tillräckligt sätt. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om tryggandet av filialens likviditet.

Filialen får inte i sin verksamhet ta någon så stor risk att därav föranleds väsentlig fara för filialens verksamhet. Filialen skall med hänsyn till sin verksamhet ha tillräckliga riskkontrollsystem.

24 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikten för en anställd vid en filial eller en representation, hans rätt att lämna upplysningar och om brott mot tystnadsplikten samt om utövande av en representations kreditupplysningsverksamhet gäller i tillämpliga delar 94-97 och 100 §§ kreditinstitutslagen.

En filial och en representation har utan hinder av 1 mom. rätt att ge den myndighet eller den sammanslutning som svarar för tillsynen i hemstaten för det kreditinstitut eller det finansiella institut som de företräder samt dess revisorer de upplysningar som skall lämnas enligt vad som har stadgats eller i vederbörlig ordning bestämts.

25 §
Verkningar av återkallad koncession

Om en myndighet i kreditinstitutets hemstat återkallar dess koncession, skall verksamheten vid en filial eller en filial till ett finansiellt institut som är dotterbolag till kreditinstitutet avslutas så som finansinspektionen bestämmer.

Det förfarande som anges i 1 mom. skall iakttas också när finansministeriet återkallar en filials koncession eller när finansinspektionen förbjuder ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut att fortsätta sin verksamhet i Finland.

26 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft vid en tid som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs lagen den 31 augusti 1978 om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland (648/78) med ändringar.

Koncessioner som har beviljats med stöd av den lag som upphävs enligt 2 mom. förblir fortfarande i kraft och de motsvarar koncession eller verksamhetsrättigheterna enligt denna lag.

RP 295/92
EkUB 50/93
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv 73/183/EEG, 77/780/EEG, 86/524/EEG, 89/646/EEG, 89/299/EEG, 89/647/EEG, 91/31/EEG, 83/350/EEG, 86/635/EEG, 89/117/EEG och 91/308/EEG

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.