1583/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om verkställigheten av vissa stadganden i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka gäller social trygghet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet (1504/93) samt 76 a § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant sistnämnda lagrum lyder i lag av den 19 december 1986 (982/86):

1 §

Pensionsskyddscentralen är det organ som avses i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, till vilken artikel hänvisas i bilaga VI till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Detta organ kan genom en gemensam överenskommelse med en annan medlemsstats i artikeln avsedda behöriga myndighet eller det organ som utses av denna myndighet komma överens om undantag från bestämmelserna i artikel 13-16 om tillämplig lagstiftning.

Vid behov skall pensionsskyddscentralen i ett ärende förutom social- och hälsovårdsministeriet även höra folkpensionsanstalten och andra instanser som kan komma i fråga samt införskaffa andra nödvändiga utredningar.

Om ett undantag från bestämmelserna om tillämplig lagstiftning på grund av de personer eller persongrupper som saken gäller eller andra omständigheter som framkommit i saken skulle vara sådant att pensionsskyddscentralen inte kan godta det, eller om dess tillämpningstid avviker från den praxis som iakttagits vid tillämpningen av konventioner om social trygghet, skall pensionsskyddscentralen överföra ärendet jämte sitt utlåtande på social- och hälsovårdsministeriet.

2 §

Folkpensionsanstalten ombesörjer utfärdandet av det tillstånd som avses i artikel 22 i den i 1 § nämnda förordningen och av intyg i anslutning därtill. I fråga om ett i punkt 1 c i artikeln nämnt tillstånd att bege sig till en annan medlemsstats territorium för att där få vård, utfärdas tillståndet dock av det behöriga sjukvårdsdistriktet eller den behöriga samkommunen för sjukvård.

3 §

Folkpensionsanstalten handhar de uppgifter i samband med återbetalning av kostnader för vårdförmåner som följer av artikel 36 i den i 1 § nämnda förordningen, med undantag av kostnader som föranleds av tillämpningen av artikel 22.1 c, i fråga om vilka det behöriga sjukvårdsdistriktet eller den behöriga samkommunen för sjukvård sköter uppgifterna i samband med återbetalningen. På motsvarande sätt handhar Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund rf. de uppgifter i samband med återbetalning av kostnader som följer av artikel 63 i förordningen. Enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster skall till folkpensionsanstalten anmäla kostnaderna för vårdförmåner, som för en annan EES-stats behöriga institutions räkning har utgivits till personer som har rätt till förmåner. Folkpensionsanstalten meddelar på överenskommet sätt Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund rf. de kostnader i fråga om vilka förbundet sköter uppgifterna i sam- band med återbetalningen.

4 §

Staten överför på folkpensionsanstalten de medel, som behövs för återbetalning till den behöriga institutionen i en EES-stat, på basis av en utredning som pensionsanstalten framligger minst en månad innan betalningen förfaller. Folkpensionsanstalten redovisar motsvarande ersättning, som den mottagit, direkt till staten.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.