1602/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om undantag vid tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 7 kap. 4 § 3 mom. konsumentskyddslagen sådan den lyder i lag av den 8 januari 1993 (85/93):

1 §

Näringsidkare är skyldig att vid sådan marknadsföring av engångskredit som avses i 7 kap. 6 § uppge den effektiva räntan endast om kreditbeloppet är minst 1 000 mark.

2 §

Utan hinder av stadgandena i 7 kap. 10 § 1 mom. och 11 § 1 mom. kan avtal om engångskredit vid postförsäljning och hemförsäljning per telefon ingås så att näringsidkaren i samband med leverans av konsumtionsnyttighet till konsumenten sänder en handling som han har undertecknat och som innehåller sådana avtalsvillkor och andra uppgifter som avses i 7 kap. 11 § 1 mom. konsumentskyddslagen.

Vad i 1 mom. stadgas gäller också avtal om engångsleverans av brännolja till konsumenten.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 november 1986 om undantag vid tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen (873/86)

Bilaga XIX till EES-avtalet: rådets direktiv (87/102/EEG)

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.